Cómo se dice "spojit se" en inglés

CS

"spojit se" en inglés

CS spojit se
volume_up
{verbo reflexivo}

spojit se (también: linkovat, propojit, spojit, spojovat)
Musíme růst a zaměstnanost spojit se sociálním rozměrem, který zmenšuje rozdíly mezi lidmi a regiony v Evropě.
We must link growth and employment with a social dimension which reduces the gaps between people and regions in Europe.
Pro mnoho univerzit to bude znamenat vyjít z jejich skleníku a spojit se s podniky.
For many universities, this will mean coming out of their ivory towers and linking up with the business community.
spojit se (también: spojit, spojovat)
Evropská rada se musí přestat omlouvat, přestat se hašteřit a spojit se ve společné akci, která toto vraždění zastaví.
The European Council must stop making excuses, stop the bickering and unite in concerted action which will bring this slaughter to an end.
Evropa se musí spojit se svými partnery, zejména se Spojenými státy, a rozvíjejícím se zemím musí připomenout jejich povinnosti.
Europe must join with its partners, in particular, the United States, in reminding the emerging countries of their responsibilities.
spojit se (también: fúzovat, sloučit, sloučit se, směšovat)
spojit se
spojit se (también: pojit, párovat, spojit, spojovat)
spojit se
spojit se (también: navázat kontakt)

Traducciones similares para spojit se en inglés

spojit verbo
se preposición
English
se pronombre
sát verbo
English

Ejemplos de uso para "spojit se" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

CzechZatřetí, v případě problémů musí být možné jednoduše se spojit s prodejcem.
Thirdly, it has to be possible to contact the seller easily if problems arise.
CzechMy v Evropské unii proto musíme spojit své síly, abychom se této hrozbě mohli postavit.
We in the European Union must therefore act jointly to confront it.
Czech♫ ♫ Spolu přežijem, měli jsme se spojit s Verve a ne se Sony.
♫ ♫ We’ll survive side by side, should have signed with Verve instead of Sony.
CzechJediní lidé, kteří neprožívají stud, jsou ti, kteří nemají kapacitu spojit se s ostatními.
The only people who don't experience shame have no capacity for human empathy or connection.
CzechTeď zase říká, že se se mnou spojit nechce, protože jsem bezbožník.
Now she says she doesn't want to reach me because I'm a godless person.
CzechObyvatelé Afriky se musí spojit, a musíme tak učinit prostřednictvím jejich parlamentů.
The peoples of Africa must be brought together and it is through their parliaments that we must do it.
CzechTo však znamená, že se musíme spojit s lidmi, kteří nás volí.
However, that means we have to connect with the people who elected us.
Czech. ~~~ Ale proto, že se chtěli spojit.
Not because you force them to do something against their will, but because they wanted to connect.
CzechPro mnoho univerzit to bude znamenat vyjít z jejich skleníku a spojit se s podniky.
For many universities, this will mean coming out of their ivory towers and linking up with the business community.
CzechCítíme, že nárůst cen elektrické energie se nesmí spojit se zhoršením společenských rozdílů.
We feel that the increase in electricity prices may not combine with an exacerbation of social differences.
CzechTo, zda bylo správné spojit načasování revalvace se vstupem do eurozóny, to je již jiná otázka.
Whether it was right to combine the timing of the revaluation with entry to the euro area is another matter.
CzechUmí ukázat, že různé skupiny regionů se mohou spojit a že Rada nemusí být rozdělena.
They can show that different regional groups can come together and they can show that the Council does not need to be divided.
CzechDvacet sedm vnitrostátních drobných trhů v EU se musí spojit a přetvořit na největší maloobchodní trh na světě.
The 27 national mini-markets must be combined to constitute the largest retail market in the world.
CzechMáme silný závazek k informačním a komunikačním technologiím, přičemž programu AAL se daří spojit tyto technologie dohromady.
We are strongly committed to ICT technologies and AAL brings these two trends together.
CzechI vojenské síly na straně opozice potřebují technickou pomoc, protože se nemohou spojit on-line.
Even the military on the side of the opposition need technical assistance so they can connect online with each other.
CzechTakže, Chris řekl, že poslední přednášející má možnost pokusit se spojit, co jsme slyšeli, a to je úžasné.
So, Chris said that the last speaker had a chance to try to integrate what he heard, and so this was amazing for me.
CzechNení možné násilně spojit státy se zcela odlišnými vnitrostátními ekonomikami pod jedinou společnou měnou.
It is not possible to shoehorn together states with completely different national economies under a single shared currency.
CzechEvropa bude mít vůli a schopnost se spojit, protože jedině sjednocení nám dá šanci splnit úkoly, které jsme si dali.
Europe will have the will and the ability to be united, for only union will afford us the chance to fulfil our tasks.
Czech

~~~ Se svými kontakty na Facebooku, Twitteru nebo LinkedIn se můžete spojit přímo ze schránky na Outlook.com. ~~~

~~~ Connect to your Facebook, Twitter, or LinkedIn contacts directly from your Outlook.com ~~~ inbox. ~~~

CzechPracovníci sněmovny, ačkoli to není jejich povinností, se pokusili spojit se telefonicky s vaší kanceláří, avšak nikdo nereagoval.
Attempts were made by the staff, although they do not have to, to call your office but there was no reply.