Cómo escribir un CV en sueco

Traducción inglés-sueco para "season"

 

"season" en sueco

Resultados: 1-50 de 249

season {sustantivo}

season {sustantivo} (también: spell, tide, time)

tid {gén. com.}

It is a recurring theme, which by the way makes this late sitting at this late season of the year worthwhile.

Detta är ett återkommande ämne som för övrigt gör detta sena sammanträde vid denna sena tid på året så givande.

The Bosman ruling is generally bandied about and contracts are broken mid-season supposedly on the basis of it.

Därvid viftas i tid och otid med Bosmandomen och kontrakt bryts under en pågående idrottssäsong, så att säga i Bosmandomens namn.

The report rightly recognises the need for urgency in order to give Member States sufficient time to vaccinate animals before the next bluetongue season starts.

I betänkandet erkänner man med rätta det brådskande behovet att ge medlemsstaterna tillräckligt med tid för att vaccinera djur innan nästa säsong av bluetongue startar.

Under this proposal, short-term exemptions that extend working hours due to peaks in production or the height of the tourist season can be utilised the whole year round.

Enligt detta förslag kan undantag för kortare tid tillämpas året runt för att förlänga arbetstiderna i samband med produktionstoppar eller högsäsong inom turistsektorn.

   Mr President, since this is the season of good will, could you use the good offices of the presidency of Parliament to resolve a situation which has occurred in London?

   – Herr talman! Eftersom detta är en tid då man visar välvilja mot andra ber jag er att använda presidiets bona officia för att lösa en situation som har uppstått i London.

season {sustantivo}

säsong {gén. com.}

In season three of the Simpsons, 'Homer Alone', the same issue is addressed.

Samma fråga tas upp i avsnittet ”Homer Alone” i säsong tre av serien Simpsons.

On our shelves at home, we have a box set of the DVD series "24," season six to be precise.

Hemma på en hylla har vi en DVD-box med serien "24", säsong sex för att vara exakt.

Perhaps he is excited about the next season at Ferrari, with Kimi Raikkonen driving for them.

Han kanske är spänd på Ferraris kommande säsong, med Kimi Raikkonen en av förarna.

It's a tough way after a great season for these coaches, but this is the way it's gonna be.

Ett tufft sätt att avsluta en fin säsong... men det är så det är.

We've got a new one this year, but we'll work on that next season.

Vi har en ny det här året, men vi får jobba på den nästa säsong.

season {sustantivo}

årstid {gén. com.}

In this season of goodwill, I am prepared to go along with the proposals.

Det här är den goda viljans årstid, och jag är beredd att gå med på förslaget.

If you are lucky enough to live here and are the energetic type, you have something to do no matter what the season.

Om du har turen att bo här och är energiskt lagd har du alltid något att göra oavsett årstid.

We are at the start of a new dry season in Portugal, after almost no rainfall in autumn and winter, which is normally the country’s rainy season.

Vi är i början av en ny torr årstid i Portugal efter det att nästan inget regn alls har fallit under hösten och vintern, vilket normalt är den regniga perioden i landet.

The main problem is the marginalised, very poor group who cannot survive if there is more than one year of bad rain because then they cannot prepare the next season.

Huvudproblemet är den marginaliserade, ytterst fattiga grupp som inte kan överleva om det förekommer mer än ett år av svåra regnperioder, eftersom de då inte kan förbereda sig för nästa årstid.

Chancellor Kohl made some suitably seasonal remarks about the caravan moving on.

Kansler Kohl talade - helt i överensstämmelse med årstiden - om karavanen som drar vidare.

to season {verbo}

to season {vb} (también: to lay up, to bed, to bag up, to bag)

to season {vb} (también: to fire, to evaporate, to dry, to drain)

to season {vb} (también: to inure, to break, to habituate)

to season {vb} (también: to pad, to flavour, to flavor, to dress)

Currently, the European Union-wide positive list of products authorised for irradiation treatment contains only dried aromatic herbs, spices and vegetable seasonings.

