Cómo se dice "käydä ilmi" en inglés

FI

"käydä ilmi" en inglés

FI käydä ilmi
volume_up
{verbo}

käydä ilmi (también: ilmestyä, tulla näkyviin, toipua, paljastua)
Totuus voi käydä ilmi vasta pitemmän ajan kuluttua, ehkä 30 tai 50 vuoden kuluttua.
The truth will only emerge in the long term, perhaps in 30 or 50 years' time.
käydä ilmi (también: hikoilla, haihduttaa, tulla tietoon)
käydä ilmi (también: tuottaa, päättyä, ilmaantua, sammuttaa)
Vuosittaisessa arvioinnissa, tai puolivuosittaisessa, kuten me olemme ehdottaneet, saattaa käydä ilmi, että valtioiden järjestys on muuttunut.
During each half-yearly, or as we suggest, yearly evaluation it might turn out that the order of states has changed yet again.

Traducciones similares para käydä ilmi en inglés

käydä verbo

Ejemplos de uso para "käydä ilmi" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishTämä vaikutus saattaa kuitenkin käydä ilmi eri tavoin, monista tekijöistä riippuen.
This influence may, however, show itself in different ways, depending on various factors.
FinnishOikean välimatkan pitäisi käydä ilmi laitteen tiedoista.
The device information should tell you the correct distance.
FinnishOikean välimatkan pitäisi käydä ilmi laitteen tiedoista.
The device information should include the correct distance.
FinnishMielestäni sen olisi pitänyt käydä ilmi pöytäkirjasta.
I think the Minutes should have recorded it accordingly.
FinnishSen tulee käydä myös selkeästi ilmi unionin säädöksistä.
That must also be clearly evident from Union acts.
FinnishPäätöksistämme täytyy käydä selvästi ilmi, että tahdin sanelee Euroopan unioni, ei ehdokasvaltio Turkki.
Our decisions need to make clear that it is the European Union which lays down the framework, not the candidate, not Turkey.
FinnishOlen laatinut tarkistuksen, jonka mukaan teurastamon hyväksymisnumeron ei pidä käydä ilmi tuoteselosteesta.
I have tabled an amendment to the effect that the slaughterhouse' s authorisation number should not be shown on the label.
FinnishLisäksi vuonna 1998 sovittiin, että Euroopan komissio laatii vuosittain kertomuksen, josta parannusten tulisi käydä ilmi.
In 1998, it was agreed that the European Commission should publish an annual report which highlights any improvements.
FinnishKomission arviointitoimia käsittelevä mietintö on parhaillaan valmisteilla, ja siitä pitäisi käydä ilmi saavutettu edistys.
A report on the evaluation activities of the Commission is under preparation and should demonstrate the progress made.
FinnishKaikki tämä voi käydä ilmi yhdestä kauniista ja avoimesta asiakirjasta, johon kaikki voivat tutustua tai joka voidaan laittaa haluttaessa Internetiin.
That can just be one page, nice and transparent, available to anyone, and on the Internet if you like.
FinnishKuten edellä sanomastani saattoi käydä ilmi, komissio reagoi erittäin herkästi vähittäiskauppaketjujen ostovoimakysymyksiin.
As may be apparent from what I have just said, the Commission remains sensitive to the issue of purchasing power on the part of retail chains.
FinnishArvoisa puhemies, vasta kaukaisessa tulevaisuudessa voi käydä ilmi, onko geneettinen manipulointi ihmisyydelle ja maailmalle siunaus vai katastrofi.
Mr President, it will only become apparent in the distant future as to whether genetic modification is a blessing to humanity or a curse.
FinnishTulevaisuudessa saattaa käydä ilmi, että tie johti johonkin aivan vastakkaiseen kuin kaikki ne lupaukset, joita matkan alussa annettiin, antoivat olettaa.
The path may one day prove to have led to something which is the total opposite of all the promises which were given when the journey was begun.
FinnishToinen ongelma: kun asiaa tutkitaan syvemmältä, voi tietenkin käydä ilmi, että varainhoitoon liittyvät sääntöjenvastaisuudet osoittautuvat todellisuudessa tietyssä määrin petoksiksi.
Problem number two: of course further investigation may show that some financial irregularities are in fact cases of fraud.
FinnishArvoisa puhemies, jos otamme todellakin huomioon eläinten hyvinvoinnin, silloin voi käydä ilmi, että maatalouspolitiikka ei perustu pelkästään taloudellisiin mittapuihin.
Mr President, if we really take the well-being of animals into account, then it will be obvious that agricultural policy cannot merely be based on economic measures.
FinnishNäissä konferensseissa pitää sitten myös käydä ilmi, onko Euroopan unioni kokonaisuutena ja myös yksittäiset jäsenvaltiot valmiita tekemään jotakin ydinturvallisuuden hyväksi.
It must be clear at these donors' conferences whether not only the European Union as a whole but the Member States as well are prepared to provide money towards ensuring nuclear safety.
FinnishJo sopimuksen johdannosta pitää käydä ilmi, että EU: ssa kiinnitetään erityistä huomiota kuluttajapolitiikkaan samalla tavalla kuin erityishuomiota kiinnitetään kestävään kehitykseen.
It must be clear from the introduction to the treaty that the EU gives due consideration to consumer policy, in just the same way as it gives due consideration to sustainable development.