Ofertas de prácticas en muchos países

Traducción Inglés-Polaco para "Per"

 

"Per" en polaco

Resultados: 1-25 de 3572

Per {sustantivo}

Per {sustantivo} [astron.] (también: Perseus)

Perseusz {m} [astron.]

per {pronombre}

per {pron.}

na {pron.}

Now of course, since we're doing so many words per day, funny things can happen.

Z uwagi na dużą liczbę słów wpisywany codziennie, mają miejsce zabawne sytuacje.

Frequency of Occurrence per Patient with ReFacto or ReFacto AF System organ class

Częstość występowania w przeliczeniu na pacjenta produktu ReFacto lub ReFacto AF

BeneFIX is given by a slow infusion into a vein (usually up to 4 ml per minute).

Preparat BeneFIX podaje się powoli w infuzji dożylnej (zwykle do 4 ml na minutę).

The recommended starting dose is 0.04 mg per kilogram body weight twice a day.

Zalecana dawka początkowa wynosi 0, 04 mg na kilogram masy ciała dwa razy na dobę.

Therefore, I support the Commission's proposal of 135 grams of CO2 per kilometre.

Z tego względu popieram propozycję Komisji w wysokości 135 gramów CO2 na kilometr.

per {pron.}

w {pron.}

Frequency of Occurrence per Patient with ReFacto or ReFacto AF System organ class

Częstość występowania w przeliczeniu na pacjenta produktu ReFacto lub ReFacto AF

BeneFIX is given by a slow infusion into a vein (usually up to 4 ml per minute).

Preparat BeneFIX podaje się powoli w infuzji dożylnej (zwykle do 4 ml na minutę).

As a rule, euro countries may each issue only one €2 commemorative coin per year.

Z zasady każdy kraj może wyemitować tylko jedną monetę okolicznościową w roku.

Therefore, I support the Commission's proposal of 135 grams of CO2 per kilometre.

Z tego względu popieram propozycję Komisji w wysokości 135 gramów CO2 na kilometr.

Between 2010 and 2011 we awarded ourselves an additional EUR 3 000 each per month.

W latach 2010-2011 każdy z nas przyznał sobie dodatkowe 3000 euro miesięcznie.
 

Traducciones similares

Traducciones similares para "Per" - polaco

 

Ejemplos de uso

Ejemplos de uso para "Per" en Polaco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

The success rate of the nerve transfers is very high. ~~~ It's like 96 percent.

Odsetek zakończonych sukcesem transferów nerwów jest bardzo wysoki, jakieś 96 %.

Have you had any work done?" ~~~ And you'll have a lifetime supply of good drugs.

Robiłeś coś ostatnio ze sobą?" I będziecie mieli dożywotni zapas dobrych leków.

Oh, by the way, we're overdue. ~~~ It's been 780,000 years since this happened.

Ach, przy okazji, mamy zaległości -- minęło 780'000 lat od kiedy to się zdarzyło.

I sail the world. ~~~ I freedive. ~~~ After many people said I couldn't do that.

I myślę, że udało mi się dzięki połączeniu z naturą, ze źródłem życiowej energii.

Man: So this is the cotton sari. ~~~ And through this we will have clean water.

Mężczyzna: Zatem jest to bawełniane sari Dzięki niemu będziemy mieli czystą wodę.

This evaluation should include colonoscopy and biopsies per local recommendations.

Badanie powinno obejmować kolonoskopię i biopsje zgodnie z lokalnymi zaleceniami.

No compensation is available above 100 000 signatures (EUR 0.005 per signature).

Nie przewidziano rekompensaty powyżej 100 tysięcy podpisów (0,005 euro za podpis).

The standard only requires one toy per category to be tested, not every product.

Norma wymaga badanie jednej zabawki z całej kategorii, a nie każdego produktu.

The aforementioned directors-general will, on average, earn EUR 17 000 per month.

Wspomniani dyrektorzy generalni będą zarabiać średnio 17 tysięcy euro miesięcznie.

I have behind this wall a disk drive, a CPU, ~~~ a graphics card, a memory system.

Za tą ścianą znajduje się dysk twardy, procesor, karta graficzna i system pamięci.

Think of that guy, that ba -- that guy. ~~~ (Laughter) I'm trying to be good here.

Myśl o tym facecie, tym okro... o tym facecie, (Śmiech) Mocno się tutaj staram.

It's one of the great questions of our time. ~~~ Yet it's one that's rarely asked.

Chyba jedno z ważniejszych pytań naszych czasów choć zadawane stosunkowo rzadko.

We didn't get any because we have a car and a house. ~~~ And we are high taxpayer.

My nie dostaliśmy nic, bo mieliśmy dom i samochód i płaciliśmy wysokie podatki.

See that it will not work. ~~~ He said, I'll give you a rope to hang yourself.

Zobaczysz, że to nie zadziała." Powiedział: "Dam ci linę, żebyś się powiesił."

Yeah. ~~~ Is a virtual world likely to be a utopia, would be one way I'd say it.

Czy świat wirtualny świat to prawdopodobnie Utopia - to jeden aspekt do omówienia.

Looking to learn more about the new Google bar at the top of Docs? ~~~ Click here.

Uwaga: osoby mające dostęp jedynie do wyświetlania nie mogą publikować materiałów.

Looking to learn more about the new Google bar at the top of Docs? ~~~ Click here.

Aby przywrócić swoje style domyślne do domyślnych stylów dokumentu Google: ~~~

Yuck. ~~~ Don't get me wrong, I like fish and tomatoes, but this is just creepy.

Nie zrozumcie mnie źle, lubię ryby i pomidory, ale to jest po prostu przerażające.

These include the EUR 1 500 per month increase in Members' assistance expenses.

Obejmują one zwiększenie miesięcznych dodatków asystenckich dla posłów o 1500 euro.

I have proof." ~~~ The mid-1990s, Microsoft started an encyclopedia called Encarta.

Autonomia, mistrzostwo, cel, To są kamienie węgielne nowego sposobu działania.
 

Resultados del foro

"Per" en polaco - Resultados en el foro

 

Sugiere una nueva traducción del inglés al polaco

Puedes agregar tu propia sugerencia de traducción del inglés al polaco al diccionario por medio de los campos en blanco de abajo. También puedes agregar información como slang, región, categoría gramatical y tema.

InglésInglés

Sugerencias recientes de los usuarios: callout, stick insect, drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician

Palabras similares

Más traducciones en el diccionario italiano-español de bab.la.