Cómo se dice "ti" en inglés

CS

"ti" en inglés

volume_up
ti {adj. m pl}
EN
volume_up
ti {pron. m pl}
EN

CS ti
volume_up
{adjetivo masculino plural}

ti (también: ty, těch, těmi, těm)
volume_up
those {adj.}
Ti, kteří se více snaží, ti, kteří ukazují, že si více zaslouží, více získají.
Those who do more, those who show that they deserve more, will receive more.
Ti, kteří měli zůstat na trhu, byli ti, kteří jsou nejvíce konkurenceschopní.
Those who were supposed to remain in the market were those who were most competitive.
A ti, kteří nakonec budou trpět, jsou ti, kdo potřebují ochranu.
And those who suffer at the end of the day are those in need of protection.

Ejemplos de uso para "ti" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

CzechPrvní domněnka: Pokud se Vás volba přímo týká, měli byste být ti, kdo jí dělají.
First assumption: if a choice affects you, then you should be the one to make it.
CzechA za třetí, měl jsem přístup k celé tisícovce fotografií, které ti vojáci pořídili.
And thirdly, I had access to all of the 1,000 pictures that these soldiers took.
CzechTi všichni přežili, protože jim členové amerických odborů posílali finanční pomoc.
They all survived because American trade union members sent financial assistance.
CzechStarší učitelé – ti zkušenější – mě sledovali a tvářili se jako: „Tady ji máme.
The older teachers -- more experienced -- looked at me and went, "Oh, there she is.
CzechProtože Pepsi mu řekla, "Podívej, pracujeme s pásmem mezi osmi a 12-ti procenty.
Because Pepsi told him, "Look, we're working with a band between eight and 12 percent.
CzechV den, kdy to spustili, měli ve Wall Street Journal 12-ti stránkovou přílohu.
They had a 12-page supplement in the Wall Street Journal the day it launched.
CzechTi samí lidé, kteří byli minule odklízeni jako odpad, jsou nyní znovu vystěhováváni.
The same people who were cleaned out as trash last time are being evicted now.
CzechA také nepředpokládám, že toho jsou schopni ti ostatní, co mluví o budoucnosti.
Nor, I suspect, do many other people who are talking about what the future will bring.
CzechPokud bys dokázal najít něco nového, cokoliv nového, postará se ti to o kariéru."
If you could find something new, anything, you will get your career made."
CzechTi dobří lidé ze Skotska stále vylepšují můj hlas a já jsem v tomhle optimista.
The good people in Scotland are still improving my voice, and I'm optimistic about it.
CzechV uplynulých měsících měli obavy, a právem, i ti nejotrlejší ministři financí.
In recent months, even hardened finance ministers were, and should have been, afraid.
CzechDnes ti samí muži, kteří ji znásilnili, tuto mladou ženu žalují pro pomluvu.
Today, that young woman has been sued for defamation by the same men who raped her.
CzechProtože, víte, když TiVo spustilo svůj produkt, řekli nám všem co nabízí.
Because you see, when TiVo launched their product they told us all what they had.
CzechNikdy předtím jsem nebyl tolik pro dobrodružství než jsem začal moje 30-ti denní výzvy.
I would never have been that adventurous before I started my 30-day challenges.
CzechViděla jste, že ti lidé, kteří přišli s noži, byli policisté pana Mubaraka?
Did you see that the people who came with knives were Mr Mubarak's policemen?
CzechA tihle, ti jsou slabou atomovou silou, pravděpodobně tou nejméně známou.
And these guys, here, they're the weak nuclear force, probably the least familiar.
CzechTi budou spolupracovat v takzvaných Znalostních a inovačních společenstvích.
These will work together in so-called knowledge and innovation communities.
CzechA pak vzal celou tu paletu 45-ti špagetových omáček a vydal se na cestu.
And then he took this whole raft of 45 spaghetti sauces, and he went on the road.
CzechZa předpokladu, že budete žít dlouhý život, z 50ti procent se u vás objeví artritida.
Assuming you live a long life, there's a 50 percent chance you'll develop arthritis.
CzechTakže my i ti, kdo nás podporují, nejsme proti Číňanům, Číně nebo čínské vládě.
So we, and our supporters, are not against the Chinese, China or the Chinese Government.