1. general
Tiedossahan on, miten vaikeaa tällaista valtajärjestelmää on kaataa, ja tiedossa on, miten vaikeaa on saada pakotteet toimimaan.
We know how difficult it is to overthrow this sort of regime, how hard it is to introduce a system of sanctions.
On siis huolehdittava sellaisesta tiedotuspolitiikasta, jonka avulla irakilaisten tietoisuus lisääntyy, jotta he voisivat lopulta kaataa tämän järjestelmän.
We must, therefore, have an information policy that provides the Iraqi people with knowledge, so that this regime can finally be overthrown.
Monia näistä lääkintätyöntekijöitä syytetään yrityksistä kaataa monarkia ja heitä uhkaa oikeudenkäynti, jossa on armeijan syyttäjät, ja mahdolliset kuolemantuomiot.
Many of these medics have been accused of trying to overthrow the monarchy and face trial with military prosecutors and possible death sentences.
Ajatusta on voimakkaasti vastustettava, sillä se saattaa kaataa valmistelukunnan saavuttaman tasapainon.
We must strongly oppose this idea, which seeks to overturn the balance crafted by the Convention.
Edessämme olevat merkittävät ongelmat voivat hyvinkin kaataa Tanskan hallituksen kunnianhimoisen suunnitelman.
The great problems that we face may very well overturn the Danish Government's ambitious plan.
Joskus maa valitettavasti vain on miehitettävä, jotta diktatuuri voidaan kaataa.
There are times, unfortunately, when you have to occupy a country if you want to overturn a dictatorship.
Ilman niitä kaikki varat, joita EU voi kaataa jäsenvaltioihin, ovat merkityksettömiä.
Without them, all the funds that Europe can pour into the Member States will be pointless.
(DE) Arvoisa puhemies, pelkäänpä, että olen se, joka kaataa kylmää vettä niskaan.
(DE) Mr President, I am afraid that I am going to be the person to pour cold water on this.
Emme halua kaataa lisää vettä tynnyreihin, jotka ovat jo täynnä, sillä lopulta se valuu yli.
We do not want to pour extra water into barrels that are already full, since in the end this will cause them to overflow.
Tämä kehitys voisi kaataa koko kansainvälisen aseistariisunnan korttitalon.
These developments might mean the entire house of cards of international disarmament might collapse.
2. "jätteitä ym."
Me emme voi kaataa tätä ympäristöongelmaa kehitysmaiden niskaan.
We cannot dump this environmental problem on developing countries.
Toiseksi se kaataa Euroopan moottoriajoneuvoteollisuuden niskaan valtavat kustannukset, mikä vahingoittaa kilpailukykyä ja työllisyyttä.
Secondly, it dumps huge costs on the European motor industry which would damage competitiveness and damage employment.
Kalakantojen säilyttämisen nimissä kalastajiemme on täytynyt kaataa takaisin mereen miljoonia tonneja korkealuokkaista kalaa kuolleena noudattaakseen älytöntä kiintiöjärjestelmää.
In the name of conservation our fishermen have been forced to dump millions of tonnes of prime fish back into the sea dead to comply with the lunatic quota scheme.
3. "veneestä"
4. "puita"
kaataa (también: hakata)
Äskettäin he ovat siirtäneet hyvin hitaasti rajaa Snežniškin metsässä, ja heidän metsätyöläisensä ovat alkaneet kaataa puita.
Recently they have very slowly moved the border in the Snežniški Woods and their foresters have started felling trees.

Ejemplos de uso para "kaataa" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishHeidän ei myöskään tarvitsisi kaataa metsiä, jotka pitäisi ehdottomasti säilyttää.
Nor would they need to chop down forests that absolutely should not be chopped down.
FinnishParlamenttikin voi kaataa komission epäluottamuslauseen avulla.
The Commission may also be toppled by Parliament through a vote of no confidence.
FinnishMarkkinat uhkasivat 18 kuukautta sitten kaataa maailmantalouden.
Eighteen months ago, the markets were threatening to bring down the global economy.
FinnishMutta meidän tehtävänämme ei ole kaataa Britannian hallitusta, se jääköön muiden tehtäväksi.
But it is not we who elect the British Government; that is the responsibility of others.
FinnishSe ei anna meille oikeutta kaataa metsää Suomessa tai Ruotsissa.
It does not give us the right to harvest forests in Finland or Sweden.
FinnishLisäksi Ecofin-neuvosto yrittää kaataa rahoitusjärjestelmäpaketin.
Then Ecofin tries to subvert the package on the financial system.
FinnishEuroopassa on yleensä tapana kaataa tuollaiset hallitukset.
In Europe, governments of that sort generally get voted out of office.
FinnishSiihen te viittaatte perustamissopimuksen 99 artiklassa, ja se kaataa tämän argumentin.
It is in this connection that you refer to Article 99 of the Treaty, and it is then that that argument falls down.
FinnishSiksi, että pankin vararikko on sellainen ongelma, että se voi kaataa minkä tahansa hallituksen.
I say this because the failure of a bank is a problem for which any government can find a solution.
FinnishEi ole mitään suojelevaa voimaa, joka voisi kaataa hänet.
There is also no protective power which could bring him down.
FinnishSe saattaa kaataa koko aikataulun täydellisesti.
It could blow the deadline completely out of the window.
FinnishRyhmäni on hieman huolestunut nähdessään, että menettelyä koskevat kiistat saattavat kaataa tämän meille tärkeän tekstin.
My group is slightly concerned about procedural squabbles ruining this text, which is important to us.
FinnishSitä ei pidä kaataa tai purkaa kevyin perustein.
It should not be lightly discarded or unbundled.
FinnishNäiden instituutioiden ansiosta voimme yhdessä puolustaa yhteisiä etujamme ja kaataa menneisyyden raja-aidat.
Then, through those institutions, we can work together in our common interests and break down the barriers of the past.
FinnishHyvän puolustuksen turvin ajatus vapaudesta voi tunkeutua paksuimpienkin muurien läpi ja kaataa ne.
Where an adequate system of defence provides security, ideas about freedom can penetrate and break down even the thickest of walls.
FinnishVoittoisa oppositio, Slovakian demokraattinen koalitio SDK, kehittyi yhteisestä tahdosta kaataa Mečiar.
The victorious opposition, the Slovak Democratic Coalition (SDK), has found its feet in the determination to oust Meciar.
FinnishSe on kuin kaataisi rahaa viemäriin, ja luulen, että emme halua kaataa enää enempää rahaa viemäriin.
This would be like carrying on throwing money down the drain, and we, I believe, do not want to throw any more money down the drain.
FinnishSinun täytyy kaataa vettä tulen päälle.
You've got to put some water on the fire.
FinnishÄskettäin he ovat siirtäneet hyvin hitaasti rajaa Snežniškin metsässä, ja heidän metsätyöläisensä ovat alkaneet kaataa puita.
Recently they have very slowly moved the border in the Snežniški Woods and their foresters have started felling trees.
FinnishDemokratian ja ihmisoikeuksien piti levitä koko planeetalle, kaataa kaikki muurit ja poistaa kansojen väliset esteet.
Democracy and human rights were supposed to extend to the entire planet, knocking down walls, removing barriers between peoples.