Cómo se dice "uspořádání" en inglés

CS

"uspořádání" en inglés

CS uspořádání
volume_up
{neutro}

uspořádání (también: druh, nařízení, objednávka, posloupnost)
volume_up
order {sustantivo}
Musíme též být sebekritičtí a přezkoumat správnost hospodářského uspořádání, které vládne v Evropské unii.
We must also be self-critical and question the economic order which prevails in the EU.
Přikládám zásadní význam zjednodušení a uspořádání práva Společenství.
I attach considerable significance to the simplification and ordering of Community law.
Stojíme také tváří v tvář novému uspořádání světa.
We are also facing a new world order.
uspořádání
To jasně dokládá, že současné uspořádání nefunguje.
That is a vivid illustration that the present arrangements are not working.
Paní komisařko, řekl bych, že stávající uspořádání nefunguje.
Commissioner, I would suggest that the present arrangements are not working.
Důležitým krokem na této cestě je otázka příštího ústavního uspořádání.
One important part of this process is the question of future institutional arrangements.
uspořádání (también: aranžmá, dohoda, dojednání, rozmístění)
volume_up
arrangement {sustantivo}
Toto uspořádání usnadňuje aktualizaci PŘEHLEDU ÚDAJŮ ve všech 22 jazycích.
This page-wise arrangement makes updating the FACTS in 22 languages somewhat easier.
Domnívám se, že k něčemu takovému jako by bylo toto uspořádání jednou dojde.
I believe that something rather like this arrangement, one day, will come to pass.
Bližší informace o upřednostňovaném uspořádání hardwaru naleznete v dokumentaci dodané s hardwarem.
Refer to your hardware documentation for the preferred hardware arrangement.
uspořádání (también: léčka, nastavení, organizace, podvod)
volume_up
setup {sustantivo}
Duální uspořádání nepřináší jenom vyšší produktivitu a efektivitu při práci.
A dual-monitor setup doesn't just make you more productive and efficient at work.
Opravdu věřím, že Evropa může v těchto zemích určovat uspořádání.
I do believe that Europe can dictate the setup in these countries.
Provozní uspořádání Eurosystému je založeno na principu decentralizace.
The operational set-up of the Eurosystem takes account of the principle of decentralisation.
uspořádání (también: dispozice, nákres, návrh, plán)
volume_up
layout {sustantivo}
Proto jsem překvapen tím, že Komise a Rada navrhují změnit uspořádání trasy pro střední Evropu.
That is why I am astonished by the Commission and the Council's proposal to change the layout of the central European route.
Díky novému uspořádání a novému způsobu prezentace statistických údajů je přehlednější a srozumitelnější než zprávy předchozí.
Its new layout and the new way of presenting statistical data have helped make this report clearer and more comprehensible than those previously tabled.
uspořádání (también: vyrovnání, zarovnání)
volume_up
alignment {sustantivo}
To je velmi potřebné, chceme-li dosáhnout panevropského uspořádání.
That is highly necessary if we are to achieve a pan-European alignment.
uspořádání (también: hrubá stavba, látka, složení, struktura)
volume_up
fabric {sustantivo}
(DE) Paní předsedající, musím poznamenat, že jsem vyděšena tím, co pan Wojciechowski právě řekl o Německu a o tom, jakou hrozbu tato země představuje pro uspořádání Evropy.
(DE) Madam President, I must say, I am startled at what Mr Wojciechowski has just said about Germany, and what a disturbance to the fabric of Europe Germany represents.
uspořádání (también: charakter, dispozice, nálada, povaha)
volume_up
disposition {sustantivo}
uspořádání (también: houf, sada, soubor)
volume_up
array {sustantivo}
uspořádání (también: aranžování, zprostředkování)
volume_up
arranging {sustantivo}
Při optimalizaci knihovny pro určitý typ souborů se mění dostupné možnosti uspořádání souborů.
Optimizing a library for a certain file type changes the available options for arranging your files.
Informace o přepnutí do zobrazení podrobností naleznete v tomto tématu v části Zobrazení a uspořádání souborů a složek.)
To learn how to switch to Details view, see 'Viewing and arranging files and folders' later in this topic.)
Při optimalizaci knihovny pro určitý typ souborů se mění dostupné možnosti uspořádání souborů v této knihovně.
Optimizing a library for a certain file type changes the options that are available for arranging the files in that library.

