Cómo se dice "přísně" en inglés

CS

"přísně" en inglés

CS přísně
volume_up
{adverbio}

přísně (también: striktně)
· začtvrté, musí se přísně zakázat nepovolená výstavba na spálené půdě,
· fourthly, illegal building on burnt land should be strictly prohibited;
Demokratizace v Turecku proběhne, pokud s ním budeme mluvit jasně a přísně.
Turkey will be democratised if we talk to it clearly and strictly.
Kromě toho se EU zavazuje uplatňovat na dovoz banánů přísně kontrolovaná cla.
In addition, the EU undertakes to apply strictly controlled tariffs to banana imports.
přísně (también: precizně, rigorózně)
Naše činy v Evropě musí být přísně soudržné a naše poslání je formovat Evropu.
In short, our actions need to be rigorously consistent in Europe, and it is our mission to shape Europe.
Evropsképrávní předpisy musí být v této věci přísně používány, jak doporučuje zpráva paní Paulsenové.
European legislation on this matter must be rigorously applied, as Mrs Paulsen's report recommends.
Potřebujeme jednoduchá a jasná pravidla, která budou soudržně a přísně uplatňována.
We need simple and clear rules, consistently and rigorously applied'.
přísně (también: tvrdě)
Máme však také možnost co nejvíc využít doby do olympiády a přísně požadovat vysvětlení nezákonností v oblasti lidských práv.
But we also have the opportunity to make the most of the period running up to the Olympics and sternly to demand an explanation for the unlawfulness appearing in the area of human rights.
přísně (también: nepružně, pevně)
Takže jsou evropské finanční prostředky spravovány poměrně přísně - někdy až příliš přísně v určitých oblastech.
So European money is quite rigidly managed - even too rigidly in some areas.

Ejemplos de uso para "přísně" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

CzechChodil jsem do přísně křesťanské školy. ~~~ Učili mě jeptišky, otcové, bratři, sestry.
I went to this very proper Christian school taught by nuns, fathers, brothers, sisters.
CzechNaopak budou jako obětní beránci velmi přísně postihováni námořníci.
On the other hand, very strict use will again be made of seamen as scapegoats.
CzechMusíme urychlit reformy "Basilej II" a přísně kontrolovat zajišťovací fondy.
We need to speed up the 'Basel II' reforms and bring speculative funds under strict control.
CzechNaše skupina proto žádá, aby pravidla nebyla stanovena příliš přísně.
Our group is therefore calling for the rules not to be made too stringent.
CzechTento požadavek však není dostatečně přísně formulován, pokud jde o vztahy s Ruskem.
However, it is not sufficiently strongly worded as far as relations with Russia are concerned.
CzechNeznamená to však, že stanoví přísně a jednoznačně definovaný právní rámec.
It is not the case that this Treaty sets up a rigid and unambiguously defined legal framework.
CzechMusí přísně a rázně pokračovat v reformách, které byly zahájeny na předchozích schůzkách.
It must pursue the reforms, which were initiated at previous meetings, with rigour and vigour.
CzechNavíc, musím zdůraznit, že obhajoba obviněných se přísně respektovala.
In addition, I must point out that the defence of the accused has been scrupulously respected.
CzechJde o řešení přísně odborných problémů, jejichž politizace může být jen na škodu.
It is a matter of resolving purely professional problems, the politicisation of which can only do harm.
CzechA nakonec musíme přísně trestat ty, kdo jsou do tohoto systému zapojeni.
Finally, we must severely punish those involved in this system.
CzechKaždé překročení zákona musí být stíháno a přísně potrestáno.
Any infringement must be prosecuted and punished without qualification.
CzechPřece jen hovoříme o látkách, které jsou v Evropské unii zakázány nebo přísně omezeny.
After all, we are talking about substances that are banned in the European Union or severely restricted.
CzechVážená paní předsedající, pesticidy ve Spojeném království byly přísně kontrolované v roce 1985.
Madam President, UK pesticides were tightly controlled in 1985.
CzechKomisi žádáme, aby tento přístup nyní přísně uplatňovala.
We ask the Commission to vigorously pursue this course of action now.
CzechJejich údaje musí být uchovávány přísně odděleně od údajů získaných při reklamních činnostech.
Their data must be kept completely separate from that collected in the course of advertising activities.
CzechJe nutné přísně uplatňovat sankce proti výrobcům, kteří tyto hodnoty nebudou splňovat.
The sanctions to be applied if manufacturers fail to comply with this regulation must be scrupulously fulfilled.
CzechTo, co se děje v Bělorusku, musí být velmi přísně zhodnoceno a musí být vyvinut větší tlak.
What is happening in Belarus has to be evaluated in a very principled way, and more pressure has to be applied.
CzechVážení kolegové a kolegyně, máme mnoho vysvětlení hlasování, proto budeme muset přísně hlídat čas.
Dear colleagues, we have a lot of explanations of votes so we will have to be extremely strict with the time.
CzechSamozřejmě, že můžete takto přísně posoudit i mne.
You can, of course, be strict with me in this respect, as well.
CzechTyto zločiny musíme rychle, účinně a přísně řešit, a to odstrašujícím a dobře naplánovaným způsobem.
These crimes must be dealt with rapidly, effectively and severely, in a dissuasive and well-planned fashion.