FI estää
volume_up
[estän|estänyt] {verbo}

estää (también: ehkäistä)
En voi estää ihmisiä ostamasta, ellette te tiedä, miten estää ihmisiä myymästä.
I cannot prevent people buying if you do not know how to prevent people selling.
Näiden sääntöjen tarkoituksena on estää vakavien eläintautien leviäminen EU:hun.
This is to prevent introducing any serious animal diseases into the EU.
Komissio yrittää estää vastaavanlaiset viivästykset tulevaisuudessa.
The Commission is endeavouring to prevent similar delays occurring in the future.
Jos Irakin hallinnolla ei kerran ole mitään salattavaa, miksi se estää YK:n tarkastajien pääsyn maahan?
If the Iraqi regime has nothing to hide, why do they bar access to the UN-mandated inspectors?
Syrjäisimpien alueiden yritysten ja tutkimuslaitosten pääsyä tiedon ja innovaatioiden Eurooppaan ei saa estää.
Companies and institutions from the outermost regions should not be barred access to the Europe of knowledge and innovation.
Näiden yhtiöiden toiminnan estäminen on kuitenkin vain osa ratkaisua.
Barring these companies, however, is only part of the solution.
Jos haluat estää sivustot automaattisesti, valitse Estä automaattisesti.
To automatically block websites, click Automatically block.
Jos haluat estää sivustot manuaalisesti, valitse Valitse estettävä tai sallittava sisältö.
To manually block websites, click Choose content to block or allow.
Komission politiikan tarkoituksena ei ole estää kansainvälisiä adoptioita.
It is not the Commission's policy to block international adoptions.
. - (EN) Rikosoikeudellisen järjestelmän avulla voidaan syyllistä rangaista tai estää tätä toimimasta sekä palauttaa hänen maineensa.
. - The criminal justice system serves to punish, deter and to rehabilitate the offender.
Aluepolitiikkaa vaivaa sen menettelyjen monimutkaisuus, joka usein estää paikallisia toimijoita turvautumasta siihen.
Regional policy suffers from the complexity of its procedures, which often deter local players from having recourse to it.
He saattaisivat jopa estää Afrikan tulevia poliitikkoja muuttumasta väkivaltaisiksi diktaattoreiksi.
They might even deter future African politicians from developing into violent dictators.
Vain tällaisin toimin voidaan estää vastaisuudessa moinen toiminta.
It is only such action which will discourage this practice in the future.
Haluamme kuitenkin estää ihmisiä uskomasta, että tämä kehitys voitaisiin kääntää.
However, we want to discourage people from believing that this development can be reversed.
Tämän ei pitäisi estää meitä jatkamasta vuoropuhelua.
This should not discourage us from continuing our dialogue.
Tavoitteena on nostaa turvallisuustasoa ja estää tulkintaerojen syntyminen.
The aim is to increase the level of security and forestall differences of interpretation.
Jos haluamme estää jyrkät hinnannousut, meillä ei ole varaa jättää huomiotta kumpaakaan näistä energialähteistä.
If we wish to forestall drastic price increases, we cannot afford to disregard either of these two energy sources.
Euroopan tason toimet ovat olleet reaktiivisia, "a posteriori", joilla on pyritty estämään vielä suuremmat vahingot.
Action at European level has been reactive, 'a posteriori', seeking to forestall even greater damage.
Toiseksi lainsäädännöllä ei pitäisi estää vaan pikemminkin edistää innovaatiota.
Secondly, legislation should not hamper, but rather promote, innovation.
Nykyinen sammumiseen perustuva järjestelmä voisi estää sähköisen kaupankäynnin kehitystä.
The present exhaustion regime could hamper the development of e-commerce.
Parlamentin ei pidä estää kilpailua ajamalla läpi yhdenmukaistamista EU:n tasolla.
Parliament must not hamper that competition by pushing forward homogenisation at EU level.
Uudella varainhoitoasetuksella ei saada estää viimeksi mainitun kehittämistä.
The new Financial Regulation must not hinder the development of the latter.
Se estää paljon turvallisempien uuden sukupolven voimaloiden kehittämisen.
It will hinder the development of much safer new-generation plants.
On järjetöntä estää yhdenmukaistamista, kun siten vaarannetaan jopa työturvallisuus.
