FI

käyttää [käytän|käyttänyt] {verbo}

volume_up
1. general
Jos emme voi käyttää biomateriaaleja, haluamme käyttää potilaan omia soluja.
If we cannot use smart biomaterials, then we'd rather use your very own cells.
Sivustot saattavat käyttää tällaisista evästeitä saatuja tietoja markkinoinnissa.
Websites might use these cookies to track your web use for marketing purposes.
Sivustot saattavat käyttää näistä evästeitä saatuja tietoja markkinoinnissa.
Websites might use these cookies to track your web use for marketing purposes.
käyttää (también: kuluttaa)
Rahan kuluttaminen on helppoa, jutun juju on käyttää sitä järkevästi.
It is easy to spend money, the trick is to spend it sensibly.
Näin täysistunnossa voidaan käyttää enemmän aikaa tärkeiden asioiden käsittelyyn.
This will then enable plenary to spend more time on more important matters.
Muiden yhtä tärkeiden esimerkkien luettelemiseen voisi käyttää paljonkin aikaa.
One could spend a long time listing examples of equivalent significance.
On uskomattoman hyvin toimivia verkkoja, komission pitäisi käyttää niitä.
There are networks which work incredibly well and it should use them.
Vain ne, jotka työskentelevät erityisen kovasti, voisivat käyttää koko korvauksen.
Only those who work particularly hard could use up the entire allowance.
Lisäksi joitakin muita ominaisuuksia ei myöskään voi käyttää ilman sovellusta Kirjautumissovellus.
In addition, certain features will not work without the Sign In application.
Valitse Omat teemat -kohdasta tallentamaton teema, jota haluat käyttää työpöydällä.
Under My Themes, tap or click your unsaved theme to apply it to the desktop.
Päivitykset koskevat Windowsia ja ohjelmia riippumatta siitä, kuka niitä käyttää.
Updates apply to Windows and your programs, regardless of who uses them.
Jos haluat käyttää käyttöoikeuksia avaamaasi asiakirjaan, valitse Tallenna.
To apply the permissions to the document you opened, click Save.
Kuluttajien on itse saatava valita, mitä tuotteita he haluavat käyttää.
Consumers ought themselves to be able to choose what products they wish to consume.
Kuluttajien käsissä on valita, mitä tuotteita he haluavat käyttää.
It is the choice of the consumers themselves which products they wish to consume.
Arvoisa puhemies, minun kotimaassani 85 % väestöstä ei halua käyttää geneettisesti muunneltuja elintarvikkeita.
Mr President, in my country 85 % of the population does not want to consume genetically-modified foods.
käyttää
Kysymys on pikemmin siitä, mitä keinoja haluamme käyttää saavuttaaksemme tämän tavoitteen.
The question is rather, what means do we wish to employ in order to achieve this objective.
Kyseessä on terrorismin vastainen taistelu, mutta me voimme käyttää diplomaattisia keinoja ratkaisun löytämiseksi.
This is a fight against terrorism, but we could employ diplomatic means to find a solution.
(EN) Arvoisa puhemies, esimerkin avulla johtaminen on yksi tehokkaimmista strategioista, joita EU voi Balissa käyttää.
Madam President, one of the most effective strategies the EU can employ in Bali is to lead by example.
Se aikoo käyttää tätä valtaansa, niin kuin tässä mietinnössä virallisesti todetaan.
It will exercise that right, because that is what this report formally states.
Montenegron tielle asetettiin kuitenkin esteitä sen yrittäessään käyttää tätä oikeutta.
When it tried to exercise that right, however, obstacles were placed in its way.
Yhteiskuntajärjestys edellyttää julkista valtaa, imperiumia, joka käyttää pakkokeinoja.
Public order requires a public power, an imperium which can exercise coercion.
Se on takaperoinen tapa käyttää mahdollisuuksiamme.
This is the wrong way to handle the means we have at our disposal.
Tavoitteenamme on, että sekä lapset että aikuiset voivat käyttää viestimiä itsenäisesti ja luottavaisin mielin.
Our vision is one of both children and adults being able to handle the media in an independent and self-confident manner.
Pienten ja suurten, vanhojen ja nuorten ihmisten, mutta myös 11 miljoonan näkövammaisen täytyy käyttää näitä kolikoita tulevaisuudessa.
Short and tall, young and old, but also eleven million sight-impaired people will have to handle these coins in future.
Sinä ja käyttäjäsi voitte käyttää sähköpostia ja tiedostoja siirtymisen aikana.
