Cómo se dice "v zastoupení" en inglés

CS

"v zastoupení" en inglés

CS v zastoupení
volume_up
{adverbio}

1. general

v zastoupení

2. derecho

v zastoupení (también: prostřednictvím zástupce)
volume_up
proxy {adv.}
Moje otázka, pane předsedo, zní: zakročí Komise proti takovým válkám v zastoupení?
My question, Mr President, is: will the Commission take action against such proxy wars?
Dvě hlavní supervelmoci vedly války v zastoupení, po obvodu sfér vlivu, plně financujíce ozbrojené organizace.
This is when the two superpowers were fighting a war by proxy, along the periphery of the sphere of influence, fully funding arms organizations.

Traducciones similares para v zastoupení en inglés

v preposición
zastoupení sustantivo
English

Ejemplos de uso para "v zastoupení" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

CzechKomise podporuje vyšší zastoupení žen v procesu rozhodování v těchto zemích.
The Commission supports there being a higher proportion of women in decision-making.
CzechKromě toho je nedostatečné zastoupení zaměstnanců v řídících orgánech společnosti.
Moreover, the degree of employee representation within management is poor.
CzechMusíme ženám zajistit větší zastoupení na všech úrovních politického zastoupení v Evropě.
We have to empower more women at all levels of political representation in Europe.
CzechTo je přibližně dvakrát tolik, než kolika procenty jsou černoši zastoupeni v celé populaci.
That's about twice as high as African-Americans are represented in the population.
CzechAfrické země usilují o zastoupení v souladu se svým politickým směřováním.
African countries are looking for representation in accordance with their political way.
CzechV zájmu vyváženého zastoupení nyní předávám slovo panu komisaři Andorovi.
Now, for reasons of balanced representation, I shall give the floor to Commissioner Andor.
CzechChtěla bych upozornit na otázku rovného zastoupení v podnicích.
I would like to draw particular attention to the issue of parity in business.
CzechObčané maďarského původu jsou poměrně zastoupeni v místních správních orgánech.
Citizens of Hungarian origin are represented proportionally in the local administrative structures.
CzechV důsledku toho bylo v Minsku zřízeno stálé zastoupení Evropské komise.
As a result, a Permanent Representation of the European Commission has been set up in Minsk.
CzechMezi těmito pracovníky existují velké rozdíly v zastoupení mužů a žen.
There is a large gender divide among these workers: women are over-represented.
CzechObčané Evropské unie jsou zastoupení v Evropském parlamentu.
The citizens of the European Union are represented in the European Parliament.
CzechNebylo řečeno vůbec nic o vnějším zastoupení eurozóny v MMF.
There is nothing about external representation of the euro area in the IMF.
CzechNa druhou stranu je nutná také vyváženost, pokud jde o zastoupení žen v Komisi.
On the other hand, there also has to be a balance as regards female representation within the Commission.
CzechKonečně bych rád vyjádřil podporu myšlence zřídit v Teheránu zastoupení Evropské unie.
Finally, I wish to show my support for the notion of establishing a European Union delegation in Tehran.
CzechŽeny navíc nemají odpovídající zastoupení v sociálním dialogu.
Moreover, women are not adequately represented in social dialogue.
CzechZároveň zaznamenáváme pokles v procentuálním zastoupení mladých žen, které se programu účastní.
At the same time, we notice a drop in the percentage of young women taking part in the programme.
CzechTak obvykle postupujeme u všech států, které mají diplomatické zastoupení v Evropské unii.
That is what we routinely do with all states that have diplomatic representation in the European Union.
CzechA v řadě evropských zemí ženy v politice třicetiprocentní zastoupení nemají.
And there are a large number of European countries which do not have a 30% representation of women in politics.
Czech39); zvýšit zastoupení žen v politických, hospodářských a podnikových orgánech s rozhodovací pravomocí.
39); increase female representation in political, economic and corporate decision-making bodies.
CzechTato mise působí v Iráku už od roku 2005 a své zastoupení v ní má většina členských států Evropské unie.
It has been active in Iraq since 2005 and most Member States of the European Union are taking part.