Cómo se dice "kappale" en inglés

FI

"kappale" en inglés

volume_up
kappale {sustantivo}
EN

FI kappale
volume_up
{sustantivo}

1. general

kappale (también: paragraafi)
volume_up
paragraph {sustantivo}
Tarkistus 4 on lähinnä siistimistoimenpide, sillä aiempi kappale oli vanhentunut.
Amendment No 4 is basically a tidying-up operation, as the earlier paragraph was out of date.
Tällainen on esimerkiksi kulttuuria, koulutusta ja uskontoa käsittelevä kappale.
I am thinking of a paragraph on culture, education and religion.
Lopuksi myös kappale 2 näyttää komission mielestä liian rajoittavalta.
Finally, paragraph 12 also seems to the Commission to be too restrictive.
kappale (también: ryhmä, ruumis, keho, rakenne)
volume_up
body {sustantivo}
Meidän on huomioitava täysimääräisesti dementian eri muodot, myös Lewyn kappale -tautiin liittyvät seikat, kuten mielestäni puheessani korostin.
We must fully take into account the different aspects of dementia, as well as aspects linked to Lewy body syndrome, as I think I underlined in my speech.
Konferenssissa keskitytään tähän tautiin, mutta siellä käsitellään myös muita samankaltaisia sairauksia, kuten Pickin tauti, Binswangerin tauti ja Lewyn kappale -tauti.
This conference will focus on the disease, but will also tackle other related diseases such as Pick disease, Binswanger's disease and Lewy body disease.
Niinpä olenkin tyytyväinen siihen, että tarkistukseni, jonka tarkoituksena on sisällyttää käytettyjä tavaroita koskeva johdanto-osan 14 kappale direktiivin artikloihin, hyväksyttiin.
I am therefore happy that my amendment, which seeks to include in the body of the articles of the directive recital 14 dealing with second-hand goods, has been adopted.
kappale (también: jakso, lohko, leike, osasto)
volume_up
section {sustantivo}
Kappale, jossa kyseinen määritelmä esitetään, sisältää myös pohdiskeluja siitä, kuinka köyhyyttä torjutaan.
The section containing this definition also addresses ways of combating poverty.
Jos näin todella on, miksi piti poistaa nimenomaan tätä koskeva kappale asetuksen tekstistä?
If that is the case, why has a section dedicated solely to this subject been deleted from the text of the Regulation?
Alkuperäisessä ehdotuksessa viisumiasetukseksi oli esimerkiksi kappale, jonka mukaan EU: n jäsenvaltiot tunnustaisivat toistensa viisumit.
In the original proposal for the Visa Directive, for example, there was a section covering the recognition of each others' visas by the EU Member States.
kappale (también: pala, hetki, palanen)
volume_up
bit {sustantivo}
Voi tietenkin kysyä, että mitä mietinnöstä voi tulla, jos esittelijänä on henkilö, jolla on saksalainen järki, kreikkalainen sydän ja sielussakin kappale jopa suomalaista sielunmaisemaa.
We might well ask, of course, what sort of a report could be expected of a rapporteur who has the common sense of a German, the heart of a Greek, and even a bit of the Finnish landscape in his soul.
kappale (también: esine, juttu, kohta)
volume_up
item {sustantivo}
Samalla näin lyhennetty kappale pitää siirtää otsikon "itsenäiset sääntelyelimet" jälkeen 16 kohdan edelle.
At the same time, the shortened paragraph is to be inserted before item 16, immediately after the heading 'Autonomous regulatory authorities' .
kappale (también: pala, nappula, osa, kpl)
volume_up
piece {sustantivo}
Ja se kappale julkaistiin, ja sitten kirjoitin toisen kappaleen, ja se julkaistiin.
And that piece was published, and then I wrote another piece, and that got published.
This was an important piece of policy.
kappale (también: palanen, suikale, kaistale)
volume_up
shred {sustantivo}
kappale (también: kiinteä aine, kiintoaine)
volume_up
solid {sustantivo}
Jos meillä olisi jo nyt vakaa yhteisön maaseutupolitiikka, melkoinen kappale matkaa olisi varmasti jo taitettu myös tupakanviljelijöiden puolesta.
Certainly, if we had a solid rural policy in the Community today, we would already have gone a long way, not least for tobacco growers.
kappale (también: peite, peitto, heitto, päällinen)
volume_up
throw {sustantivo}
kappale (también: osasto, yksikkö)
volume_up
unit {sustantivo}

2. "lehden"

volume_up
copy {sustantivo}
Arvoisa puhemies, teillä on edessänne yksi kappale nykyistä työjärjestystämme.
Mr President, you have a copy of our current Rules of Procedure in front of you.
Minulla on ilo ojentaa siitä hetken kuluttua yksi kappale komission jäsenelle McCreevylle.
I shall be pleased to let Commissioner McCreevy have a copy later on.
Sanoisin herra komissaarille, että minulla on kappale komission työasiakirjasta, joka koskee ehdotuksia.
I would say to the Commissioner that I have to hand a copy of the Commission's working document on the proposals.