During transition, you and your users will have access to email and documents.
tarpeisiin on kiinnitetty paljon huomiota, jotta myös he voisivat käyttää
of blind and partially sighted people have also been carefully considered: they
   – Arvoisa puhemies, haluan käyttää työjärjestyspuheenvuoron esityslistasta.
   – Mr President, I have a point of order with regard to the agenda.
Voimmeko käyttää niitä nyt edistääksemme nopeasti työllisyyttä ja kasvua?
Can we invest them now in order to trigger employment and growth quickly?
On turhaa käyttää rahaa, voimavaroja, ja vaivannäköä muista syistä.
It is pointless to invest money, effort and hard work for other reasons.
Meidän on syytä ja meidän on aika käyttää tähän lisää resursseja.
It is appropriate and timely to invest more resources in this direction.
käyttää (también: suorittaa, kestää, viedä, tehdä)
Voit käyttää versiopäivityksen tukisovellusta ostamatta tai asentamatta Windows 8:aa.
You can run Upgrade Assistant without buying or installing Windows 8.
Puheentunnistuksen avulla voit suorittaa ohjelmia ja käyttää Windowsia.
You can use Speech Recognition to run programs and interact with Windows.
Jos käyttäjänimeä ei löydy, voit käyttää tarkennettua hakua valitsemalla Lisäasetukset.
If the user name isn't found, click Advanced to run an advanced search.
Me voimme käyttää hyväksi maailman eri osissa olevien valtioiden asiantuntemusta.
We can tap into the expertise of the various nations in the various regions of the world.
Käytä tätä tilaa, jos haluat käyttää näyttönäppäimiä tekstin kirjoittamiseen.
Use this mode if you prefer to click or tap the on-screen keys to enter text.
Valitse Omat teemat -kohdasta tallentamaton teema, jota haluat käyttää työpöydällä.
Under My Themes, tap or click your unsaved theme to apply it to the desktop.
Meidän kannattaa kuitenkin varmasti käyttää kaikki mahdollisuudet hyväksemme.
However, we should certainly utilise the opportunities.
Mahdollisuus käyttää viljelykäytöstä poistettuja alueita olisi käytännöllinen lähestymistapa.
If it were possible to utilise set-aside areas, that would be a practical approach.
Hän haluaa tietää, voiko hän käyttää työssään hankkimiaan tietoja.
He wants to know if he can utilise the knowledge that he acquired while he was in work.
Kotimaassani 80 prosenttia ihmisistä on kastettu ja käyttää ristiä läpi koko elämänsä.
In my country, 80% of the people are baptised and wear a cross their whole life.
Sanottiin, että heidän ei pitäisi käyttää lyhyitä hameita.
It was said that they should not wear short skirts.
He ajattelevat, että kypärää ei tulisi käyttää vain pyöräillessä vaan myös kävellessä.
So they believe you should not just wear helmets for biking, but also for walking around.
Varoja ei ole jaeltu kovin avokätisesti, mutta varat voidaan käyttää hyödyllisesti, jos voimme käyttää niitä ohjataksemme maiden talouspolitiikkoja oikeana pitämäämme suuntaan.
It is not a very generous outlay of money, but if we can use it in order to guide their economic policies in the direction that we think is best, then the money can be usefully spent.
käyttää (también: tyrkyttää)
Seuraavaksi esitämme seikkaperäisesti mietteitämme siitä, miten yhteisiä politiikkojamme voidaan käyttää paremmin työllisyyden edistämisessä.
Then we will develop our ideas on the way all our common policies can be better put to use in the service of employment.
Omassa maassani se merkitsisi sitä, että ainoastaan yksi alue voisi saada tukea ja että erittäin vähän tästä tuesta voitaisiin käyttää.
In my country, this means that just one area is likely to be able to receive assistance, so that very little of this aid can be put to use.
2. "rahaa, aikaa ym."
Kolmanneksi on häpeällistä, että EU käyttää niin paljon voimavaroja oman maataloustuotantonsa suojaamiseen.
Thirdly, it is a disgrace for the EU to expend so much energy protecting its own agricultural production.
Ensiksi Euroopan varoja pitäisi voida käyttää vain komission varainhoidonvalvojan suostumuksella.
First, European funds should be expended only with the positive approval of the Commission's financial controller.
Jo yli vuoden ajan diplomaattikunnan ja puolustusvoimien energiaa on kulutettu turhaan neuvoteltaessa siitä, voiko EU käyttää Naton resursseja.
For over a year now, diplomatic and military staff energy has been wastefully expended on negotiating EU access to NATO resources.
3. Informática
käyttää
Playerin kirjastossa voit käyttää ja järjestää digitaalisia mediakokoelmiasi.
