Cómo se dice "ujednání" en inglés

CS

"ujednání" en inglés

CS ujednání
volume_up
{neutro}

ujednání (también: dohoda, domluva, kontrakt, shoda)
volume_up
agreement {sustantivo}
Očekávali jsme dohodu o financování ujednání o klimatu z Bali a Poznaně.
We had expected an agreement on the funding of the Bali and Poznań climate deals.
Možná bude dosaženo nějakého ujednání, ale nikoli právně závazné dohody.
A deal may be struck, but there will be no legally binding agreement.
Netscape License Agreement
ujednání (también: aranžmá, dohoda, dojednání, rozmístění)
volume_up
arrangement {sustantivo}
Nebyl to útlumový režim, bylo to následné nové ujednání.
It was not a phasing out arrangement, it was a successor arrangement.
Týká se to především Wassenaarského ujednání.
This applies especially to the Wassenaar Arrangement.
Parlament vycházel z toho, že neexistuje lepší ujednání než takové, které výslovně stanoví zrušení opting-out.
Parliament took the view that there is no better arrangement than a complete abolition of the opt-out.

Ejemplos de uso para "ujednání" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

CzechZdržel jsem se hlasování kvůli tomu, že jazyková ujednání dosud nejsou zcela jasná.
I abstained from voting because the language arrangements are still not entirely clear.
CzechSolidarita s nejchudšími musí být pevnou součástí každého ujednání o záchraně klimatu.
After all, solidarity with the very poorest must be firmly embedded in any climate deal.
CzechZdá se, že obě strany se, co se týče finálního ujednání, od sebe vzdálily.
The two sides appear to have strayed further apart, in terms of engaging on an end game.
CzechZejména v případě mnohostranných ujednání může být dosažení konsensu velmi obtížné.
Especially when it comes to multilateral settings, achieving consensus can become very hard.
CzechJediným možným urovnáním je trvalé a úplné mírové ujednání mezi oběma stranami.
The only possible settlement is a lasting and comprehensive peace settlement between the parties.
CzechToto už lépe řeší příslušná mezinárodní ujednání a Listina.
This is best done in relevant international conventions and in the Charter.
CzechZa prvé se výrazně omezila oblast působnosti tohoto ujednání.
First, the revised settlement has been significantly narrowed in scope.
CzechJe politováníhodné, že se Rada tohoto ujednání nedrží.
It is unfortunate that the Council has not adhered to these arrangements.
CzechVšechny ostatní knihy spadají mimo oblast působnosti tohoto ujednání.
All other books are outside the scope of the settlement.
CzechDošli jsme k dobrému ujednání, které přinese snížení nákladů při používání mobilních telefonů.
We have come to a good conclusion which will result in a reduction in the costs of using mobile phones.
CzechTato ujednání se týkají rovněž doktorandů, kteří velkým dílem přispívají k výzkumným činnostem.
These arrangements also encompass PhD students, who carry out the lion's share of research activities.
CzechMohu vás ujistit, že řádné provádění obchodních ujednání EU je jednou z priorit Komise.
I can assure you that the proper implementation of the EU trade arrangements is one of the Commission's priorities.
CzechUjednání jsou nutná zejména v ekonomických záležitostech.
Arrangements are needed particularly in economic matters.
CzechDůvodem je skutečnost, že tato jednotlivá ujednání mají odlišný záměr a jsou určena různým příjemcům.
The reason for this is that the individual arrangements have a different purpose and different addressees.
CzechRada nabízí Dánsku zvláštní ujednání, aby mohlo vyhlásit druhé referendum o ratifikaci Smlouvy.
It offers Denmark special arrangements to enable it to hold a second referendum on the ratification of the Treaty.
CzechZa prvé, nebýt součástí ujednání není výhodou.
First, being outside the settlement is not always an advantage.
CzechMám 2 připomínky k této nové verzi ujednání.
The new version of the settlement gives rise to two remarks.
CzechOznačujete je jako otevřená smluvní ujednání.
You refer to these as open-ended contractual arrangements.
Czech"K provádění oběma stranami ujednání."
'To the implementation by both parties of the conclusions.'
CzechNěkteré z těchto závěrů vyzývají k uskutečnění naléhavých kroků k posílení současných opatření a existujících ujednání.
Some of these conclusions call for urgent action to strengthen current measures and existing arrangements.