Cómo se dice "kertaa" en inglés

FI

"kertaa" en inglés

EN

FI kertaa
volume_up
{preposición}

1. general

kertaa
volume_up
times {prp.}
Lasken 57 000 neliön, ynnä 683 neliön, ynnä 57 000 kertaa 683 kertaa kaksi.
I'll do 57,000 squared, plus 683 squared, plus 57,000 times 683 times two.
Niin ei käynyt kerran eikä kymmenen kertaa, en tiedä montako kertaa, lukemattomia kertoja!
This did not happen once, or ten times, it happened umpteen times.
Toistan kolme, neljä, kymmenen kertaa: mediakompetenssi.
Let me emphasise it three times, four times, ten times over: media literacy.

2. "mittasuhteissa"

kertaa (también: mukaan, ääressä, mukaisesti, perusteella)
volume_up
by {prp.}
Ensimmäistä kertaa pystyin lukemaan, mitä halusin, laittamalla kirjan skanneriin.
For the first time, I could read what I wanted to read by putting a book on the scanner.
Olemme ensimmäistä kertaa nähneet terrorismissa kaksi ominaispiirrettä.
For the first time, we have seen in terrorism something characterised by two elements.
Euroopan parlamentin edustajat valitaan ensimmäistä kertaa yleisillä välittömillä vaaleilla.
The first elections to the European Parliament by direct universal suffrage are held.

Ejemplos de uso para "kertaa" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishHe tekivät kaiken sen neljässä tunnissa nähtyään tietokoneen ensimmäistä kertaa.
They did all of this in four hours after seeing the computer for the first time.
FinnishOlen iloinen siitä, että Euroopan parlamentille on tällä kertaa varattu oma osa.
I am pleased that there is a section devoted to the European Parliament this time.
FinnishOlen pahoillani, etten katso voivani äänestää tällä kertaa liittymisen puolesta.
I regret that we do not feel able to vote in favour of accession at this time.
FinnishTämä on erittäin tärkeä seikka, ja meidän on ajateltava tätä ensimmäistä kertaa.
It is a very important point and we have to think about it for the first time.
FinnishKeskustelemme yhdessä vielä monta kertaa, ja hänen kanssaan on ilo työskennellä.
We will have many debates together and it will be a pleasure to work with him.
FinnishJokaisen on maksettava virheistään, mutta tällä kertaa joudumme kaikki maksamaan.
Everyone has to pay for their mistakes, but this time we will all have to pay.
FinnishTänä vuonna mahdollisista uusista tutkimustuloksista on kerrottu kaksi kertaa.
There have been indications twice this year that new findings may be available.
FinnishTällä kertaa on kyse ihmisoikeusaktivisteja Iranissa puolustavasta asianajajasta.
This time, it is the case of a lawyer who protects human rights activists in Iran.
FinnishOlen pahoillani, etten katso voivani äänestää tällä kertaa liittymisen puolesta.
I regret that I do not feel able to vote in favour of accession at this time.
FinnishMietintö kertaa seikkaperäisesti ne syyt, jotka ovat johtaneet tähän tilanteeseen.
The report has also sketched out the anatomy of the reasons for that situation.
FinnishEnsimmäistä kertaa kahdeksaantoista vuoteen meillä on Britanniassa työväenhallitus.
For the first time in eighteen years we now have a Labour government in Britain.
FinnishSiirrytään seuraaviin äänestysselityksiin, tällä kertaa Schlyterin mietintöön.
Let us move on to further explanations of vote, this time on the Schlyter report.
FinnishEnsimmäistä kertaa kaikki kolme toimielintä julkaisevat yhteisen asiakirjan.
For the first time the three institutions are going to publish a joint document.
FinnishTällä kertaa emme väitä vastaan, jos eväätte pyyntömme nimenhuutoäänestyksestä.
If you refuse our request for a roll–call vote, we will not insist this time.
FinnishTämä on esimerkkitapaus, sillä Lamfalussy-menettelyä on käytetty ensimmäistä kertaa.
This is a test case. This is the first time we have used the Lamfalussy process.
FinnishOnko meillä tällä kertaa aikomus antaa sekä julkilausuma että laatia päätöslauselma?
In this instance, are we going to have both a statement as well as a resolution?
FinnishEnsimmäistä kertaa suuntaviivoihin ei ole kiinteästi ankkuroitu tiedotuspolitiikkaa.
For the first time, information policy is not firmly anchored in the guidelines.
FinnishEnsimmäistä kertaa 23 maata tekee yhdessä työtä Alzheimerin taudin torjumiseksi.
For the first time, 23 countries are working together to tackle Alzheimer's.
FinnishTällä kertaa tein töitä aikakauslehdelle, mutta tiiviissä yhteistyössä MSF:n kanssa.
This time I was on assignment for a magazine, but again worked closely with MSF.
FinnishTällä kertaa hän on sanonut, että itsenäisyys ei ole etukäteen vaadittava ehto.
This time, he has even made the concession that independence is not a precondition.