Cómo se dice "bestraeber os på" en inglés

DA

"bestraeber os på" en inglés

Mira frases de ejemplo para usos de "bestraeber os på" en distintos contextos.

Traducciones similares para bestraeber os på en inglés

os pronombre
English
preposición

Ejemplos de uso para "bestraeber os på" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

DanishJeg foreslår derfor, at vi bestræber os i fællesskab at fuldføre denne aktion.
I therefore propose that together we undertake to ensure that this is done.
DanishJeg vil blot sige, at vi bestræber os at anvende banksektorens forsigtighedsregler.
I would simply say that we are working to apply the prudential banking rules.
DanishJeg vil gerne henstille til, at vi bestræber os at sikre den nødvendige fleksibilitet.
I suggest that we make an effort to guarantee the flexibility needed here.
DanishFlere arbejdspladser, ja, det ville være godt, og det er det, vi bestræber os at skaffe.
More jobs, yes, that is desirable, that is what we are trying to do.
DanishVi bestræber os at gennemføre yderligere forbedringer.
The Council also feels obliged to comply with these stricter rules and standards.
DanishVi bestræber os at skabe overensstemmelse mellem vores ord og vores handlinger.
We are taking a step in the right direction and we are endeavouring to make our actions match our words.
DanishVi kan nu se frem til et afbalanceret servicedirektiv, som vi alle bestræber os at gennemføre.
We can now look forward to an even-handed Services Directive, which is what we all set out to achieve.
DanishJeg tror dog, at det allervigtigste er, at vi fortsat bestræber os at få udformet en fælles asylprocedure.
What really seems important, however, is that we keep trying to define a common asylum procedure.
DanishVi bestræber os at fremlægge den meget snart.
What we are trying to do is to present it as quickly as possible.
DanishDet er et krav, at vi alle med Kommissionen i spidsen bestræber os at være tættere på alle vores medborgere.
It is vital that all of us, beginning with the Commission, try to work more closely with all our fellow-citizens.
DanishVi afholder også meget ofte høringer her og bestræber os at optimere dialogen med ngo ' erne så meget som muligt.
We very often hold hearings here and make every effort to maximise dialogue with non-government organisations.
DanishVi bestræber os at tage menneskerettighedsspørgsmålet op ved enhver anledning og med alle vores samtalepartnere.
We try to raise the issue of human rights wherever we have the opportunity and with all our negotiating partners.
DanishDet siger folk til os derhjemme, og vi bestræber os det netop i forbindelse med forbrugerbeskyttelsen.
That is what the people at home are saying to us, and that is what we are concerning ourselves with in the field of consumer protection.
DanishVi forbedrer undervisningsstandarden, fremmer livslang uddannelse og bestræber os at koble vores skoler op på Internettet.
We are improving educational standards, encouraging life-long learning and striving to ensure that our schools are on-line.
DanishDe afspejler de udfordringer, som EU står overfor, og europæernes væsentligste bekymringer, som vi bestræber os at tage fat på med disse mål.
They reflect the challenges facing Europe and the main anxieties of Europeans, which they strive to address.
DanishVi må sikre, at vi tager hensyn til AVS-landenes begrænsede kapacitet og bestræber os at opbygge den som led i processen.
We need to ensure that we take into account the capacity constraints of the ACP countries and seek to build those as part of the process.
DanishVi bestræber os at gennemføre en modernisering og gradvis liberalisering, og det er ikke rimeligt, at De kritiserer os her.
We are trying hard to carry out modernisation and gradual liberalisation, and we do not deserve to be lectured here by you, Commissioner.
DanishVi bestræber os at fremskynde vor procedure, men mere omhyggelige undersøgelser tager desværre undertiden også længere tid, end vi altid synes om.
We are endeavouring to speed up our procedures but, unfortunately, careful checks sometimes take longer than we would wish.
DanishDet er meget vigtigt, at vi har et fælleseuropæisk retsområde, og at vi bestræber os at udvikle det med samarbejde på det civilretlige område.
It is essential that we have a European legal space and that we pursue its development with judicial cooperation in civil matters.
DanishDet er vigtigt, at vi udnytter vore ressourcer og vore kontakter bedst muligt og bestræber os at udføre vort arbejde bedre og mere effektivt.
It is important that we make the best use of our resources and contacts and do everything to make our work more effective and more efficient.
Aprende otras palabras
Danish
  • bestraeber os på

En el diccionario español-francés podrás encontrar más traducciones.