Cómo se dice "keino" en inglés

FI

"keino" en inglés

volume_up
keino {sustantivo}

FI keino
volume_up
{sustantivo}

keino (también: tapa, väline)
että integroituminen sinänsä olisi keino Euroopan korkean työttömyyden
expectations that integration in itself would be the means of overcoming the
Koulutus on tärkeä, ellei kaikkein tärkein, keino torjua köyhyyttä.
Education is an important means, if not the most important means, of combating poverty.
Tällainen lähestymistapa saattaa olla ainoa keino estää terrorismin lisääntyminen.
That approach may be the only means of avoiding an escalation of terrorism.
keino (también: konsti, tie)
volume_up
way {sustantivo}
Yksi keino muuttaa haasteet mahdollisuuksiksi on myös tehokas aluepolitiikka.
Another way to turn challenges into opportunities is effective regional policy.
Onkin löydettävä keino siipikarjanliha-alan tukemiseksi kriisitilanteissa.
A way of providing aid for the poultry sector in crisis situations must therefore be found.
Tavoitteiden yksipuolinen nostaminen ei ole tehokas keino torjua ilmastonmuutosta.
A unilateral increase in targets is not an effective way to prevent climate change.
volume_up
medium {sustantivo}
Näin mittava mediatapahtuma on tehokas keino lisätä tietoisuutta ja tiedottaa asiasta.
A media event on this scale is an effective method of increasing awareness and providing information.
Työllisyystuki on merkittävä keino stimuloida työmarkkinoita sekä pieniä ja keskisuuria yrityksiä.
State aid for employment is an important way of stimulating the job market and small and medium-sized enterprises.
Pienten ja keskisuurten yritysten pitäisi olla hyvä keino innostaa kansantalouksia torjumaan työttömyyttä.
Small and medium-sized enterprises should be a good way to stimulate economies to fight against unemployment.
volume_up
vehicle {sustantivo}
Merkittävin keino tähän pyrittäessä on pitkälle menevä ja laaja-alainen vapaakauppa-alue.
The most significant vehicle to achieve this is the deep and comprehensive free trade area.
Sillä on taloudellinen ulottuvuus, mutta se on myös keino välittää merkitystä ja sisältöä.
It has an economic dimension but it is also a vehicle for conveying meaning and substance.
Se on ainoastaan keino syventää poliittista yhdentymistä, jota kansalaisemme eivät yksinkertaisesti halua.
It was just a vehicle for further political integration and that is something that our citizens simply do not want.
keino (también: konsti)
volume_up
expedient {sustantivo}

Ejemplos de uso para "keino" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

Finnish160 artiklassa mahdollistetaan ankarampi keino yksittäisten komissaarien osalta.
Article 160 provides for a tougher remedy in respect of individual Commissioners.
FinnishAsianmukainen kilpailupolitiikka on oikea keino tämän tavoitteen saavuttamiseksi.
Appropriate competition policy is the right tool for achieving this objective.
FinnishMeidän on löydettävä jokin keino, joka ilman muuta myös neuvoston on hyväksyttävä.
We will have to seek a formula which, of course, must be acceptable to the Council.
FinnishSe olisi paras keino Britannian talouden auttamiseksi ja Euroopan vakauttamiseksi.
That would be the best thing to help the British economy and help stabilize Europe.
FinnishItsehallinto saattaa olla kaikkein tehokkain keino näiden ongelmien ratkaisemiseksi.
Self-government may be one of the most efficient ways of tackling these problems.
FinnishAinoa tehokas keino tämän taudin torjumiseen on puiden kaataminen tai polttaminen.
The only effective method of combating the disease is to cut down or burn the trees.
FinnishSyyllisten nimeämisen strategia, jota käytämme joka kuukausi, on viimeinen keino.
The naming and shaming strategy that we apply every month is a last resort.
FinnishSe on yksi keino ongelman ratkaisuun, ja sitä meidän kaikkien tulisi tukea.
This is one action to resolve the problem which we should all be able to support.
FinnishProtektionismi ei ole selvästikään oikea keino torjua tätä kriisiä, päinvastoin.
Protectionism is clearly not the right answer to face this crisis - quite the opposite.
FinnishMarkkinataloudessa verotus on asianmukainen keino säännellä luonnonvarojen käyttöä.
In a market economy, taxation is the proper tool for regulating the use of resources.
FinnishHeidän mielestään sotilaallinen hyökkäys on paras keino suojella ihmisoikeuksia.
In their opinion, military aggression is the best instrument for protecting human rights.
FinnishTämä on kyyninen ennuste ja keskeinen keino perustella väärää ja laitonta sotaa.
A cynical forecast, instrumental in justifying a wrong and illegal war.
FinnishTämän ehdotuksen kannattaminen on yksi keino edistää EU:n lainsäädännön selkeyttämistä.
Voting in favour of this proposal is part of the fight to simplify EU legislation.
FinnishNuoret viljelijät ovat yksi keino suunnata maataloutta tulevaisuuteen.
One of the ways of looking to the future of agriculture is through young farmers.
FinnishAinut keino on kertoa tahtomme valiokunta-aloitteisissa mietinnöissä.
All we have is the ability to make known what we want in own-initiative reports.
FinnishVerkkokauppa on yksi keino tehdä parempia kauppoja ja valita useammista vaihtoehdoista.
E-commerce is one of the tools for getting a better deal and for having more choice.
FinnishToisin sanoen lääkkeiden ottaminen ei ole ainoa keino hyvän terveyden saavuttamiseen.
In other words, swallowing medicines is not the only route to good health.
FinnishTämä on jälleen yksi keino, jolla Euroopan unioni voi torjua terrorismia.
This is a further step by the European Union in the fight against terrorism.
FinnishOnko siis tämä keino oikea, jos vastapuolella ei ole tahtoa sopia kanssamme?
So is this formula the right one because the other side does not wish to agree with us?
FinnishToiseksi paras keino on antaa pk-yrityksille rauha harjoittaa liiketoimintaansa.
The next best thing is to be left alone to get on with the business.