Europeiska unionens positivlista över produkter som godkänts för bestrålning omfattar för närvarande endast örtkryddor, kryddor och smakgivande ingredienser av vegetabiliskt ursprung.

to season {vb} (también: to maturate, to gather, to ripen, to mature)

mogna {vb}

to season {vb}

bli van {vb}

to season {vb} (también: to naturalize, to naturalise, to acclimatise, to acclimate)

 

Sinónimos

Sinónimos (inglés) para "season":

 

Traducciones similares

Traducciones similares para "season" - sueco

 

Ejemplos de uso

Ejemplos de uso para "season" en sueco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

Perhaps I should emphasize that the 1997 fishing season is about to get under way.

Jag kanske bör understryka att 1997 års fiskesäsong är på väg att komma igång.

The tallest bar is the average temperature for the most number of growing seasons.

Den högsta spalten är medeltemperaturen för det flesta antalet odlingssäsonger.

And you can see that there's some difference between one growing season and another.

Som ni kan se finns det lite skillnader mellan en odlingssäsong och en annan.

But the fishing vessels are being fitted out to start the fishing season even now.

Emellertid rustar sig fiskebåtarna redan nu för att inleda fiskekampanjen.

Flight cancellations and delays are also increasing, especially in the tourist season.

Antalet inställda flygningar och förseningar ökar också, särskilt under högsäsong.

In fact, the question comes up every year in connection with the flu season.

Frågan dyker i själva verket upp varje år i samband med influensasäsongen.

This hockey season has been filled with more bad tackles to the head than usual.

Den här ishockeysäsongen har varit fylld med fler fula tacklingar mot huvudet än vanligt.

This aid is going to stop very soon; it comes to an end during this season.

Dessa stöd kommer att upphöra nu. De avslutas under detta regleringsår.

I am told I do not like football: I am a Manchester City season-ticket holder.

Jag får höra att jag inte tycker om fotboll: Jag har säsongsbiljett hos Manchester United.

If it is already dark in the July season, how is it going to look in the December light?

Om det är mörkt redan i julisolen, hur skall det då inte se ut i det svaga decemberljuset?

The Hong Kong Conference was not going to wait for us, and nor was the sowing season.

Hongkongkonferensen skulle inte vänta på oss, och inte heller sådden.

We want to wish them a happy festive season and ask them to be just as helpful next year too.

Vi vill önska dem god jul och be dem att vara lika hjälpsamma även nästa år.

Activities will start under this programme before the rainy season commences.

Programmets åtgärder kommer att inledas innan regnperioden börjar.

Future scenarios of global and regional climate models predict more intense rainy seasons.

Framtidscenarier från globala och regionala klimatmodeller förutspår intensivare regnperioder.

   – Mr President, on 27 August, this season's 14th Formula 1 Grand Prix was held in Istanbul.

   – Herr talman! Den 27 augusti hölls säsongens 14:e Formel 1 Grand Prix i Istanbul.

Vast stretches of the North Sea have been protected whilst the spawning season gets under way.

Väldiga områden av Nordsjön har varit skyddade under lekperioden.

More advantages will become apparent, for example in the holiday season that is just beginning.

Ytterligare fördelar kommer exempelvis att märkas nu i semestertider.

So the culture, the northern aboriginal culture, traditionally has been highly seasonal.

Därmed har kulturen, den nordiska ursprungskulturen, traditionellt varit högst säsongsberoende.

But there will always be people who are looking for seasonal employment.

Det kommer dock alltid att finnas personer som söker säsongsjobb.

However, at the end of the season there were hardly any stocks registered in the control system.

Emellertid registrerade man i slutet av säsongen knappt några förekomster av interventionslager.
 

Sugiere una nueva traducción para el diccionario Inglés-Sueco

¿Quizá has notado que alguna traducción en sueco no se encuentra en el diccionario? ¿Quizá una búsqueda en el diccionario I no dio los resultados que esperabas? Abajo puedes hacer sugerencias para agregar una nueva traducción al diccionario Inglés-Sueco.

InglésInglés

Sugerencias recientes de los usuarios: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Palabras similares

search · searchable · searched · seared · searing · seashell · seashore · seasick · seasickness · seaside · season · season-ticket · seasonable · seasonally · seasons · seat · seated · seating · seats · seawall · seaweed

En el diccionario portugués-español podrás encontrar más traducciones.