It is pointless to hinder harmonisation, when this move puts even safety at work at risk.
estää (también: pysyä, odottaa, pidättää, halata)
Tämä estää byrokraattiset viiveet, jotka johtavat jatkuviin pullonkauloihin ja myöhästymisiin.
This will avoid bureaucratic hold-ups, which result in constant bottlenecks and delays.
Olen pahoillani, mutta en voi estää puheen vapautta.
Please forgive me but I cannot hold up the debate.
Meidän on pysyttävä näissä rajoissa, jos haluamme estää dramaattisten tapahtumien toistumisen.
The discharge is a framework which we must hold onto if we wish to avoid certain dramatic events being repeated.
estää (también: haitata)
Olette yrittäneet rajoittaa sitä ja estää ja tuhota sen.
You have tried to restrict, impede and ruin it.
Venäläisten liian suuri osallistuminen muutosprosessiin estää välttämättömät geopoliittiset muutokset alueella.
Too much Russian involvement in the process of change will impede essential geopolitical changes in the region.
Tämä estää yhteisöä tulemasta YK:n sopimuksen sopimuspuoleksi.
This is impeding the Community's progress towards membership of the UN Agreement.
Resistenssi tarkoittaa sitä, että antibiootti menettää kykynsä tappaa bakteereita tai estää niiden kasvua.
Resistance means the loss of an antibiotic's ability to kill bacteria or inhibit their growth.
EU on luvannut estää eurooppalaiset investoinnit takavarikoituun omaisuuteen Kuubassa.
Since the EU has undertaken to inhibit and discourage future European investment in assets expropriated in Cuba, can the Commission say whether it considers:
Tämäntyyppinen elämäntapa johtaa kuitenkin häiriöihin ja estää henkilökohtaisen kehityksen.
However, that kind of lifestyle leads to disorders and inhibits personal development.
Sitähän kaikki jäsenvaltiot ovat yrittäneet estää ja viivyttää niin pitkään kuin mahdollista.
All the Member States tried to obstruct and block for as long as possible.
Sopimus ei saa estää meitä näissä pyrkimyksissämme.
The Pact should not obstruct us in those endeavours.
Onko nyt oikea hetki estää tämä ja ruokkia Serbiassa eräänlaista Euroopan vastaista vainoharhaisuutta?
Is this any time to obstruct that dialogue and fan the flames of anti-European paranoia in Serbia?
estää (también: kavahtaa)
estää
estää (también: tukkia)
estää (también: sulkea pois)
estää (también: pilata, tehdä tyhjäksi)
EU ei saa estää jotakin maata kieltämästä tuholaismyrkkyjä ja väriaineita, jotka aiheuttavat allergiaa.
The EU should not be able to forbid a country from banning pesticides and colourings which cause allergies.
Minun omatuntoni estää sen, sillä se näkee, mitä kaikkea ympärillä tapahtuu, minkä kaiken me sallimme tapahtua.
My conscience forbids me with everything it sees happening around it, with everything that we all allow to happen.
Yli-innokkaat elimet tai poliittiset vaikuttimet eivät saa estää laillista kaupallista päätöksentekoa.
Legitimate commercial decision-making must not be frustrated by overzealous bodies or by political interference.
Kun lähestyin komissiota ja yritin estää katastrofin, minulle kerrottiin, että järjestelmä oli valmis ja että siihen kajoaminen edes hyvästä syystä romahduttaisi koko järjestelmän.
When I approached the Commission to try to head off disaster, I was told that the scheme was set and that to tamper with it, even for a good reason, would unravel the whole thing.
Koska elintarvikkeiden hygieniaan sovelletaan yhteispäätösmenettelyä, tämä menettely väistämättä estää hintojen ja kuljetusehtojen käsittelyn, jotka ovat vain kuulemisprosessin alaisia.
Since the hygiene of foodstuffs is subject to the codecision procedure, this procedure will inevitably hold back the area of prices and transport conditions, subject only to a consultation process.
estää (también: ehkäistä)
Yleisten sääntöjen hyväksymisellä ei tulisi estää erityissääntöjen mahdollisuutta.
Nor should the adoption of general rules preclude the possibility of specific rules.
Tämä on aina ollut kahdenvälinen asia, mutta sen ei pidä millään tavalla estää Kroatiaa liittymästä unioniin.
This was always a bilateral issue but should in no way preclude Croatia from joining our Union.