Ejemplos de uso para "uspořádání" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

CzechV tomto připravovaném uspořádání by bylo rozumné zúžit plenární zasedání SPS.
In this emerging setting, a reduction in plenary JPA meetings would make sense.
CzechZvláště vítám návrh pana prezidenta Sarkozyho na uspořádání mezinárodní konference.
I particularly welcome President Sarkozy's proposal for an international conference.
CzechEvropská sedmadvacítka musí nejprve najít uspořádání pro sebe podle Lisabonské smlouvy.
The Union of 27 must firstly organise itself on the basis of the Lisbon Treaty.
CzechWindows vám usnadní uspořádání fotek, takže je později budete moci snadno najít.
Windows can help organize photos so finding them later is a lot easier.
CzechPomocí záhlaví sloupců lze měnit uspořádání souborů v seznamu souborů.
Use the column headings to change how the files in the file list are organized.
CzechKnihovna přehrávače umožňuje přístup ke sbírce digitálních multimédií a jejímu uspořádání.
In the Player Library, you can access and organize your digital media collection.
CzechDalší informace naleznete v tématu Uspořádání oken na ploše vedle sebe pomocí funkce Snap.
For more information, see Arrange windows side by side on the desktop using Snap.
CzechJasnější uspořádání a formulace těchto opatření budou ve prospěch nás všech.
If these measures can be combined and worded more clearly, then that benefits all of us.
Czech Struktura vnitřní kontroly ECB vychází ze zásady funkčního uspořádání.
The internal control structure of the ECB is based on a functional approach.
CzechVše, co potřebujete pro uspořádání, úpravy a publikování svých fotek – a zdarma
Everything you need to organize, edit, and publish your photos—free!
CzechProgram Fotogalerie použije tyto informace k automatickému uspořádání obrázků podle data.
Photo Gallery uses this information to automatically organize your pictures by date.
CzechPrůzkumník souborů není navržený tak, aby umožňoval ruční změnu uspořádání souborů ve složce.
File Explorer isn't designed to let you manually arrange files within a folder.
CzechS programem Windows Fotogalerie je uspořádání, úprava a sdílení rodinných fotografií hračkou.
Windows Photo Gallery makes organizing, editing, and sharing family photos a snap.
Czech"Za uspořádání, obsah a reformu školního vzdělávání odpovídají členské státy".
'Member States are responsible for the organisation, content and reform of school education'.
CzechNechci předbíhat událostem, ale v současnosti chceme toto uspořádání zachovat.
I do not want to prejudge the future, but for the time being we want to keep things that way.
CzechUsilovalo o uspořádání summitu Unie pro Středomoří, ale ten byl zrušen.
It had sought a summit of the Mediterranean Union, but this was cancelled.
CzechUspořádání Kosova bude rozhodující zkouškou společné zahraniční a bezpečnostní politiky.
The Kosovo settlement will be the definitive test of common foreign and security policy.
CzechProgram Windows Fotogalerie je nástrojem pro zobrazení a uspořádání obrázků a videozáznamů.
Photo Gallery is another way to view and organize your pictures and videos.
CzechPřikládám zásadní význam zjednodušení a uspořádání práva Společenství.
I attach considerable significance to the simplification and ordering of Community law.
CzechNové funkce na ploše systému Windows usnadňují uspořádání a správu většího počtu oken.
New features on the Windows desktop make it easier to organize and manage multiple windows.