In the Player Library, you can access and organize your digital media collection.
Playerin kirjastossa voit käyttää ja järjestää digitaalisia mediakokoelmiasi.
In the Player Library, you can access and organise your digital media collection.
Tulostinta voi käyttää mistä tahansa verkkoon liitetystä tietokoneesta seuraavasti:
To access the printer from any computer on the network, follow these steps:
4. "viinistä ym."
5. fuerzas armadas
Toivottavasti tätä kokemusta voidaan käyttää esimerkkinä tulevissa hankkeissa.
I hope this will serve as an example for future projects.
Lisäksi rahoituskriisiä ei pidä käyttää tekosyynä Georgian tilanteen sivuuttamiseen.
In addition, the financial crisis must not serve as a pretext for sidelining the situation in Georgia.
Mielestämme perustana pitäisi käyttää vuosien 2004-2006 päästöjä.
In our view, the emissions from 2004-2006 should serve as a basis.

Ejemplos de uso para "käyttää" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishJos on epäilyjä, sitä suuremmalla syyllä kyseistä rangaistusta ei saisi käyttää.
If doubts exist, this is all the more reason for not applying such a punishment.
FinnishEuroopan unionin yhteisiä joukkoja tulisi käyttää vain kriisinhallintatehtäviin.
Combined troops of the European Union should only be used for crisis management.
FinnishHaluan mielelläni käyttää tätä tilaisuutta esittääkseni arvonantoni neuvostolle.
I should like to take this opportunity to express my appreciation of the Council.
FinnishWindows Movie Maker käyttää tilapäistä tiedostojen tallennuspaikkaa seuraavasti:
Windows Movie Maker uses a temporary file storage location in the following ways:
FinnishVoit käyttää näppäimistöä eri tekstitelevisiosivuille siirtymiseen seuraavasti:
To navigate to different Teletext pages by using the keyboard, do the following:
FinnishKulttuuria, uskontoa ja perinnettä ei pitäisi käyttää oikeutuksena väkivallalle.
Culture, religion and tradition should not be used to justify acts of violence.
FinnishJos kyse on työjärjestyspuheenvuorosta, Guardans Cambó voi käyttää puheenvuoron.
If we are talking about a point of order, then Mr Guardans Cambó has the floor.
FinnishHaluan käyttää tämän tilaisuuden vastatakseni suoraan kahteen kohtaan mietinnössä.
I want to take this opportunity to respond directly to two points in the report.
FinnishTätä kriteeriä ei saa käyttää perusteena sopimusten allekirjoittamista vastaan.
This criterion must not be used as an argument against the signing of agreements.
FinnishMietinnössä vaaditaan, ettei nikkeliä saa käyttää eurokolikoiden ulkopinnassa.
The report states that nickel must not be used on the outside of the euro coins.
FinnishMinisteri Lenarčič puhui jo pitkään eri välineistä, joita meidän pitäisi käyttää.
I think Mr Lenarčič spoke at length about the instruments that should be used.
FinnishTeille on annettu valtuudet käyttää Euroopan unionin suurta vastuuta tällä alalla.
You are mandated to bear the European Union's great responsibility in this field.
FinnishNiitä on tietenkin vielä osattava käyttää johdonmukaisesti ja järjestelmällisesti.
It is obviously a question of using them in a coherent and coordinated fashion.
FinnishKun käynnistät Internet Explorerin uudestaan, selain käyttää oletushakupalvelua.
When you restart Internet Explorer, the default search provider will be used.
FinnishMielestäni ei ole reilua minulle tai teille käyttää puheenvuoro ja sitten lähteä.
I believe that it is not fair to me or to you to take the floor and then to leave.
FinnishOlemassaolevaa tietotekniikkaa tulisi täysimääräisesti voida käyttää hyväksi.
People should be able to take full advantage of existing information technology.
FinnishKun käynnistät Internet Explorerin uudestaan, selain käyttää oletushakupalvelua.
When you restart Internet Explorer, the default search provider will be used.
FinnishMieleni tekee käyttää vanhaa sanontaa: mitä osaa sanasta "ei" te ette ymmärrä?
I am tempted to adapt that old slogan: what part of 'no' do you not understand?
FinnishTäällä on puolueryhmien puheenjohtajia, jotka voisivat käyttää puheenvuoroja.
There are presidents of the political groups here, who could take up the matter.
FinnishSitä ei pitäisi käyttää korvaamaan haluttua lainsäädäntöä, jota ei ole hyväksytty.
It should not be used as a substitute for desirable but unadopted legislation.