Cómo se dice "haasteet" en inglés

FI

"haasteet" en inglés

FI haasteet
volume_up
{plural}

haasteet
- neuvoston ja komission julkilausumat: Afrikka ja globalisaation haasteet
- the Council and Commission statements on Africa and the challenges of globalisation,
Yksi keino muuttaa haasteet mahdollisuuksiksi on myös tehokas aluepolitiikka.
Another way to turn challenges into opportunities is effective regional policy.
Haasteet ovat pitkäaikaisia, mutta ratkaisuilla on kiire - niitä tarvitaan nyt.
The challenges are long term, but the solutions are urgent and are needed now.

Ejemplos de uso para "haasteet" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishSen lisäksi on otettava huomioon yrityksiä ja henkilöstöä koskevat haasteet.
Then, of course, we have the challenge of companies and the challenge of employees.
FinnishVuosituhannen haasteet ovat valtavia, ja niihin vastaaminen edellyttää toimivaa YK:ta.
The Millennium challenge is enormous and it will take a functional UN to meet it.
FinnishSen sijaan tarvitaan muita energialähteitä, jotka kestävät myös tulevaisuuden haasteet.
Instead there is a need for other energy sources which can represent the future.
FinnishEU:n kehitysyhteistyöpolitiikan haasteet uusille jäsenvaltioille (keskustelu)
The challenge of EU Development Cooperation Policy for the new Member States (debate)
FinnishTämän lisäksi talouden haasteet eivät saa uhata kaikkia opetuksen akateemisia arvoja.
Furthermore, economic issues must not threaten the academic value of teaching as a whole.
FinnishNämä ovat laajentuneen unionin ja uuden perustuslakisopimuksen aikakauden haasteet.
This is the challenge in these times of an enlarged Union and the new constitutional Treaty.
FinnishEU:n kehitysyhteistyöpolitiikan haasteet uusille jäsenvaltioille (
The challenge of EU Development Cooperation Policy for the new Member States (
FinnishJuuri tällaiset haasteet osoittavat, että Euroopan unioni ansaitsee todella kansan luottamukseen.
It is such initiatives that show that Europe really deserves people’s confidence.
FinnishKansainvälinen kauppapolitiikka ja ilmastonmuutoksen haasteet (
International Trade Policy in the context of Climate Change imperatives (
FinnishOlen antanut kaksi esimerkkiä siitä, kuinka EU:n jäsenvaltioihin kohdistuvat suurimmat haasteet voidaan välttää.
I have given two examples of how to avoid the main challenge facing the EU countries.
FinnishHallituksen ensisijaiset haasteet - kansallinen sovinto ja talouskehitys - ovat ilmeisiä.
The overriding challenge for the Government - national reconciliation and economic development - is obvious.
FinnishYhdysvaltain antamat haasteet ja EU:n tietosuojasäännökset (keskustelu)
US subpoenas and EU data protection rules (debate)
FinnishTältäkin kannalta tarkasteltuna Eurooppa sulkeutuu sen sijaan, että se hyväksyisi laajentumisen haasteet.
Even from this point of view, rather than accepting the challenge of enlargement, Europe closes in.
FinnishMe tiedämme kuitenkin myös, että me voimme muovata nämä globalisaation suuret haasteet vain yhdessä eurooppalaisina.
But we also know that we can only shape the huge challenge of globalisation together as Europeans.
FinnishKosovon haasteet olivat sodan jälkeen suunnattomat.
The challenge in Kosovo after the war was enormous.
FinnishOlemme aina valmiita olemaan ystäviä Malesian kanssa, jotta nämä arvokkaat haasteet ja tavoitteet voitaisiin saavuttaa.
We will always be ready to be friends with Malaysia to try to achieve these worthy ambitions and aims.
FinnishNe voidaan kiteyttää yhteen sanontaan: yhteistyö sellaisen Euroopan luomiseksi, joka on valmis kohtaamaan tulevaisuuden haasteet.
They can be summarised in one phrase: working together to create a Europe fit for its future.
FinnishMonet haasteet vaativat perustamissopimusten muutosta.
Much of that will require treaty amendments.
FinnishHaasteet ovat valtavia kaikilla näillä rintamilla.
On all these fronts, the challenge is immense.
FinnishPäätöslauselmassamme pyritään saamaan nämä molemmat haasteet tasapainoon, mutta nämä yrityksemme eivät varmastikaan vielä riitä.
Our resolution attempts to reconcile these two requirements, although surely incompletely as yet.