Ofertas de prácticas en muchos países

Traducción inglés-polaco para "Per"

 

"Per" en polaco

Resultados: 1-25 de 3272

Per {sustantivo}

Per {sustantivo} [astron.] (también: Perseus)

Perseusz {m} [astron.]

per {pronombre}

per {pron.}

na {pron.}

The recommended starting dose is 0.04 mg per kilogram body weight twice a day.

Zalecana dawka początkowa wynosi 0, 04 mg na kilogram masy ciała dwa razy na dobę.

Each vial contains 10 mg of cladribine in 5 ml of solution (2 mg per ml solution).

Każda fiolka zawiera 10 mg kladrybiny w 5 ml roztworu (2 mg na 1 ml roztworu).

The patient should take half a 10 mg film-coated tablet (5 mg) per day for 7 days.

Pacjent powinien zażywać pół tabletki powlekanej 10 mg (5 mg) na dobę przez 7 dni.

The region had already reached 102.9% of the EU-27 average GDP per capita by 2004.

Region osiągnął już 102,9% średniego PKB na jednego mieszkańca UE-27 przed 2004 r.

All patients were offered 1000 mg calcium per day and 800 IU vitamin D per day.

Wszystkim pacjentom podawano 1000 mg wapnia na dobę i 800 j. m. witaminy D na dobę.

per {pron.}

  w {pron.}

As a rule, euro countries may each issue only one €2 commemorative coin per year.

Z zasady każdy kraj może wyemitować tylko jedną monetę okolicznościową w roku.

Between 2010 and 2011 we awarded ourselves an additional EUR 3 000 each per month.

W latach 2010-2011 każdy z nas przyznał sobie dodatkowe 3000 euro miesięcznie.

Each vial contains 10 mg of cladribine in 5 ml of solution (2 mg per ml solution).

Każda fiolka zawiera 10 mg kladrybiny w 5 ml roztworu (2 mg na 1 ml roztworu).

Aranesp exists in various strengths, from 10 to 500 micrograms per millilitre.

Aranesp jest dostępny w różnych mocach, od 10 do 500 mikrogramów na mililitr.

The recommended starting dose in this population is 10 mg of atorvastatin per day.

Zalecana dawka początkowa w tej populacji pacjentów to 10 mg atorwastatyny na dobę.
¿Falta alguna traducción? Avísanos o sugiere tu propia traducción aquí.
 

Traducciones similares

Traducciones similares para "Per" - polaco

 

Ejemplos de uso

Ejemplos de uso para "Per" en polaco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

Oh, by the way, we're overdue. ~~~ It's been 780,000 years since this happened.

Ach, przy okazji, mamy zaległości -- minęło 780'000 lat od kiedy to się zdarzyło.

No compensation is available above 100 000 signatures (EUR 0.005 per signature).

Nie przewidziano rekompensaty powyżej 100 tysięcy podpisów (0,005 euro za podpis).

The aforementioned directors-general will, on average, earn EUR 17 000 per month.

Wspomniani dyrektorzy generalni będą zarabiać średnio 17 tysięcy euro miesięcznie.

The standard only requires one toy per category to be tested, not every product.

Norma wymaga badanie jednej zabawki z całej kategorii, a nie każdego produktu.

Think of that guy, that ba -- that guy. ~~~ (Laughter) I'm trying to be good here.

Myśl o tym facecie, tym okro... o tym facecie, (Śmiech) Mocno się tutaj staram.

It's one of the great questions of our time. ~~~ Yet it's one that's rarely asked.

Chyba jedno z ważniejszych pytań naszych czasów choć zadawane stosunkowo rzadko.

Looking to learn more about the new Google bar at the top of Docs? ~~~ Click here.

Uwaga: osoby mające dostęp jedynie do wyświetlania nie mogą publikować materiałów.

and another piece of structural steel. ~~~ But what it gives us is a harmonic

Ale uzyskujemy przez to harmonijne i spójne powiązanie wszystkich tych elementów.

And I said, "Yeah. ~~~ But tell me where they are and the country that owns them."

Odpowiedziałem: "Jasne, ale powiedzcie mi, gdzie one są i do jakiego kraju należą."

Since you're already trained, let me concentrate, close my eyes. ~~~ Come, come.

Skoro już jesteście wyszkoleni, pozwólcie mi się skoncentrować, zamknąć oczy.

I basically see humanity a bit like those three brothers. ~~~ We're all one family.

Postrzegam ludzkość trochę jak tych trzech braci: wszyscy jesteśmy jedną rodziną.

Currently, taxpayers spend about 60,000 dollars per year sending a person to jail.

Obecnie, podatnicy wydają około 60 000 dolarów rocznie wysyłając osobę do więzienia.

Portugal will pay the European Union around EUR 3 billion in interest per year.

Portugalia zapłaci Unii Europejskiej około 3 miliardów euro odsetek rocznie.

We never thought it would happen that they would win over Sweden! ~~~ (Applause)

Nigdy nie przypuszczaliśmy, że dojdzie do tego, że pokonają Szwecję! (Brawa)

And they have a fight and an argument because -- "I want grapes." ~~~ "I want eneb.

Jeden prosi o "angour", drugi prosi o "eneb", a trzeci prosi o "grapes" (winogrona).

"Die Hard," right? ~~~ Crazy, great, fun, action-adventure movie in a building.

"Szklana pułapka", szalony film akcji, ale też o facecie próbującym uniknąć rozwodu.

You can raise your Max. ~~~ CPA bid if you want to increase traffic and conversions.

Możesz podnieść maksymalną stawkę CPA, by zwiększyć ruch i liczbę konwersji.

And we know that there are more. ~~~ So it’s safe to say that there are 2,000 films.

Wiemy, że więcej się kręci, ale bez wątpienia można powiedzieć, że to 2 tys. filmów.

So, "My beautiful mother's family fled Russia as well. ~~~ Too many pogroms.

Więc: "Rodzina mojej pięknej matki też uciekła z Rosji, było zbyt wiele pogromów.

And Odysseus does his best job playacting and says, "Untie me. ~~~ Untie me.

A Odyseusz daje z siebie wszystko, udając, że błaga: „Rozwiąż mnie, rozwiąż.
 

Resultados del foro

"Per" en polaco - Resultados en el foro

 

Sugiere una nueva traducción del inglés al polaco

Puedes agregar tu propia sugerencia de traducción del inglés al polaco al diccionario por medio de los campos en blanco de abajo. También puedes agregar información como slang, región, categoría gramatical y tema.

InglésInglés

Sugerencias recientes de los usuarios: bottom line, bottom line, bottom line, paradigm, allowance

Palabras similares

Más traducciones en el diccionario italiano-español de bab.la.