FI katkaista
volume_up
[katkaisen|katkaissut] {verbo}

1. general

katkaista (también: poikkaista, leikata, kiilata, pätkiä)
Huolestuttavaa on myös hallituksen päätös katkaista sähkönjakelu.
Another issue of concern is the government's decision to cut off electricity supplies.
We must not cut off their financial means of existence....
Skotlannissa ei ole sallittua katkaista vedensaantia.
You may not cut off water supplies in Scotland.
Huolestuttavaa on myös hallituksen päätös katkaista sähkönjakelu.
Another issue of concern is the government's decision to cut off electricity supplies.
Skotlannissa ei ole sallittua katkaista vedensaantia.
You may not cut off water supplies in Scotland.
We must not cut off their financial means of existence....
katkaista
katkaista (también: hakata, leikata, selvitä, raivata)
On tärkeää, että tutkimme kehittyviä ihmiskauppareittejä voidaksemme katkaista ne ja estää niiden kehittymisen.
It is important that we research new emerging ways of human trafficking, in order to intercept and pre-empt emerging human trafficking routes.

2. "luusta"

Komissio haluaa katkaista talouskasvun ja liikenteen kasvun välisen yhteyden.
The Commission wants to break the link between economic growth and transport growth.
Mielestämme on äärimmäisen tärkeää katkaista tuo noidankehä.
In our view, it is extremely important to break this vicious cycle.
Voimme katkaista tämän noidankehän vain luomalla tiukan yhteisen maahanmuuttopolitiikan.
The only way we will break this vicious circle is by a restrictive common immigration policy.

3. "sähkö, puhelu, internet"

Valitse asema, jonka yhteyden haluat katkaista, ja valitse sitten OK.
Click the drive that you want to disconnect from, and then click OK.
Voit myös katkaista yhteyden jaettuihin verkkoasemiin, joita et enää käytä.
You can also disconnect your computer from shared network drives that you no longer use.
Kun haluat katkaista yhteyden, kirjaudu ulos ja sulje selain.
When you are ready to disconnect, log off and then close your browser.

Ejemplos de uso para "katkaista" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishHän lupasi katkaista maataan vaivaavan köyhyyden noidankehän öljyrahojen avulla.
He was going to remove his country from the poverty spiral with the aid of oil revenues.
FinnishHaluamme myös katkaista ilmastonmuutoksen aiheuttamilta haasteilta pahimman kärjen.
We want to tackle head on the challenges posed by climate change as well.
FinnishParlamentti päätti katkaista Pakistanin kanssa solmimansa parlamentaariset suhteet.
We in this Parliament decided to terminate our parliamentary relationship with Pakistan.
FinnishNeuvotteluja ei pitäisi ainoastaan keskeyttää, vaan ne pitäisi katkaista lopullisesti.
The negotiations should not just be suspended, they should be broken off indefinitely.
FinnishOlisi julmaa ja epäinhimillistä katkaista prosessi mielivaltaisesti tässä myöhäisessä vaiheessa.
It would be cruel and inhumane to terminate the process arbitrarily at this late stage.
FinnishSe on myös edelleen paikka, josta voit katkaista tietokoneen virran tai kirjautua ulos.
It's also still the place to turn your computer off or log off.
FinnishOn tärkeää, että neuvottelut voidaan katkaista milloin tahansa, mikäli edistys ei riitä.
It is important that the negotiations can be broken off at any time if there is insufficient progress.
FinnishTämä tuo mieleeni kreikkalaisen sanonnan, että et voi katkaista päätäsi, kun hammasta särkee.
This reminds me of a Greek proverb: you cannot chop off your head just because you have tooth ache.
FinnishPäinvastoin: emme saa katkaista neuvotteluja vaan meidän on vauhditettava niitä.
The opposite is true: what is needed is not for the negotiations to be broken off, but for them to be stepped up.
FinnishSelkäydinvamma voi katkaista aivojen ja kehon välisen viestinnän johtaen halvaantumiseen.
A spinal cord injury can sever the communication between your brain and your body, leading to paralysis.
FinnishToimenpideketjua ei kuitenkaan pitäisi periaatteessa katkaista.
Yet, in essence, the chain of measures should not be broken.
FinnishKuinka tämä Lähi-idän väkivallan kierre voidaan katkaista?
How can this spiral of violence in the Middle East be averted?
FinnishJos sinulla on muita verkkoon yhteydessä olevia tietokoneita, kokeile katkaista niiden yhteys verkkoon tilapäisesti.
If you have other PCs that are connected to the network, try temporarily disconnecting them.
FinnishMuista myös aina katkaista tietokoneen virta oikein.
Also, always make sure you turn off your computer properly.
FinnishOn aina valitettavaa katkaista keskustelu, mutta käytettävä aika huomioon ottaen meillä ei ole muuta mahdollisuutta.
It is always unsatisfactory to split a debate but in view of the time we have no option but to do so.
FinnishOlen vakaasti sitä mieltä, että olisi täysin väärä ratkaisu katkaista suhteet, kuten nyt uhataan tehdä.
I certainly believe that breaking off relations, which is now being threatened, would be completely the wrong move.
FinnishVoit katkaista musiikin alusta tai lopusta, jos haluat, että lopullisessa elokuvassa toistetaan vain osa kappaleesta.
Trim the beginning or end of the music, so only the part of the song that you want plays in your final movie.
FinnishMeidän ei pidä katkaista sen tietä Amsterdamissa.
Its path must not be blocked at Amsterdam.
FinnishKierre voidaan katkaista vain Moldovan omaa energiasektoria vahvistamalla ja monipuolistamalla maan vientikauppaa.
The circle can only be broken by establishing Moldova' s own energy sector and the diversification of its export trade.
FinnishVenäjän päätös katkaista kaasutoimitukset Ukrainaan ja Georgiaan on nimenomaan osoittanut, kuinka tehokas tämä väline voi olla.
Russia’s decision to shut off gas supplies to Ukraine and Georgia has shown just how effective this tool can be.