Traductores profesionales a un solo clic

Traducción inglés-polaco para "Per"

 

"Per" en polaco

Resultados: 1-25 de 3167

Per {sustantivo}

Per {sustantivo} [astron.] (también: Perseus)

Perseusz {m} [astron.]

per {pronombre}

per {pron.}

na {pron.}

The recommended starting dose is 0.04 mg per kilogram body weight twice a day.

Zalecana dawka początkowa wynosi 0, 04 mg na kilogram masy ciała dwa razy na dobę.

Each vial contains 10 mg of cladribine in 5 ml of solution (2 mg per ml solution).

Każda fiolka zawiera 10 mg kladrybiny w 5 ml roztworu (2 mg na 1 ml roztworu).

The patient should take half a 10 mg film-coated tablet (5 mg) per day for 7 days.

Pacjent powinien zażywać pół tabletki powlekanej 10 mg (5 mg) na dobę przez 7 dni.

The region had already reached 102.9% of the EU-27 average GDP per capita by 2004.

Region osiągnął już 102,9% średniego PKB na jednego mieszkańca UE-27 przed 2004 r.

All patients were offered 1000 mg calcium per day and 800 IU vitamin D per day.

Wszystkim pacjentom podawano 1000 mg wapnia na dobę i 800 j. m. witaminy D na dobę.

per {pron.}

  w {pron.}

Between 2010 and 2011 we awarded ourselves an additional EUR 3 000 each per month.

W latach 2010-2011 każdy z nas przyznał sobie dodatkowe 3000 euro miesięcznie.

Each vial contains 10 mg of cladribine in 5 ml of solution (2 mg per ml solution).

Każda fiolka zawiera 10 mg kladrybiny w 5 ml roztworu (2 mg na 1 ml roztworu).

Aranesp exists in various strengths, from 10 to 500 micrograms per millilitre.

Aranesp jest dostępny w różnych mocach, od 10 do 500 mikrogramów na mililitr.

The recommended starting dose in this population is 10 mg of atorvastatin per day.

Zalecana dawka początkowa w tej populacji pacjentów to 10 mg atorwastatyny na dobę.

Baraclude oral solution contains maltitol (13 g maltitol liquid per 20 ml dose).

Baraclude roztwór doustny zawiera maltitol (13 g płynnego maltitolu w dawce 20 ml).
¿Falta alguna traducción? Avísanos o sugiere tu propia traducción aquí.
 

Traducciones similares

Traducciones similares para "Per" - polaco

 

Ejemplos de uso

Ejemplos de uso para "Per" en polaco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

The standard only requires one toy per category to be tested, not every product.

Norma wymaga badanie jednej zabawki z całej kategorii, a nie każdego produktu.

It's one of the great questions of our time. ~~~ Yet it's one that's rarely asked.

Chyba jedno z ważniejszych pytań naszych czasów choć zadawane stosunkowo rzadko.

And I said, "Yeah. ~~~ But tell me where they are and the country that owns them."

Odpowiedziałem: "Jasne, ale powiedzcie mi, gdzie one są i do jakiego kraju należą."

I basically see humanity a bit like those three brothers. ~~~ We're all one family.

Postrzegam ludzkość trochę jak tych trzech braci: wszyscy jesteśmy jedną rodziną.

Currently, taxpayers spend about 60,000 dollars per year sending a person to jail.

Obecnie, podatnicy wydają około 60 000 dolarów rocznie wysyłając osobę do więzienia.

Portugal will pay the European Union around EUR 3 billion in interest per year.

Portugalia zapłaci Unii Europejskiej około 3 miliardów euro odsetek rocznie.

We never thought it would happen that they would win over Sweden! ~~~ (Applause)

Nigdy nie przypuszczaliśmy, że dojdzie do tego, że pokonają Szwecję! (Brawa)

"Die Hard," right? ~~~ Crazy, great, fun, action-adventure movie in a building.

"Szklana pułapka", szalony film akcji, ale też o facecie próbującym uniknąć rozwodu.

You can raise your Max. ~~~ CPA bid if you want to increase traffic and conversions.

Możesz podnieść maksymalną stawkę CPA, by zwiększyć ruch i liczbę konwersji.

So, "My beautiful mother's family fled Russia as well. ~~~ Too many pogroms.

Więc: "Rodzina mojej pięknej matki też uciekła z Rosji, było zbyt wiele pogromów.

And Odysseus does his best job playacting and says, "Untie me. ~~~ Untie me.

A Odyseusz daje z siebie wszystko, udając, że błaga: „Rozwiąż mnie, rozwiąż.

And I like to show how it looks and how it works. ~~~ (Music) See, he jumps.

Chciałbym pokazać wam jak to wygląda i jak działa (Muzyka) Zobaczcie, on skacze.

What they earn here -- what number they live on -- is how much they earn per day.

Ile zarabiają - pod jakim numerem mieszkają to tyle ile zarabiają dziennie.

Forty-two per cent of European citizens have confidence in EU institutions.

Unijnym instytucjom ufa tylko czterdzieści dwa procent europejskich obywateli.

On average, the E.U. has grown by one country per year since the end of the Cold War.

Średnio UE powiększała się o rocznie o jedno państwo od końca zimnej wojny.

Thus, we have seen the price of barley and oats rise to as much as EUR 200 per tonne.

Dlatego byliśmy świadkami wzrostu cen jęczmienia i owsa aż do 200 euro za tonę.

They are poor, but they are intensely urban. ~~~ And they are intensely creative.

Miejsca te są biedne, ale mocno zurbanizowane, a mieszkańcy są niezmiernie kreatywni.

That other one I didn't get sucks!" ~~~ (Laughter) That's the synthesis of happiness.

Ten, którego nie wziąłem jest marny!" (Śmiech) Tak wygląda syntetyzowanie szczęścia.

Because can you imagine everything boiling? ~~~ It's too much energy on a planet.

Jeśli jest za dużo uranu, potasu czy toru, też prawdopodobnie nie ma życia.

I just observed. ~~~ Sometimes there was no words, no sentence, just tears.

Czasem brakowało słów, nie dało się nic powiedzieć, pozostawał tylko płacz.
 

Sugiere una nueva traducción del inglés al polaco

Puedes agregar tu propia sugerencia de traducción del inglés al polaco al diccionario por medio de los campos en blanco de abajo. También puedes agregar información como slang, región, categoría gramatical y tema.

InglésInglés

Sugerencias recientes de los usuarios: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Palabras similares

Más traducciones en el diccionario italiano-español de bab.la.