Cómo se dice "alaspäin" en inglés

FI

"alaspäin" en inglés

FI

alaspäin {adjetivo}

volume_up

Ejemplos de uso para "alaspäin" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishJos et ole varma siitä, millä rivillä ruutu sijaitsee, laske rivit ylhäältä alaspäin.
If you are not sure about which line a box is on, count from the top.
FinnishHän joutuu kuitenkin samalla tarkistamaan alaspäin kasvunäkymiä.
However, at the same time he has been obliged to lower the growth forecasts.
FinnishAlv: n yhdenmukaistaminen on siis mielestäni nähtävä tarkistuksena alaspäin.
Therefore, it seems to me that harmonising VAT should be looked at with a view to decreasing it.
FinnishPerinteinen toiminta, toisin sanoen tavaratuotanto ja nykyinen julkinen sektori menevät alaspäin.
Traditional activities, such as the production of goods and today's public sector, are declining.
FinnishKomission "suunnitelma D" on sitä itseään: propagandaa, agitointia ja suostuttelua ylhäältä alaspäin.
The Commission’s plan ‘D’ is just that: propaganda, agitating and wheedling from top to bottom.
FinnishEmme saa lisätä rautateiden kuormitusta, jos haluamme estää niitä vajoamasta uudelleen alaspäin.
We must not impose additional burdens on railways if we want to prevent them going back into decline.
FinnishMuualla, ja siihen liittyen Euroopassa, hinnoilla on tällä hetkellä taipumus kääntyä lyhyellä aikavälillä alaspäin.
Elsewhere, including in Europe, prices are currently suffering a short-term decline.
FinnishTämä lasku vaihtelee jäsenvaltioista toiseen, mutta suuntaus koko EU:ssa on selvästi alaspäin.
This decrease varies from Member State to Member State but we there is certainly a downtrend across the EU.
FinnishJos haluat siirtää siirtymisruudun linkkiä ylös- tai alaspäin, voit vetää sen haluamaasi paikkaan.
To move a link in the Navigation pane higher or lower, drag it to the position where you want it to be.
FinnishPuhemiehistö näyttää turvautuvan tässä ylhäältä alaspäin -määräilyyn, mikä on hyvin epädemokraattista.
What the Bureau seems to be resorting to here is diktat from on high, and it is very anti-democratic.
FinnishPelkään, että Euroopan huumepolitiikka on menossa alaspäin.
I am afraid that European drugs policy is on the decline.
FinnishNäin ollen Saksan osavaltioiden luokituksen muuttamisella ylös- tai alaspäin on vaikutuksia veronmaksajiin.
It follows that the upgrading and downgrading of German federal states has effects on the taxpayer.
FinnishKomissio ja Kansainvälinen valuuttarahasto ovat tarkistaneet kasvuennusteita alaspäin yli kolmesta prosentista 2,8 prosenttiin.
The Commission and the IMF have revised growth forecasts from above 3% to 2.8%.
FinnishSiirrä hiirtä liikuttamalla käsivartta kyynärpäästä alaspäin.
Move the mouse by pivoting your arm at your elbow.
FinnishTämä merkitsee tiedottamista ja propagandaa ylhäältä alaspäin.
This means information and propaganda from above.
FinnishUseimmat Kaliningradin talousindikaattorit osoittavat alaspäin eikä niissä ole vieläkään näkynyt nousukauden merkkejä.
Kaliningrad's economic indicators are mainly negative and still show no definite upward tendency.
FinnishSen jälkeen voimme pyrkiä muuttamaan suunnan alaspäin.
We can then set about achieving a trend reversal.
FinnishKyse on "ylhäältä alaspäin" tapahtuvasta prosessista. Kaipaan oikeaa demokratiakäsitettä, jossa lähdetään liikkeelle alhaaltapäin.
What I do not see is a proper concept of democracy that involves starting from the bottom.
FinnishValtaa ja vastuuta on jaettava alaspäin sekä virkakoneistoissa että komissiosta jäsenmaihin.
Power and responsibility have to be devolved both within the bureaucratic machinery and from the Commission to the Member States.
FinnishLiitä kamera, puhelin tai muistikortti PC:hen, sipaise ylöspäin alareunasta tai alaspäin yläreunasta ja napauta Tuo.
Connect your camera, phone, or storage card to your PC, swipe up from the bottom edge, and then tap Import.