Cómo se dice "kanta" en inglés

FI

"kanta" en inglés

volume_up
kanta {sustantivo}
EN

FI kanta
volume_up
{sustantivo}

1. general

kanta (también: arvo, asema, sijainti, mielipide)
volume_up
position {sustantivo}
Yhteinen kanta, sellaisena kuin se on palautettu meille, ei ole huono yhteinen kanta.
The common position, as it has come back to us, is not a bad common position.
Tämä on Italian kanta ja kaikkien Euroopan unionin valtioiden kanta.
This is Italy's position and that of all the Member States of the European Union.
Viimeisimmässä Lontoon huippukokouksessa parlamentin kanta selkeästi sivuutettiin.
At the latest London summit, Parliament’s position was clearly ignored.
volume_up
stance {sustantivo}
On tärkeää painostaa neuvostoa ottamaan tässä asiassa myönteinen kanta.
It is vital to insist that the Council take a positive stance in this matter.
Ottakaa kanta tähän asiaa ja sanokaa, että kriisirahastoa on laajennettava.
Take a stance on this point and say that the crisis fund needs to be enlarged.
Uskon vakaasti, että Euroopan parlamentin on omaksuttava juuri tämä kanta.
I strongly believe that this is the stance the European Parliament must adopt.
kanta (también: tyvi, juuri, alaosa)
volume_up
foot {sustantivo}
Euroopan unionin ja Euroopan parlamentin pitää sitä vastoin ottaa selvä kanta Kurskin pelastamisen osalta.
The European Union and European Parliament will need to put their foot down when it comes to the Kursk salvage operation.
Arvoisa puhemies, laajentumisen lähentyessä monien kanta muuttuu epäileväiseksi, ja levottomuus kasvaa niin nykyisessä EU:ssa kuin ehdokasvaltioissakin.
Madam President, now that enlargement is approaching, a lot of people are getting cold feet, and concern is growing in both the present EU and in the candidate countries.
Lisäksi, mikä on komission kanta siihen, että useimmissa kolmansissa maissa eläinten rokottaminen suu- ja sorkkatautia vastaan ei ole pelkästään sallittua, vaan siihen jopa rohkaistaan?
Furthermore, what is the position of the Commission with respect to the fact that in most third countries animal vaccination against foot-and-mouth disease is not only allowed but encouraged?
kanta (también: tyvi, pää, kantapää, korko)
volume_up
heel {sustantivo}
kanta (también: runko, kuori, palko)
volume_up
hull {sustantivo}
kanta (también: istukka, pistorasia)
volume_up
socket {sustantivo}
kanta (también: runko, vartalo, jalka, vana)
volume_up
stem {sustantivo}
Meidänkin ryhmässämme on alkion kantasoluja koskeva vähemmistön kanta, jota minä edustan.
Within my own group as well, there is a position on embryonic stem cells, albeit a minority one like the one that I represent.
Tämän viestin lähtökohtana on oikeudellisten asioiden valiokunnan hyväksymä kanta 4. marraskuuta 1999 esitetyssä päätöslauselmassamme.
That message stems from the position adopted by the Committee on Legal Affairs in our resolution of 4 November 1999.
kanta (también: lajike)
volume_up
strain {sustantivo}
Vuoden 2004 lopulla oli yksi vahvistettu tapaus, jossa H5N1-viruksen "z"-kanta tarttui ihmisestä toiseen.
In late 2004, there was one documented case of human-to-human transmission of the ‘z’ strain of H5N1.
kanta (también: tynkä)
volume_up
stub {sustantivo}

2. arqueología

kanta
volume_up
base {sustantivo}
Komission kanta perustuu jo hyväksyttyihin kansainvälisiin normeihin.
The Commission has based itself on already accepted international standards.
Yhteinen kanta ei perustu kokonaan tieteellisiin tosiseikkoihin.
The common position is not entirely based on scientific fact.
Aihe: Puheenjohtajavaltio Espanjan oletettu kanta unionin senaatin perustamiseen alueiden komitean pohjalta
Subject: Supposed position of the Spanish Presidency on the creation of a Union senate based on the Committee of the Regions

