Cómo se dice "påkrævet" en inglés

DA

"påkrævet" en inglés

DA

påkrævet {adjetivo}

volume_up
Hvis en udgift ikke er påkrævet, er jeg sikker på, at Parlamentet også her vil vise sin ansvarlighed.
Since this is non-mandatory expenditure, I feel sure that Parliament will also shoulder its responsibilities in this area.
påkrævet (también: fornøden, krævet, nødig, nødvendig)
Det er nyttigt og påkrævet at kunne garantere en forsikringsmulighed.
It is useful and necessary to be able to guarantee insurability.
En indgribende forenkling af disse instrumenter er påkrævet.
A radical simplification of those instruments is urgently necessary.
Men hvis en vis omstrukturering er påkrævet, kan denne fase blive nødvendig.
But if some sort of reconstruction is necessary, this is a phase they may have to go through.
påkrævet (también: fornøden)
Navnlig en modernisering af tilrettelæggelsen af arbejdet er absolut påkrævet.
Modernisation of work organisation, in particular, is urgently required.
Et tættere samarbejde med de regionale aktører er imidlertid påkrævet.
However, closer cooperation with the regional players is required.
Vi er ikke overbeviste om, at enstemmig godkendelse i Det Europæiske Råd er påkrævet.
We are not convinced that the unanimous approval of the European Council is required.

Ejemplos de uso para "påkrævet" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

DanishNetop det er grunden til, at jeg fandt det påkrævet, at Kommissionen griber ind.
That is exactly why I thought it was indispensable for the Commission to step in.
DanishDerfor anser jeg det for meget påkrævet, at man finder frem til nye foranstaltninger.
So I regard it as an absolute necessity to come up with a different kind of action.
DanishDet er også påkrævet med en stram separation af de forskellige anlæg, transportlinjer osv.
There is also a need for strict separation of facilities, transport routes, etc.
DanishFor jeg vil sige, at jo mere gennemskuelighed der er, desto mindre er kontrol påkrævet.
Secondly, the greater the transparency, the less need there is for controls.
DanishVi accepterer alle sammen, at en reform af den eksisterende ordning er påkrævet.
The European Commission's initial reform ideas are already causing unacceptable casualties.
DanishJeg mener, at det er absolut påkrævet, at vi klart tilkendegiver, hvad vi står for.
I believe it is absolutely essential for us to express clearly what we stand for in this.
DanishAnsvarsbevidsthed og stringens er derfor påkrævet i forbindelse med dette arbejde.
Responsibility and rigour when it comes to carrying out the work must therefore be imposed.
DanishScreening er afgjort påkrævet, men det er og bliver en sekundær forebyggende foranstaltning.
To this end, awareness campaigns, which seek to inform the public, are imperative.
DanishHr. formand, revision af markedsordningen for bananer er stærkt påkrævet.
Mr President, revision of the organization of the market for bananas is urgently needed.
DanishAgtpågivenhed er påkrævet, og de indenrigspolitiske forhold skal følges nøje.
Vigilance is called for and the internal political events will have to be followed carefully.
DanishDet har været påkrævet længe, og nu, da det er en realitet, kan vi kun glæde os over det.
It was long overdue, but now that it has happened, it is hugely welcome.
DanishDet er påkrævet, at der etableres et økonomisk partnerskab, især med sigte på landbrugssektoren.
The implementation of an economic partnership is especially vital for agriculture.
DanishDen 11. september gjorde kun en sådan beslutning endnu mere påkrævet.
The events of 11 September only reinforced the urgency and the need for such a decision.
DanishRådet formåede ikke at træffe en beslutning i det øjeblik, det var påkrævet.
The Council could not take a decision at the time it was needed.
DanishDet bliver dog stadig mere påkrævet at placere ansvaret for afhjælpning af miljøskader.
There is, however, an increasing need to enforce liability for remedying environmental damage.
DanishAlligevel er Parlamentets deltagelse absolut påkrævet for at sikre en demokratisk kontrol.
Yet the participation of Parliament is an absolute requirement to ensure democratic control.
DanishHr. formand, der er slet ingen tvivl om, at klar mærkning er påkrævet.
Mr President, it is very clear that there has to be clear labelling.
DanishUnder alle omstændigheder er et geografisk informationssystem påkrævet.
However, come what may, we need a geographical information system.
DanishDer er med andre ord afgjort et område, hvor koordinering af de nationale politikker er påkrævet.
Clearly, there is action with regard to coordination of national policies.
DanishVi kan, og bør, hvis det er påkrævet, reagere mod monopoler, der kan begrænse forbrugernes valg.
We can, and should if needed, act against monopolies which could limit customer choice.