Artículos sobre idiomas publicados diariamente en lexioPhiles

Traducción inglés-sueco para "flash"

 

"flash" en sueco

Resultados: 1-129 de 194

flash {adjetivo}

flash {adj.} (también: ready, rapid, quick, prompt)

snabb {adj.}

flash {adj.} [GB] (también: glamorous, slap-up, swanky, swell)

flott {adj.}

flash {adj.} (también: natural, mock, false, bad)

oäkta {adj.}

flash {adj.} [GB] (también: ostentatious, gaudy, garish, flashy)

prålig {adj.}

flash {adj.} (también: quick, nimble, expeditious, double-quick)

kvick {adj.}

flash {adj.}

flask {adj.}

flash {adj.} (también: rapid)

blixtsnabb {adj.}

flash {adj.} [GB] (también: plushy, plush, ostentatious, garish)

vräkig {adj.}

flash {adj.}

efterhärmad {adj.}

flash {sustantivo}

flash {sustantivo} (también: ray, gloss, garb, flare)

sken {n}

flash {sustantivo} (también: lightning, streak, bolt of lightning, bolt)

blixt {gén. com.}

Every flash is an edit. ~~~ Somebody somewhere looking at the Open Street Map, and realizing it could be better.

Varje blixt är en redigering; någon någonstans tittar på Open Street Map och inser att den kan bli bättre.

In a flash of lucidity, the ECB has declared that a central bank with a structural deficit would quite simply not be credible.

I en blixt av klarhet uppger ECB att en centralbank med strukturellt underskott inte helt enkelt skulle vara trovärdig.

flash {sustantivo} (también: onset, offence, explosion, burst)

anfall {n}

flash {sustantivo} (también: ray, jet, beam, spray)

stråle {gén. com.}

flash {sustantivo} (también: lug, jerk, flounce, bout)

ryck {n}

flash {sustantivo} (también: outburst, outbreak, gust, gale)

utbrott {n}

flash {sustantivo} (también: glimmer, gleam, flicker, blink)

glimt {gén. com.}

flash {sustantivo}

extrasändning {gén. com.}

flash {sustantivo}

flash {sustantivo} [mil.]

förbandstecken {n} [mil.]

flash {sustantivo} [fot.] (también: flash bulb)

fotoblixt {gén. com.} [fot.]

flash {sustantivo} [film]

kort scen {gén. com.} [film]

flash {sustantivo}

flash {sustantivo}

to flash {verbo}

to flash [flashed|flashed] {vb} (también: to push, to fire, to edge, to down)

to flash [flashed|flashed] {vb} (también: to retail, to promulgate, to familiarize, to familiarise)

to flash [flashed|flashed] {vb} (también: to expose, to disclose, to debunk, to bare)

to flash [flashed|flashed] {vb} (también: to blink, to bat, to twinkle, to wink)

to flash [flashed|flashed] {vb} (también: to flourish, to air)

lysa med {vb}

to flash [flashed|flashed] {vb} (también: to sweep)

fara fram {vb}

to flash [flashed|flashed] {vb} (también: to flame, to blaze)

flamma {vb}

to flash [flashed|flashed] {vb} (también: to blink, to wink)

to flash [flashed|flashed] {vb} (también: to flap, to flail)

vifta med {vb}

to flash [flashed|flashed] {vb} (también: to disrobe)

to flash [flashed|flashed] {vb} (también: to scintillate)

to flash [flashed|flashed] {vb} (también: to glitter, to scintillate, to twinkle)

to flash [flashed|flashed] {vb} (también: to hurtle, to spin, to travel)

susa fram {vb}

to flash [flashed|flashed] {vb} (también: to gleam, to glance, to blink, to glint)

glimta {vb}

to flash [flashed|flashed] {vb} (también: to whizz past, to whistle by, to rush by, to tear by)

susa förbi {vb} [ej.]
 