Ejemplos de uso para "kanta" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishSen vuoksi poliisioperaatioista mietinnössä ilmaisemanne kanta on hyvin tärkeä.
Therefore, what you said about the police mission in the report is very important.
FinnishArvoisa puhemies, ryhmäni kanta poikkeaa melkoisesti edellisen puhujan kannasta.
Mr President, my group takes a rather different view from that of the last speaker.
FinnishTämä on mielestäni realistinen kanta, joka mahdollistaa tehokkaan toiminnan.
This is a realistic view with significant potential to be effective, in my view.
FinnishEihän sillä olekaan, mutta Euroopalla on jokin kanta, johon toimivalta perustuu.
No, but Europe will have a standpoint and that is the one which will have authority.
FinnishToinen keskustelunaihe on työvoimavaltaisten palvelujen alennettu alv-kanta.
The other topic of debate is the reduced VAT rate for labour-intensive services.
FinnishOnko parlamentin virallinen kanta todellakin se, ettei terrorismia voida kitkeä?
Can this House really make it official that terrorism cannot be eradicated?
FinnishMielestäni tämä kanta on kohtuuton, eikä sillä ole minkäänlaista vaikutusta.
I believe that this is unjust and that, furthermore, it has no effect whatsoever.
FinnishOlisi erittäin mielenkiintoista kuulla komission jäsenen kanta tähän asiaan.
It would be particularly interesting to hear the Commissioner' s view on this.
FinnishOlen tästä eri mieltä, mutta tämä on vain oma mielipiteeni eikä koko ryhmän kanta.
I do not agree with this, but this is where I am not speaking on behalf of my group.
FinnishTämä ei ole ryhmän kanta, sillä ryhmä päätyi tänä aamuna päinvastaiseen päätökseen.
It is not the opinion of the group, which expressly decided otherwise this morning.
FinnishSaksan liittokanslerin omaksuma YK:n vastainen kanta on erittäin valitettava.
The anti-UN attitude adopted by the German Chancellor is deeply regrettable.
FinnishYksittäisiä tarkistuksia koskeva komission kanta on saatavissa kirjallisena
The Commission's opinion on the individual amendments has been provided in writing
FinnishMikä on neuvoston kanta koheesiorahaston toiminnan jatkamiseen vuoden 1999 jälkeen?
What is the Council's view of the continuity of the Cohesion Fund post-1999?
FinnishMutta mikä oli hallituksenne kanta neuvostossa työaikaa koskevan direktiivin osalta?
But what line did your government take in the Council on the Working Time Directive?
FinnishMielestäni jäsen Brokin kanta on ongelmallinen muutenkin kuin vain NATOn osalta.
Moreover, in my opinion, Mr Brok' s views are not only problematical in respect of NATO.
FinnishNeuvoston yhteinen kanta on kuitenkin tulosta puolin ja toisin tehdystä hyvästä työstä.
However, what we have from the Council is the result of some good work all round.
FinnishRyhmäni keskeinen ja olennainen kanta tässä keskustelussa on hyvin selvä.
My group's essential and fundamental starting point in this debate is very clear.
FinnishEU:n kanta on, että ihmisoikeuksiin pitäisi kiinnittää enemmän huomiota.
From the point of view of the EU, there should be a closer focus on human rights.
FinnishTämä on pohjimmiltaan euroalueen kansainvälistä roolia koskevan mietinnön kanta.
This is basically the attitude of this report on the international role of the euro zone.
FinnishTämä kanta on mielestäni esitetty erittäin selvästi, mistä olen tyytyväinen.
This opinion has, in my view, been expressed very clearly, which I am pleased to see.