Cómo se dice "kaatua" en inglés

FI

"kaatua" en inglés

FI kaatua
volume_up
[kaadun|kaatunut] {verbo}

1. general

kaatua (también: vähentyä, laskea, kuulua, sattua)
Kalastajien ponnistelut eivät voi kaatua kokonaan heidän omille harteilleen.
The effort made by these fishermen cannot fall on their shoulders alone.
Tämä kysymys ei ratkea itsestään, ja hallituksia voi kaatua, jos valot sammuvat.
This issue will not go away and, if the lights go out, governments can fall.
Now is not the time to fall out over minutiae.
Tiedostoa tallentava ohjelma saattaa esimerkiksi kaatua tai tietokoneesta saattaa katketa virta juuri tiedoston tallentamishetkellä.
For example, the program saving the file might crash, or your computer might lose power just as the file is being saved.
Jos olet kokeillut kaikkea ja Internet Explorer kaatuu silti toistuvasti, voit yrittää asentaa sen uudelleen.
If you've tried everything and Internet Explorer still crashes frequently, you can try reinstalling it.
Voit kokeilla seuraavia toimia, jos Internet Explorer kaatuu, lopettaa toimimisen tai toimii hitaasti:
Here are a few things to try if Internet Explorer crashes, stops working, or runs slowly:
kaatua (también: mennä nurin)
Se saattaa kaatua uusiin petosskandaaleihin, koska vanhojakaan skandaaleja ei ole selvitetty ja koska ei ole pantu täytäntöön niitä uudistuksia, jotka voivat estää uusien tapausten syntymisen.
It may be toppled by new scandals involving fraud, because the former cases of fraud have not been cleared up and because the reforms that might have prevented new cases have not been introduced.

2. "veneestä"

kaatua (también: kaataa)
Hätätilanteissa tarvitaan hätätoimia, mutta se, joka haluaa sellaisena hetkenä tehdä liikaa uudelleenjärjestelyjä, voi kaatua nopeasti Euroopan vastatuulissa.
In any emergency, urgent measures are needed - but anyone wishing to change tack too abruptly at such a time could easily capsize in Europe's fickle waters.

3. Informática

Tiedostoa tallentava ohjelma saattaa esimerkiksi kaatua tai tietokoneesta saattaa katketa virta juuri tiedoston tallentamishetkellä.
For example, the program saving the file might crash, or your computer might lose power just as the file is being saved.
Jos olet kokeillut kaikkea ja Internet Explorer kaatuu silti toistuvasti, voit yrittää asentaa sen uudelleen.
If you've tried everything and Internet Explorer still crashes frequently, you can try reinstalling it.
Voit kokeilla seuraavia toimia, jos Internet Explorer kaatuu, lopettaa toimimisen tai toimii hitaasti:
Here are a few things to try if Internet Explorer crashes, stops working, or runs slowly:

4. coloquial

kaatua (también: mennä nurin)
volume_up
to fold [folded|folded] {vb} [coloq.]

5. Informática: "palvelin ym"

kaatua

Ejemplos de uso para "kaatua" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishEhdotus voi hyvinkin kaatua, jos parlamentti päättää hyväksyä tarkistukset.
There is a very real prospect that the proposal will fail if Parliament chooses to accept them.
FinnishHyvät kollegat, tiedätte aivan hyvin, että se oli vähällä kaatua.
It came within a whisker - and we know this for certain, ladies and gentlemen - of failing.
FinnishMielestäni ei ole enää paljon sellaisia aiheita, joihin Amsterdamin sopimus voi kaatua.
In my opinion, there are really not many issues left on which the Amsterdam Treaty could come unstuck.
FinnishHaluan tehdä selväksi, ettei yhdenkään lapsen tulevaisuus saa kaatua koulutuksen esteisiin tai kielimuuriin.
I would like to make it quite clear that no child should fail because of educational or language barriers.
FinnishJälkiviisaasti sanoisin, että olisi ollut parempi, jos parlamentti olisi antanut sovittelumenettelyn kaatua.
With hindsight, I believe it would have been better for Parliament to have let the conciliation process collapse.
FinnishJotkut jäsenmaathan varmaan antavat mieluummin hankkeen kaatua kuin suostuvat raja-arvojen tiukennukseen.
Some Member States, of course, would certainly prefer to let the project fail rather than agree to more stringent values.
FinnishEuroopan parlamentti on nyt jakautunut, minkä seurauksena koko monimutkainen REACH-ehdotus voi kaatua.
We are in a situation in which this Parliament is divided, and the whole complicated proposal constituted by REACH could collapse into nothing.
FinnishVahvistettu talouden ohjaus ja hallinta EU:ssa on yksinkertaisesti liian tärkeää, jotta se saisi kaatua tähän viimeiseen jäljellä olevaan kysymykseen.
Reinforced economic governance in Europe is simply too important to fail on this final remaining issue.
FinnishSe ei saa kaatua pikkuasioihin.
FinnishUnioni ei saa kaatua tähän vastoinkäymiseen, ja pahoittelen tämänkin asian osalta sitä, ettei tiedonantonne ole yksityiskohtaisempi.
The Union must not make this mistake and I therefore regret the fact that your communication does not go into more detail on this.
FinnishKun esimerkiksi EU rakentaa kehittämisohjelmia, ne saattavat usein kaatua kansansivistystason heikkouteen saajamaissa.
When, for example, the EU puts together its development programmes, they might well flounder in recipient countries as a result of poor levels of education.
Finnish(PT) Arvoisa puhemies, on jo todettu, että Portugalin parlamentissa tällä hetkellä vallitsevan tilanteen vuoksi hallitus voi valitettavasti kaatua.
(PT) Madam President, it has already been said that, regrettably, at this moment in the Portuguese Parliament, the government could be collapsing.
FinnishEpäilen, että jos se olisi ollut voimassa ennen kuin tämä terveysväitteitä koskeva ehdotus otettiin käsittelyyn, tämä ehdotus olisi voinut kaatua ensimmäiseen esteeseen.
I suspect that if that had been in force before this health claims proposal came up, this one might have fallen at the first hurdle.
FinnishEllen pysty siihen, toivon, ettei tämän mietinnön anneta kaatua sen vuoksi, sillä 108 kohdasta vain yksi koskee väliaikaista valiokuntaa.
If I am not able to do so, I hope that this report will not be allowed to bite the dust on account of this, as only one of the 108 paragraphs is about the temporary committee.
FinnishJokainen autoritaarinen järjestelmä, joka pihtailee palkoissa ja eduissa ja suosii pientä ihmisjoukkoa, ansaitsee kaatua suurten massojen protestoinnin seurauksena.
Any authoritarian regime that skimps on wages and benefits while favouring a small group of people deserves to go under as a result of mass protest.
FinnishPerheet kerääntyvät sortuneiden rakennusten vielä pystyssä oleviin osiin, senkin uhalla, että loputkin heidän talojensa seinistä saattavat kaatua heidän päälleen.
Buildings have been blown apart, families gather together in the parts of blocks of flats which are still standing, seeing what remains of their houses collapse around them.
FinnishSe saattaa kaatua uusiin petosskandaaleihin, koska vanhojakaan skandaaleja ei ole selvitetty ja koska ei ole pantu täytäntöön niitä uudistuksia, jotka voivat estää uusien tapausten syntymisen.
It may be toppled by new scandals involving fraud, because the former cases of fraud have not been cleared up and because the reforms that might have prevented new cases have not been introduced.