Cómo se dice "převažující" en inglés

CS

"převažující" en inglés

CS převažující
volume_up
{adjetivo masculino}

převažující (también: běžný, převládající, značný)
Viděl jste a cítil převažující situaci a má otázka na vás zní: měl jste pocit, že předpis pro Řecko fungoval?
You saw and felt the prevailing situation and my question to you is this: did you feel that the prescription for Greece was working?
Postavit další členský stát do palebného pole je koneckonců v kontextu převažující a přetrvávající strukturální krize nezodpovědné.
After all, placing another Member State and its citizens in the firing line is irresponsible in the context of the prevailing, continuing structural crisis.
Abychom udrželi převažující pozitivní stránky cenové stability ve střednědobém horizontu, Rada guvernérů poopravila v březnu a červnu 2007 přístup k měnové politice.
To contain prevailing upside risks to price stability over the medium term, the Governing Council further adjusted the monetary policy stance in March and June 2007.

Ejemplos de uso para "převažující" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

CzechDražby emisních povolenek se nakonec stanou převažující zásadou.
Auctioning of emission allowances will, after all, remain the dominant principle.
CzechTady vidíte nejvíce převažující pocit v tuto chvíli online zastoupené lepším, špatným, dobrým, vinným a tak dále.
This is showing the world's most common feelings overall right now, dominated by better, then bad, then good, then guilty, and so on.
CzechPřevažující názor, zvláště v tomto Parlamentu, je takový, že ECB má v oblasti směnných kurzů výhradní a absolutní pravomoc.
The predominant view, in this House in particular, is that the ECB has sole and absolute competence for exchange rate trends.
CzechCampebll's vyráběli Prego, a Prego na počátku 80. let bojovalo s Ragu, což byla převažující špagetová omáčka 70. a 80. let.
Campbell's made Prego, and Prego, in the early '80s, was struggling next to Ragu, which was the dominant spaghetti sauce of the '70s and '80s.
CzechTentokrát se jedná o multietnickou situaci v oblasti Sin-ťiang a snahy převažující ujgurské etnické skupiny o autonomii.
This time the context was given by the multi-ethnic realities in the Xinjiang region and the aspirations of the Uighur predominant ethnic group to autonomy.
CzechNechceme znát jména, ale chceme vědět, zda rozhodnutí proběhlo těsnou či převažující většinou a zda byla potřeba rozsáhlá diskuze.
We do not want to know names, but we want to know if the decision was by a narrow or a clear majority and whether there was a great deal of debate or not much.
CzechByli jsme toho názoru - a ukazuje to ostatně i převažující souhlas s touto zprávou - že tato zpráva je zralá na to, aby byla předložena k hlasování již nyní.
We believed that this report was ready to be put to a vote now, and the overwhelming approval for this report would seem to prove us right.
CzechNěkdy se však zdá, že jeden druhého považujeme za něco jednou pro vždy daného, nebo dovolujeme, aby naše rodinné rozmíšky zatemňovaly naše převažující společné zájmy.
However, we sometimes seem to either take each other for granted or let our family squabbles obscure our overriding common interests.
Czech. - (HU) Vítám připomínky a mám pocit, že většina kritiky a rovněž převažující část předložených pozměňovacích návrhů má jediný společný základ.
rapporteur. - (HU) I welcome the comments and feel that most of the criticisms made, and the majority of the amendments submitted, stem from a common source.
CzechDojde na něj v září a budou v něm vyčísleny nové vlastní zdroje možných kandidátů, které by měly nahradit dosud převažující národní příspěvky.
It will come in September and will include quantifications of new own resources of the possible candidates to replace the national contributions that have been dominant so far.
CzechPane předsedající, jsem naprosto nadšen tím, že tato zpráva byla přijata takovou převažující většinou a že se můžeme těšit na zákaz dovozu výrobků z tuleňů do Evropské unie.
Mr President, I am absolutely delighted that this report has been adopted by such an overwhelming majority and we can look forward to a ban on the import of seal products into the European Union.