Tämä estää energian käytön poliittisen aseena, esimerkin mainitakseni.
This also precludes using energy as a political weapon, for example.
On tärkeää, että tutkimme kehittyviä ihmiskauppareittejä voidaksemme katkaista ne ja estää niiden kehittymisen.
It is important that we research new emerging ways of human trafficking, in order to intercept and pre-empt emerging human trafficking routes.
Kuten esittelijä mietinnössään totesi, hänen tarkoituksensa ei ole estää uudistusta koskevien keskustelujen käymistä muualla.
As the rapporteur stated in his report, it is not his intention in this exercise to pre-empt discussions of the reform taking place elsewhere.
estää

Ejemplos de uso para "estää" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishRokotusten avulla olisi voitu estää miljoonien terveiden eläinten teurastaminen.
Vaccination could have prevented the destruction of millions of healthy animals.
FinnishEmme halua nähdä, että Kroatia estää sen jälkeen muiden ehdokkaiden pyrkimykset.
We do not wish to see Croatia then blocking the aspirations of other candidates.
FinnishParempi turvallisuus olisi voinut estää useat merta saastuttaneet onnettomuudet.
Many pollution accidents could have been avoided if there had been better safety.
FinnishTanska estää saksalaisia ostamasta kesäasuntoja samalla tavoin kuin tanskalaiset.
Denmark prohibits Germans from purchasing summer houses in the way that Danes can.
Finnish   Arvoisa puhemies, Iranin hallinto estää kaikenlaisen oppositiotoiminnan maassa.
   Mr President, the Iranian regime prevents any opposition within the country.
FinnishValitettavasti pelko kilpailun vääristymisestä estää usein järkevätkin toimet.
Unfortunately, fear of distorting competition often hinders even rational action.
FinnishWindowsin sähköposti estää automaattisesti vaarallisina tunnetut tiedostotyypit.
The good news is that Windows Mail automatically blocks known dangerous file types.
FinnishMielestäni meidän pitäisi estää tämä maaseutuyhteisöjemme yleinen mureneminen.
I believe we should call a halt to this general erosion of our rural communities.
FinnishTämä yhdenmukaisuuden puute estää monissa tapauksissa sisämarkkinoiden toiminnan.
In many cases this lack of consensus obstructs the operation of the single market.
FinnishJos näyttöön tulee varoitus siitä, että palomuuri estää ohjelman, valitse Salli.
If you are alerted that the firewall is blocking the program, click Unblock.
FinnishSe perustuu ajatteluun, jonka mukaan parlamentin ei tule estää laajentumista.
Our stance is that Parliament must not put obstacles in the way of enlargement.
FinnishNiiden mukaan Euroopassa voitaisiin estää arviolta 32 000 rintasyöpäkuolemaa.
They estimated that 32 000 breast cancer deaths across Europe could be prevented.
FinnishSiksi komissio ei anna työmarkkinaosapuolten toiminnan estää itseään toimimasta.
The Commission will therefore not be held back by the conduct of the social partners.
FinnishTeimme kuitenkin mielestäni oikein, kun emme antaneet tämän estää sopimukseen pääsyä.
Even so, I think we were right not to let this stand in the way of an agreement.
FinnishMilloin yksi jäsenvaltio voi estää kaikkien muiden jäsenvaltioiden etenemisen?
When is it that one country can stop every other country from moving forward?
FinnishTarkistuksessa 9 ilmaistaan hyvä ajatus: lasiankeriaiden muuttoa ei pidä estää.
Amendment 9 expresses a good idea: migration of glass eels should not be obstructed.
FinnishNäinä viime kuukausina kohdatut vaikeudet eivät saa estää meitä näkemästä pääasiaa.
The problems of recent months must not make us lose sight of the fundamentals.
FinnishSe tarkoittaa, ettei huonoa kohtelua edes yritetä estää tai se jopa hyväksytään.
This means that poor treatment is unchallenged and even becomes acceptable.
FinnishVoidaanko miestä, joka on ollut vankilassa 32 vuoden ajan, estää tapaamasta äitiään?
Can a man who has been in prison for 32 years be prevented from seeing his mother?
FinnishAsetus (EY) N:o 1783/1999 estää heitä kasvattamasta hedelmiä tai vihanneksia.
Regulation (EC) No 1783/1999 prevents them from planting fruit or vegetables.