Top 100 International Exchange & Expats Blogs 2016

VOTE NOW

Traducción inglés-polaco para "Per"

 

"Per" en polaco

Resultados: 1-25 de 3196

Per {sustantivo}

Per {sustantivo} [astron.] (también: Perseus)

Perseusz {m} [astron.]

per {pronombre}

per {pron.}

na {pron.}

The recommended starting dose is 0.04 mg per kilogram body weight twice a day.

Zalecana dawka początkowa wynosi 0, 04 mg na kilogram masy ciała dwa razy na dobę.

The region had already reached 102.9% of the EU-27 average GDP per capita by 2004.

Region osiągnął już 102,9% średniego PKB na jednego mieszkańca UE-27 przed 2004 r.

Each vial contains 10 mg of cladribine in 5 ml of solution (2 mg per ml solution).

Każda fiolka zawiera 10 mg kladrybiny w 5 ml roztworu (2 mg na 1 ml roztworu).

The patient should take half a 10 mg film-coated tablet (5 mg) per day for 7 days.

Pacjent powinien zażywać pół tabletki powlekanej 10 mg (5 mg) na dobę przez 7 dni.

All patients were offered 1000 mg calcium per day and 800 IU vitamin D per day.

Wszystkim pacjentom podawano 1000 mg wapnia na dobę i 800 j. m. witaminy D na dobę.

per {pron.}

  w {pron.}

Between 2010 and 2011 we awarded ourselves an additional EUR 3 000 each per month.

W latach 2010-2011 każdy z nas przyznał sobie dodatkowe 3000 euro miesięcznie.

Each vial contains 10 mg of cladribine in 5 ml of solution (2 mg per ml solution).

Każda fiolka zawiera 10 mg kladrybiny w 5 ml roztworu (2 mg na 1 ml roztworu).

In 2011, the minimum average price is still going to be USD 80-100 per barrel.

Minimalna średnia cena za baryłkę w 2011 roku będzie nadal wynosiła 80-100 dolarów.

Aranesp exists in various strengths, from 10 to 500 micrograms per millilitre.

Aranesp jest dostępny w różnych mocach, od 10 do 500 mikrogramów na mililitr.

The recommended starting dose in this population is 10 mg of atorvastatin per day.

Zalecana dawka początkowa w tej populacji pacjentów to 10 mg atorwastatyny na dobę.
¿Falta alguna traducción? Avísanos o sugiere tu propia traducción aquí.
 

Traducciones similares

Traducciones similares para "Per" - polaco

 

Ejemplos de uso

Ejemplos de uso para "Per" en polaco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

The aforementioned directors-general will, on average, earn EUR 17 000 per month.

Wspomniani dyrektorzy generalni będą zarabiać średnio 17 tysięcy euro miesięcznie.

The standard only requires one toy per category to be tested, not every product.

Norma wymaga badanie jednej zabawki z całej kategorii, a nie każdego produktu.

It's one of the great questions of our time. ~~~ Yet it's one that's rarely asked.

Chyba jedno z ważniejszych pytań naszych czasów choć zadawane stosunkowo rzadko.

and another piece of structural steel. ~~~ But what it gives us is a harmonic

Ale uzyskujemy przez to harmonijne i spójne powiązanie wszystkich tych elementów.

And I said, "Yeah. ~~~ But tell me where they are and the country that owns them."

Odpowiedziałem: "Jasne, ale powiedzcie mi, gdzie one są i do jakiego kraju należą."

I basically see humanity a bit like those three brothers. ~~~ We're all one family.

Postrzegam ludzkość trochę jak tych trzech braci: wszyscy jesteśmy jedną rodziną.

Portugal will pay the European Union around EUR 3 billion in interest per year.

Portugalia zapłaci Unii Europejskiej około 3 miliardów euro odsetek rocznie.

Currently, taxpayers spend about 60,000 dollars per year sending a person to jail.

Obecnie, podatnicy wydają około 60 000 dolarów rocznie wysyłając osobę do więzienia.

We never thought it would happen that they would win over Sweden! ~~~ (Applause)

Nigdy nie przypuszczaliśmy, że dojdzie do tego, że pokonają Szwecję! (Brawa)

"Die Hard," right? ~~~ Crazy, great, fun, action-adventure movie in a building.

"Szklana pułapka", szalony film akcji, ale też o facecie próbującym uniknąć rozwodu.

You can raise your Max. ~~~ CPA bid if you want to increase traffic and conversions.

Możesz podnieść maksymalną stawkę CPA, by zwiększyć ruch i liczbę konwersji.

And we know that there are more. ~~~ So it’s safe to say that there are 2,000 films.

Wiemy, że więcej się kręci, ale bez wątpienia można powiedzieć, że to 2 tys. filmów.

So, "My beautiful mother's family fled Russia as well. ~~~ Too many pogroms.

Więc: "Rodzina mojej pięknej matki też uciekła z Rosji, było zbyt wiele pogromów.

And Odysseus does his best job playacting and says, "Untie me. ~~~ Untie me.

A Odyseusz daje z siebie wszystko, udając, że błaga: „Rozwiąż mnie, rozwiąż.

And I like to show how it looks and how it works. ~~~ (Music) See, he jumps.

Chciałbym pokazać wam jak to wygląda i jak działa (Muzyka) Zobaczcie, on skacze.

Avamys 27.5 micrograms per spray nasal spray suspension Fluticasone furoate

Avamys 27, 5 mikrogramów/ dawkę, aerozol do nosa, zawiesina Flutykazonu furoinian

Forty-two per cent of European citizens have confidence in EU institutions.

Unijnym instytucjom ufa tylko czterdzieści dwa procent europejskich obywateli.

What they earn here -- what number they live on -- is how much they earn per day.

Ile zarabiają - pod jakim numerem mieszkają to tyle ile zarabiają dziennie.

On average, the E.U. has grown by one country per year since the end of the Cold War.

Średnio UE powiększała się o rocznie o jedno państwo od końca zimnej wojny.

Thus, we have seen the price of barley and oats rise to as much as EUR 200 per tonne.

Dlatego byliśmy świadkami wzrostu cen jęczmienia i owsa aż do 200 euro za tonę.
 

Resultados del foro

"Per" en polaco - Resultados en el foro

 

Sugiere una nueva traducción del inglés al polaco

Puedes agregar tu propia sugerencia de traducción del inglés al polaco al diccionario por medio de los campos en blanco de abajo. También puedes agregar información como slang, región, categoría gramatical y tema.

InglésInglés

Sugerencias recientes de los usuarios: be in control, zoonotic, to dope, to dope, dope

Palabras similares

Más traducciones en el diccionario italiano-español de bab.la.