Ejemplos de uso para "kappale" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishEtsi toistettava kappale, albumi tai soittoluettelo ja valitse sitten Toista.
Find the song, album, or playlist that you want to play, and then click Play.
FinnishValitse kappale tai albumi ja osta se noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
Pick a song or album, and then follow the on-screen instructions to buy it.
FinnishMuilta osin johdanto-osan kappale jäisi siihen muotoon kuin se oli yhteisessä kannassa.
The rest of the recital would remain as it was drawn up in the common position.
FinnishTämä ylimääräinen johdanto-osan kappale on asetuksessa komission mielestä tarpeeton.
This extra recital is unnecessary in the regulation, in the opinion of the Commission.
FinnishEihän tämä johdanto-osan kappale todellisuudessa sisälly lääkkeitä koskevaan direktiiviin.
Indeed this recital will not actually go into the Pharmaceuticals Directive itself.
FinnishTämän vuoksi kappale, jota ehdotetaan lisättäväksi asetukseen, on jo luultavasti vanhentunut.
Therefore, adding a recital, as proposed in this amendment, is probably obsolete.
FinnishJohdanto-osan O kappale saa täyden tukemme, sillä siinä välitetään tärkeä viesti.
Recital O in the report gives an important signal here and therefore has our unqualified support.
FinnishYksi johdanto-osan kappale liittyy turvallisuutta käsittelevän 29 artiklan tarkistukseen.
There is a recital relating to the amendment of Article 29 on safety.
FinnishD kappale on korjattu sen mukaisesti, joten toivon, että herra Tomlinson on tähän tyytyväinen.
Point D has been corrected accordingly, so I hope Mr Tomlinson is satisfied with that.
FinnishAmerikkalaisen historioitsijan Paul Cohenin kirjassa on hyvin mielenkiintoinen kappale.
You know, there's a very interesting passage in a book by Paul Cohen, the American historian.
Finnish   Siis tarkistuksessa 2 ehdotetaan, että johdanto-osan G kappale poistetaan.
   Indeed, Amendment No 2 proposes that Recital G be deleted.
FinnishJohdanto-osan kappale C on nähdäkseni lavea tulkinta neuvoston ehdotuksen 2 artiklasta.
In my opinion, recital C is a liberal interpretation of Article 2 of the Council's draft decision.
FinnishMeistä olisi parempi poistaa johdanto-osan 5 kappale, ja aiomme äänestää sen mukaisesti.
We would prefer to strike out recital 5 and we shall so vote.
FinnishToivon, että tämä johdanto-osan kappale säilytetään, koska se on hyväksi uskottavuudelle ja avoimuudelle.
I hope that recital will stay, because it is good for credibility and transparency.
FinnishJohdanto-osan 1 kappale sisältäisi viittauksen näihin aloitteisiin, kuten tarkistuksessa 1 esitetään.
Recital 1 would include a reference to these initiatives, as suggested by Amendment No 1.
FinnishJos kyseessä on albumi, seuraava kappale tulee mieleen.
If it was an album of music, the end of one album, the next song pops into your head.
FinnishValitse haluamasi esittäjä, albumi tai kappale ja valitse Toista.
Choose the artist, album, or song you want, and then click play.
FinnishMutta perinteiset keskoskaapit vaativat toimiakseen sähköä ja voivat maksaa jopa 20 tuhatta dollaria kappale.
But traditional incubators require electricity and cost up to 20 thousand dollars.
FinnishValitse albumi, kappale tai toistoluettelo ja avaa sitten pikavalikko napsauttamalla hiiren kakkospainiketta.
Click an album, song, or playlist, and then right-click for the context menu.
FinnishTämä johdanto-osan kappale ei ole mielestäni yhdenmukainen 18 artiklan kieltoa koskevan säännöksen kanssa.
This recital is not in my view consistent with the prohibition provision in Article 18.