Cómo se dice "joitakin" en inglés

FI

"joitakin" en inglés

FI joitakin
volume_up
{pronombre}

joitakin (también: jotkut, muutamia, jonkin verran, muutamat)
volume_up
some {pron.}
Lisäksi, kun tarkastelemme lähtötilannetta, meillä on joitakin huolenaiheita.
Further, when we look at the point of departure, we have some concerns.
Valitettavasti on vain todettava, että lukiessa minussa heräsi joitakin epäilyjä.
I am sorry to have to say that I had some reservations when I read it.
Meillä oli tänään joitakin erimielisyyksiä, mutta niihin ei ole tarvetta palata.
We have had our arguments - indeed, we have had some today - but not about this.
joitakin
Olen kuitenkin sallinut itselleni joitakin poikkeuksia.
I have allowed myself a couple of exceptions, however.
Haluaisin lisätä vielä joitakin seikkoja.
I should like to add a couple more elements.
Lopuksi haluaisin nostaa esiin joitakin huomioita yleismaailmallisesta määräaikaistarkastelusta.
Finally, let me make a couple of comments on the universal periodic review, or the UPR, as it is known.

Ejemplos de uso para "joitakin" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishMietinnössä tuodaan esiin joitakin mielestäni vielä ratkaisemattomia kysymyksiä.
The report raises a number of issues which, as I see it, have not been resolved.
FinnishHaluan vielä sanoa joitakin asioita, mutta palaan niihin käsittelyn päätteeksi.
I have other things to say, but I shall return to these at the end of the debate.
FinnishKomission tiedonanto herättää myös joitakin tärkeitä oikeudellisia kysymyksiä.
The Commission’s communication also raises a number of major legal difficulties.
FinnishMyönteisten seikkojen ohella voidaan havaita myös joitakin kielteisiä seikkoja.
Alongside positive points, there are also a few negative points to be identified.
FinnishSaanen käsitellä joitakin yksittäisiä asioita, jotka monet teistä ottivat esiin.
Let me deal with a number of the individual issues that were raised by many of you.
FinnishTällä hetkellä on olemassa joitakin tilaisuuksia, joista haluaisin puhua teille.
At this point there are certain opportunities which I would like to mention to you.
FinnishTällä hetkellä joitakin tutkimusaloja vaivaa suuri uskonpuute, jopa epätoivo.
At present there is much despondency, even despair in certain areas of research.
FinnishKaikesta huolimatta olen päättänyt esittää joitakin parannuksia seitsemään kohtaan.
Nonetheless, I have taken the liberty of proposing improvements on seven points.
FinnishHaluan vain mainita joitakin TEEB-hankkeen havainnoissa esitettyjä tosiseikkoja.
I would simply like to mention a few facts presented in recent TEEB findings.
FinnishSelonteko sisälsi joitakin uudistuksia, jotka olisi voitu toteuttaa jo silloin.
That contained a number of reforms which could have been put into place even then.
FinnishJoka tapauksessa esitätte joitakin tarkistuksia, joissa kustannuksia nostetaan.
In any case, the amendments you are proposing will produce an increase in charges.
FinnishTähän liittyy vielä joitakin huolenaiheita, ja pyydän teitä ottamaan ne huomioon.
There is still a lot of concern about it, and I ask you to bear that in mind.
FinnishParlamentilla on joitakin ajatuksia, ja esitämme ne teille erittäin mielellämme.
This Parliament has certain ideas and we are very happy to give them to you.
FinnishOlemme tehneet joitakin ehdotuksia tältä alalta ja meidän on kehitettävä niitä.
We have put forward a number of proposals on this subject and we must work on them.
FinnishOlemme valmiit uskomaan, että sisämarkkinoilla on joitakin todellisia ongelmia.
We have to realize that there are a number of real problems in the internal market.
FinnishTarkastelen vielä lyhyesti joitakin valvontaan ja hallintoon liittyviä seikkoja.
I shall be brief now, and address a few issues regarding supervision and governance.
FinnishTässä oli, hyvät parlamentin jäsenet, joitakin vastauksia vakavaan kysymykseen.
So, ladies and gentlemen, I have responded to your serious questions as best I can.
FinnishEnsinnäkin päätöslauselmassa osoitetaan joitakin vaatimuksia neuvottelijoille.
Firstly, because the resolution points out certain requirements to the negotiators.
Finnish- (NL) Arvoisa puhemies, haluan tehdä joitakin huomautuksia ryhmäni puolesta.
- (NL) Mr President, I wish to make a number of remarks on behalf of my group.
FinnishMääritä Windows 8 valitsemalla joitakin asetuksia, mukaan lukien haluamasi värit.
Set up Windows 8 by choosing a few settings, including your favorite colors.