Sinónimos

Sinónimos (inglés) para "flash":

 

Traducciones similares

Traducciones similares para "flash" - sueco

 

Ejemplos de uso

Ejemplos de uso para "flash" en sueco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

Mr President, these questions show the European social model in flashing lights.

Dessa frågor visar upp den europeiska sociala modellen i strålkastarljus.

You can track any browser based event, including Flash events, on your website.

Du kan spåra alla webbläsarbaserade händelser, inklusive Flash-händelser, på din webbplats.

It's typical of these hallucinations that they may come in a flash and disappear in a flash.

Det är typiskt för dessa hallucinationer att de kan komma plötsligt och försvinna plötsligt.

You have to wait for the flashing Iight to come on before you can cross.

Du måste vänta på att stoppljuset ska slå om innan du kan gå över.

And they weren't flashing in anger, they were flashing in love, intense love for her students.

Men de brann inte med ilska, de brann med passion, en intensiv passion för hennes elever.

The events of 11 September were an excruciating flash of light and we had to react immediately.

Händelserna den 11 september var ett hemskt angrepp och vi var tvungna att reagera omedelbart.

In a flash, greater integration ceased to be some abstract ideal.

I ett slag upphörde en större integration att vara ett abstrakt ideal.

Note: The strings have to be url-encoded before adding them to FlashVars.

Obs! Strängarna måste URL-kodas innan de läggs till i FlashVars.

Recharge in a flash with this portable headset that offers exceptional design and superior sound.

Ladda om på ett kick med detta portabla headset med utmärkt design och ett överlägset ljud.

When they flash that thing, everything lights up like Hiroshima.

De blixtrar med de sakerna och allt lyser upp som en atombomb.

They flash up into my memory, just like Google for pictures.

Jag ser bara specifika bilder som dyker upp i mitt minne, precis som Google för bilder.

It would be a flash in the pan, destined to burn itself out.

Likt en hastigt övergående succé skulle den förstöra sin egen grundval.

To request and display Google ads, Flash players must meet the following basic requirements:

För att kunna begära och visa Google-annonser måste Flash-videospelaren uppfylla följande grundkrav:

Most of the proposals need not be discussed at all, so it is nothing more than a flash in the pan.

Merparten av förslagen behöver inte diskuteras alls, så det är inget annat än en kortvarig framgång.

So, sometimes a flashing Iight means stop, sometimes it means go?

Så ibland betyder stoppljuset att stanna och ibland att gå?

Now you can see that the object is flashing at regular intervals.

Du ser nu att objektet blinkar med regelbundna intervall.

Wait for the flashing Iight to come on, before I cross.

Vänta på att stoppljuset ska slå om innan jag kan gå över.

Does that mean it's " wrong " to cross at a flashing Iight?

Betyder det att det är fel att gå över vid stoppljus?

Confidence is a very fragile thing and it takes a long time to recover it and it can be gone in a flash.

Förtroende är något mycket ömtåligt. Det tar lång att återvinna det, och det kan försvinna på ett ögonblick.

I note what has been said about the information exchange and, in particular, with relation to flash flooding.

(EN) Jag noterar vad som har sagts om informationsutbytet och framför allt om blixtöversvämningar.
 

Resultados del foro

"flash" en sueco - Resultados en el foro

 

Sugiere una nueva traducción para el diccionario Inglés-Sueco

¿Quizá has notado que alguna traducción en sueco no se encuentra en el diccionario? ¿Quizá una búsqueda en el diccionario I no dio los resultados que esperabas? Abajo puedes hacer sugerencias para agregar una nueva traducción al diccionario Inglés-Sueco.

InglésInglés

Sugerencias recientes de los usuarios: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Palabras similares

flanged · flank · flannel · flap · flapjack · flapping · flappy · flare · flare-up · flares · flash · flashback · flasher · flashgun · flashing · flashlight · flashpoint · flashy · flask · flat · flat-bottomed

Además bab.la te proporciona el diccionario español-italiano para más traducciones.