Cómo se dice "kehno" en inglés

FI

"kehno" en inglés

FI kehno
volume_up
{adjetivo}

kehno (también: köyhä, varaton, raukka, heikkolaatuinen)
volume_up
poor {adj.}
Frontexin idea on hieno, mutta toteutus kehno.
The idea of Frontex is excellent, but the implementation is poor.
Mietin, onko se oikeudellisesti perusteltua, ja totean, että se on kehno lähestymistapa lainsäädäntöön.
I question whether this is legally sound, and it is a poor approach to legislation.
Myös minä olen sitä mieltä, että comité des sages on kehno korvike.
I too see a committee of wise men as a poor substitute.
kehno (también: edullinen, huono, halpa, alhainen)
volume_up
cheap {adj.}
kehno (también: kurja, mauton)
volume_up
cheesy {adj.} [coloq.]
kehno (también: kurja)
volume_up
crappy {adj.} [coloq.]
kehno (también: hatara)
volume_up
flimsy {adj.}
kehno (también: ala-arvoinen, surkea, huonolaatuinen)
volume_up
shoddy {adj.}

Ejemplos de uso para "kehno" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishLyhyesti sanottuna tämä on kehno mietintö, joka on häpeäksi tälle parlamentille!
In short, this is a miserable report that is a disgrace to this Parliament!
FinnishKomission kyky panna toimeen parlamentin poliittisia päätöksiä on kehno.
The Commission' s ability to implement Parliament' s political decisions is nothing less than wretched.
FinnishÄskettäin esiteltiin maissietanoli, se on pelkkä kehno kokeilu.
You've seen recently, corn to ethanol is just a bad experiment.
FinnishNiinpä alun perin kehno järjestelmä vain huononee entisestään.
So a system that is already inherently bad becomes even worse.
FinnishTämä on varsin kehno tulos, kun otetaan huomioon, että Rooman sopimus allekirjoitettiin lähes 50 vuotta sitten.
Given that the Treaty was signed almost 50 years ago, this is a rather meagre result.
FinnishEU:lla on laajamittainen viestintäongelma ja kehno imago.
The EU has a massive communications problem and a bad image.
Finnish   Arvoisa puhemies, käsiteltävänämme ei ole Voggenhuberin ja Duffin mietintö vaan ainoastaan kehno (engl. duff) mietintö.
   Mr President, this is not a Voggenhuber-Duff report, it is just a duff report.
FinnishKaikki tiesivät, että henkilön nero oli hiukan kehno.
Everyone knew your genius was kind of lame.
FinnishErityisaseman suominen vain joillekin harvoille alueille on kehno yritys pitää hengissä epäonnistunutta EU-politiikkaa.
To approve a special status to just a few regions is a bad way of keeping an unsuccessful EU policy alive.
FinnishPäätöslauselmassa todetaan aivan aiheellisesti, että Dublin II -asetus on ollut ja on edelleen kehno.
It is absolutely right for it to be pointed out in this resolution that the Dublin II Regulation has been, and continues to be, a failure.
FinnishTästä pääsenkin kolmanteen näkökohtaani eli siihen, että molempien osapuolten parlamenttien jäsenten osallistumisaste on toisinaan varsin kehno.
That brings me to my third point: the level of participation by members of both houses has sometimes been disappointing.
FinnishMietinnössä vaaditaan komissiota korvaamaan tämä kehno strategia kunnianhimoisilla ehdotuksilla, joissa on selkeät tavoitteet ja sitovat aikataulut.
The report calls on the Commission to replace this non-strategy with ambitious proposals, including clear targets and binding timetables.
FinnishLääkkeiden ja terveydenhoidon saatavuus on parantunut huomattavasti viime vuosina, mutta lähtötilanne oli tosin erittäin kehno useimmissa maissa.
Access to medicines and healthcare has improved considerably in recent years, although in most countries it was starting from a very low base.
FinnishKomissionne kokoonpano on kehno, koska sillä on liian liberaalit näkemykset, koska se kannattaa yksityistämistä ja koska se ei tuomitse sotaa.
Yours is a mediocre Commission on account of its hyperliberalism, on account of all the privatisation, and for the fact that it does not condemn the war.
FinnishTilanne on melko kehno, vaikka neuvoston puheenjohtaja yritti selkeästi ja taitavasti osoittaa meille aikaansaannokset.
The situation is, to say the least, not encouraging, even if the President-in-Office of the Council endeavoured, with a measure of clarity and skill, to illustrate what has been achieved.
FinnishArvoisa komission jäsen, jos mittaamme Bonnin aikaansaannoksia käyttäen puntarina viiden vuoden takaisia ilmastonmuutosta koskevia pyrkimyksiämme, tulos on heikko ja kehno.
Commissioner, if we measure the achievements of Bonn against what we hoped for five years ago with regard to climate change, the results are meagre.
FinnishHaluan todellakin muistuttaa teitä Euroopan palveludirektiivistä: se on mielestämme kehno kompromissi, eikä sillä saavuteta hetki sitten mainitsemianne tavoitteita.
I would very much like to remind you of the European Services Directive: in our view, it is a sell-out and it does not achieve what you claimed a short while ago.
FinnishSe on kehno sopimus, jossa viitataan perussopimuksen 121 ja 136 artiklaan.
Now the Commission and the European Council are coming to us with a proposal that is more of the same: a weak agreement that makes reference to Articles 121 and 136 of the Treaty.
FinnishTilanne on kehno, ja siksi kehitämme välineitä lukuisten yksittäisten näkökohtien vertailukelpoisuuden lisäämiseksi, mikä saataneen päätökseen vuoden loppuun mennessä.
This situation is unsatisfactory, and we are therefore working on ways of making the various individual viewpoints ready for assessment, which should be completed by the end of the year.
FinnishUSA: lla ei ola vastaavia sääntöjä, se on kehno tekosyy.
So when the Commission states that a ban on the sale of cosmetics that have been tested on animals is not possible, partly because the USA does not have similar regulations, this is simply a pretext.