Cómo se dice "dopadnout" en inglés

CS

"dopadnout" en inglés

CS dopadnout
volume_up
[dopadnu] {verbo}

dopadnout (también: chopit se, chytat, chytit, chytnout)
Pachatele činné na internetu je obtížné dopadnout, ale není to nemožné.
Harassers operating on the Internet are difficult to catch, but it is not impossible.
Jedině tak bude možno pachatele dopadnout a ukázat jim červenou kartu.
This is the only way that we will be able to catch the perpetrators out and show them the red card.
Musíme piráty stíhat, musíme je dopadnout, jinak to nebude fungovat.
We have to hunt down the pirates, we have to catch them, otherwise it will not work.
dopadnout (también: ukradnout, škrábat)
dopadnout (también: skončit)

Ejemplos de uso para "dopadnout" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

CzechJedním z nejlepších způsobů, jak dopadnout zločince, je sledovat jejich kořist.
One of the best ways of catching criminals is to track their ill-gotten gains.
CzechKdyby měla jedna z těchto věcí dopadnout v podstatě kdekoli, vyvolalo by to paniku.
If one of these things were to hit pretty much anywhere, it would cause a panic.
CzechChtěli jim říct, jak strašlivě mohou dopadnout, když si nebudou čistit zuby a zapomenou na nit.
They wanted to tell them how bad it would be if they didn't brush and floss their teeth.
CzechToto je pro mě překvapivé, protože takhle internet dopadnout neměl.
Now for me, I'm surprised by this, because this wasn't how the internet was supposed to be.
CzechMohlo to při absenci politického vedení dopadnout jinak než špatně?
Was it not a recipe for disaster, when there was no leadership?
CzechTleskáte jí, a to právem, jinak to ani dopadnout nemohlo: v naší skupině jsme ji pěkně vyškolili.
You are applauding her, but it could not have been any other way: we have trained her well within our group.
CzechTakto by to tedy s největší pravděpodobností mohlo dopadnout:
This is how it could very likely turn out.
CzechNesmí to dopadnout tak, že Komise bude zodpovědná za problémy, kdežto Parlament bude slibovat dobrodiní.
It must not be the case that the Commission is responsible for the problems while Parliament promises the good deeds.
CzechNapáchají ale celosvětové hospodářské škody, protože ani nutně nemusejí dopadnout na zem, aby takové škody způsobily.
But they will do global economic damage, because they don't have to hit, necessarily, to do this kind of damage.
CzechNechceme-li dopadnout jako kníže Potěmkin, nepoužívejme slovo sociální častěji než slovo zodpovědný.
Unless we want to share the fate of Prince Potemkin, we should avoid using the word 'social' more often than the word 'responsible'.
CzechPotřebují bezodkladnou pomoc, neboť důsledky této událostí nesmí za žádných okolností dopadnout na jejich bedra.
They urgently need support, because the damage that has occurred must not, under any circumstances, be passed on to them.
CzechČekal mě v podstatě život plný dialýz a ani nechci myslet na to, jak by můj život vypadal, kdyby to tak mělo dopadnout.
I was facing basically a lifetime of dialysis, and I don't even like to think about what my life would be like if I was on that.
CzechAle nemusí to tak dopadnout.
It does not have to be like this, however.
CzechNesmí to dopadnout tak, že z důvodu prestiže nebude přijato žádné rozhodnutí, ačkoli všichni vědí, jak je v této záležitosti potřebné.
It must not be the case that, for reasons of prestige, no decision is taken on something that everyone knows is necessary.
CzechSankce nesmí dopadnout na lid, který projevil svoji vůli příkladným způsobem, ale jen na pana Gbagba a na osoby jemu blízké.
Sanctions must not be imposed on the people, who have expressed themselves in an exemplary fashion, but on Mr Gbagbo and those close to him.
CzechZmínila jste, paní místopředsedkyně/vysoká představitelko, že pochybujete o tom, že nová iniciativy tohoto druhu by mohla dopadnout lépe.
As you mentioned, Madam Vice-President/High Representative, you doubt that a new initiative of this kind would end in a more positive way.
CzechProti běloruskému režimu je třeba uplatnit sankce, ale ty nesmí dopadnout na běloruský lid, jemuž musíme otevřít okno do Evropy.
Sanctions must be introduced against the Belarusian regime, but they must not impact on the Belarusian people to whom we must open a window to Europe.
CzechJe to asi proto, že teď není na podobnou reformu vhodná doba, ale stejně nikdo zde nepředpokládal, že by reforma mohla dopadnout tak špatně.
This is certainly not the right time for this type of reform, but no one here would have anticipated that the reform would fail so miserably.
CzechRostoucí nestabilita trhu spojená s požadavky plynoucími z mezinárodních závazků Unie může nepříznivě dopadnout na příjmy zemědělců.
However, growing market volatility, combined with the requirements of the Union's international commitments, may have a negative impact on farmers' incomes.
Czech(Smích) Uvědomil jsem si, že ten den může dopadnout jen dvěma možnými způsoby: buď Catherine přijde zpět do hotelu, nebo už nikdy nepřijde zpět do hotelu.
(Laughter) I realized that the day would only have two possible outcomes: either Catherine would come back to the hotel, or she would never come back to the hotel.