Cómo se dice "kieltäytyä" en inglés

FI

"kieltäytyä" en inglés

FI kieltäytyä
volume_up
[kieltäydyn|kieltäytynyt] {verbo}

Hänen velvollisuutensa olisi neuvoston käsityksen mukaan ollut kieltäytyä Telefónican tarjoamasta toimesta.
The Council believes he was under an obligation to decline Telefónica's offer.
On tärkeää kieltäytyä, kuten olen yrittänyt tehdä, viittaamasta täsmälliseen jäljitettävyyteen muutetuissa artikloissa.
In the modified articles it is important to decline, as I have tried to do, to make any reference to precise traceability.
Mielestäni voimme puhtaalla omatunnolla kieltäytyä vastaamasta molempiin kysymyksiin myönteisesti.
I think we can be clear in our own consciences when declining to answer both questions in the affirmative.
Brittiläiset konservatiivit eivät halua kieltäytyä rasismin vastaisesta taistelusta, mutta meidän on tehtävä niin tässä tapauksessa yllä mainituista syistä.
British Conservatives do not like to abstain in the fight against racism but must do so on this occasion for the above reasons.
Emma Boninon rinnalla lakossa on myös vammaisia, kuten Luca Coscioni, joka kieltäytyy lääkkeistä kiinnittääkseen tasavallan presidentin huomion.
Alongside Emma Bonino are handicapped people such as Luca Coscioni as well, who is abstaining from painkillers in order to capture the attention of the President of the Republic.

Ejemplos de uso para "kieltäytyä" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishMinusta on väärin kieltäytyä toteuttamasta juuri tehtyä demokraattista päätöstä.
I consider refusing to carry out a freshly taken democratic decision to be wrong.
FinnishItse asiassa on tehty päätös kieltäytyä kaikenlaista yhteistyöstä tällä alueella.
In fact a decision has been made to refuse any kind of cooperation in this area.
FinnishHe eivät voi vain kieltäytyä keskustelemasta siitä ja sitten syyttää parlamenttia.
They cannot simply refuse to talk about this and then put the blame on Parliament.
FinnishErityisesti Saksa halusi viime minuuttiin asti kieltäytyä hyväksymästä sitä.
Germany in particular wanted to reject its adoption right up to the last minute.
FinnishKuinka voisin kieltäytyä tapaamisesta Euroopan parlamentin jäsenen kanssa?
   . How could I refuse a meeting with a Member of the European Parliament?
FinnishEi olekaan kovin perusteltua kieltäytyä hyväksymästä talousarviota sen perusteella.
Therefore, to refuse to accept the budget on that basis is not really valid.
FinnishTämä koskee esimerkiksi tarkistusta 30, joka liittyy oikeuteen kieltäytyä yötyöstä.
This applies, for instance, to Amendment 30 concerning the right to refuse night work.
FinnishMeidän on vaikea kieltäytyä hyväksymästä tämän elintarvikeapusopimuksen muuttamista.
As such, we can hardly deny this Food Aid Convention review our approval.
FinnishTähän asti toimielimillä on ollut oikeus kieltäytyä antamasta tietoja.
Up till now the institutions have had the right to refuse to disclose information.
FinnishJo tämä olisi riittävä peruste kieltäytyä hyväksymästä sen työtä ja ohjelmaa.
That alone would be sufficient to withhold approval from its work and from its programme.
FinnishHänellä on oltava oikeus kieltäytyä toimimasta todistajana ilman minkäänlaisia selittelyjä.
He must have the right to refuse to bear witness, without any 'ifs' or 'buts' .
Finnish   Kansainvälisenä naistenpäivänä en voi kieltäytyä yhdestäkään pyynnöstä.
   On International Women’s Day the President cannot refuse any request.
FinnishNäin ollen ei ole hyväksyttävää kieltäytyä kertomasta asioistaan avoimesti.
It is then unacceptable to refuse to be open about what one possesses.
FinnishEräät jäsenet aikovat kieltäytyä myöntämästä vastuuvapautta tänä vuonna.
This year, there are certain MEPs who will refuse to grant discharge.
FinnishMielestäni parlamentin kanslian olisi siis pitänyt kieltäytyä tekemästä sellaista muutosta.
I believe that the clerk's department should have refused such a change.
FinnishArvoisa komission puheenjohtaja, tämä on tarjous, josta ette voi kieltäytyä.
That is an offer you cannot refuse, President of the Commission.
FinnishKoska neuvosto ottaa jatkuvasti esiin tuhlaamisen, tässä on tarjous, josta se ei voi kieltäytyä.
As the Council is consistently pointing out waste, here is an offer it cannot refuse.
FinnishOlisi varmasti erittäin vaikeaa kieltäytyä antamasta elintarvikkeita nälkää näkeville.
It is, of course, extremely difficult to deny hungry people food.
FinnishMe tässä parlamentissa emme voi kieltäytyä selvittämästä, mihin nämä ihmiset viedään.
We in this House cannot refuse to check where people are taken.
FinnishMiksi siis kieltäytyä tilaisuudesta pohtia asiaa uudemman kerran?
So, would we deprive ourselves of the opportunity to look at this again?