FI kerätä
volume_up
[kerään|kerännyt] {verbo}

Tosi asiassa ympäristö tarjoaa uuden mahdollisuuden kerätä pääomaa ja voittoa.
In fact, the environment provides a new opportunity to accumulate capital and profit.
Eurooppa on aina ollut maanosa, jossa kansalaisten vapaus kerätä tietoa on ollut kunniapaikalla.
Europe has always been the continent where people's freedom to accumulate knowledge takes pride of place.
Heidän on yritettävä kerätä mahdollisimman paljon rahaa tekemällä pitkää päivää ja paiskimalla kovasti töitä tai keinottelun avulla.
They have to try to accumulate as much money as possible by working long and hard, or through speculation.
Asetus tarjoaa tilaisuuden kerätä korkealaatuisia tietoja asumisesta.
The regulation provides an opportunity to collect high-quality data on housing.
MAPS saattaa tahattomasti kerätä henkilökohtaista tietoa.
MAPS does not intentionally collect personal information.
Sitoutumattomina meidän on erityisen vaikeaa kerätä allekirjoituksia, kuten tiedätte.
As non-attached Members, we find it particularly difficult to collect the requisite signatures, as you know.
Tämän jälkeen voidaan alkaa kerätä allekirjoituksia paperilla tai sähköisesti.
After this, the process to gather signatures on paper or online can begin.
Tulevaisuudessa aiomme kerätä sellaista tietoa suunnitelmallisemmin.
In the future we intend to gather such information in a more structured manner.
Komissio sabotoi oikeusasiamiehen oikeutta kerätä sensuroimatonta tietoa.
The Ombudsman's right to gather uncensored information is sabotaged outright by the Commission.
kerätä (también: korottaa, kasvattaa, nostaa)
Delekin oppilaat pidätettiin, kun yrittivät kerätä rahaa takuita varten.
His students were arrested when they tried to raise the money.
Toivoakseni se ei tarkoita toimivaltaa kerätä veroja jäsenvaltioissa, ainakaan uusissa jäsenvaltioissa.
I trust this does not include the competence to raise taxes in Member States, notably in the new Member States.
Ilman joustonvaraa me emme olisi voineet kerätä varoja elvytyssuunnitelmaan kriisin käynnistyttyä.
Without flexibility, we could never have raised the funds for the recovery plan in connection with the crisis.
kerätä (también: ryhmittää, olla yhteensä)
volume_up
to aggregate {vb} [form.]
kerätä
Arvoisa komission jäsen, toivon, että tämä antaa teille syyn kerätä komissiosta tukea valmistelukunnan tätä aihetta koskevien ehdotusten uudelleen muotoilemiselle.
I hope, Commissioner, that this will give you a reason to drum up support from the Commission for a reshaping of the Convention's proposals on this subject.
kerätä (también: varastoida, haalia)
Suhtaudun myönteisesti siihen, että parlamentti tunnustaa, kuinka tärkeää on kerätä laaja tuki YK:n prosessille, mikä tuli jälleen esille neuvoston aikaisemmassa julkilausumassa.
However, I welcome the Parliament's recognition of the importance of widespread support being garnered for the UN process, and again that is reflected in the Council's earlier declaration.
kerätä (también: koota, poimia)
Piti vain kerätä kaikki maan antimet ja "tottelematon" väestö katoaisi kylistään, koska se ei sopinut järjestelmään.
All it took was to gather up everything the earth had given, and the "disobedient" population would disappear from its villages, because it did not fit into the system.
Mielestäni on aivan liian helppoa istua samaan pöytään sotilaiden kanssa ja kerätä yhteen sotatarvikkeita.
In my opinion, it is far too easy to sit down with the military and gather up all the military equipment, which are such nice toys, after all.
kerätä (también: kokoontua, tavata, saada kokoon)
kerätä (también: koota)

Ejemplos de uso para "kerätä" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishEhdotus perustaa oikeustapauskokoelma ja kerätä todisteita on erinomainen ajatus.
The idea of setting up a case book and collecting evidence is an excellent idea.
FinnishAktivoinnin aikana ei kerätä tietoja, joiden avulla sinuun voidaan ottaa yhteyttä.
The information collected during activation will not be used to contact you.
FinnishKomissio voi vain kerätä ja analysoida jäsenvaltioiden sille antamia tietoja.
The Commission can only collate and analyse the data provided by the Member States.
FinnishSeuraavaksi ne haluavat kerätä oikeiston ääniä, ja tämän vuoksi näihin toimiin ryhdyttiin.
Now they want to score points with the right wing, and so they took this action.
Finnish(Naurua) Pelkäsin puhua uudelle pomolleni, mutta päätin kerätä rohkeuteni.
(Laughter) I was afraid to talk to my new boss, but decided to muster up my courage.
FinnishNäemme varmastikin vaivaa, mutta emme voi kerätä kokoon 80-100 miljardia ecua.
We could try, but there is no way we could come up with ECU 80 billion - ECU 100 billion.
FinnishOlin eilen rouva Banottin mukana, kun hän yritti kerätä ääniä kotikaupungissani.
I was with Mrs Banotti, who was canvassing in my home town yesterday.
FinnishSe toimii tälläkin hetkellä - eikä sen ainoana tarkoituksena ole kerätä yhteisölle omia varoja.
It is in operation today - and not just to ensure the collection of own resources.
FinnishMinua hämmensi vielä enemmän se, että näitä tietoja oli tarkoitus kerätä vain naisilta.
I was even more taken aback by the fact that this data was only to be collected from women.
FinnishOn tullut aika kerätä sirpaleet ja tuoda Somaliaan sisäinen rauha.
The time has come to pick up the pieces and bring about intra-Somali peace.
FinnishOlemme pelanneet USA:n sääntöjen mukaan, jotta suuryritykset voivat kerätä voitot.
We have played the game of the United States of America so that big business can reap the benefits.
FinnishVain näin voimme kerätä tarpeeksi voimia päästäksemme sopimukseen.
This is the only way we shall muster enough power to reach an agreement.
FinnishAitoustarkistuksen aikana ei kerätä mitään henkilökohtaisia tietoja.
No personally identifiable information is collected during validation.
FinnishIlman USA: n vajeita muu maailma ei voisi kerätä ylijäämiään.
Without the US deficits, the rest of the world would be unable to build up surpluses.
FinnishTällä välin täytyy kerätä rahaa tarvittavien muutosten toteuttamiseksi.
But now money has to be spent to make the necessary adjustments.
FinnishSatamissa on oltava käytettävissä laitteistoa, jolla alusten jäteöljy voidaan kerätä helposti.
Equipment for easily removing waste oil must be set up in our ports.
FinnishEKP: suositus neuvoston asetukseksi EKP:n valtuuksista kerätä tilastotietoja
ECB Recommendation on an EU Council Regulation on the collection of statistical information by the ECB
FinnishWindowsin yhteystietojen avulla voit myös kerätä tietoja henkilöistä ja organisaatioista.
You can also use Windows Contacts by itself, to track information about people and organizations.
FinnishMikäli mahdollista, olisi käytettävä olemassa olevia tietoja eikä uutta tietoa pitäisi kerätä.
Where possible, the existing data should be used and there should be no new data collection.
FinnishNyt ei ole oikea hetki eikä oikea tilanne kerätä poliittisia pisteitä.
It is neither a time nor a subject for political point-scoring.