Cómo se dice "kokeilu" en inglés

FI

"kokeilu" en inglés

volume_up
kokeilu {sustantivo}

FI kokeilu
volume_up
{sustantivo}

kokeilu (también: koe, testi)
volume_up
experiment {sustantivo}
Kokeilu on vasta alussa, ja mielipiteemme yhtenäisvaluutasta tunnetaan hyvin.
The experiment has just begun and our views on the single currency are well known.
Toivon, että täällä käynnistettävä kokeilu johtaa myönteiseen tulokseen työllisyydessä.
I hope the experiment being launched here will prove helpful in creating jobs.
Tämäkö kokeilu meidän nyt olisi toistettava molemmin puolin Atlanttia?
Is it indeed this experiment, then, that we should replicate across the Atlantic?
kokeilu (también: yritys, vuoro, siirto)
volume_up
go {sustantivo}
Ensimmäinen kokeilu, joka koski kahta suurta valtiota, Ranskaa ja Saksaa, epäonnistui.
The very first test, when it came to the two large states of France and Germany, went wrong.
Sanoisin, että tämä kokeilu oli varsin kallis ja ettei itävaltalaisten pitäisi kannustaa eurooppalaisia toimimaan samoin.
I would say that this was an expensive experiment and that the Austrians should not make anyone in Europe go down the same path.
Tiedemiehet tunnustavat ensimmäisinä sen, että jokin kokeilu ei ole mennyt niin kuin he toivoivat.
Scientists are the first to acknowledge it when an experiment has not gone as they had hoped.
kokeilu
volume_up
foray {sustantivo}
kokeilu (también: maistelu, maistaminen)
volume_up
try {sustantivo}

Ejemplos de uso para "kokeilu" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishTämä oli ensimmäinen kokeilu, ja lopputulos ei ole ollut kaikissa valiokunnissa sama.
This has been an initial test whose result has not been homogenous in all the committees.
FinnishEnsimmäinen kokeilu, joka koski kahta suurta valtiota, Ranskaa ja Saksaa, epäonnistui.
The very first test, when it came to the two large states of France and Germany, went wrong.
FinnishEnsimmäinen kokeilu tulee ehkä olemaan hyödyllinen, mutta hallintaan sillä ei ongelmaa vielä saada.
A first test run may be useful, but not enough to get a grip on the problem.
FinnishJos tämä kokeilu johtaa myönteisiin tuloksiin, olemme valmiita toteuttamaan sen tulevinakin vuosina.
If this approach produces positive results, we are willing to use it in future years as well.
FinnishKokeilu on välttämätöntä rajata hyvin pienelle alueelle.
Any trial will, inevitably, have to be confined to a very small area.
FinnishEhdotettu yhteensovittamismenettely on eräänlainen kokeilu.
The co-ordination procedure proposed here is an experimental move.
FinnishTällainen kokeilu olisi mahdollista vain tietyin ehdoin.
Such an exploration would only be possible under certain conditions.
FinnishGeneettisesti muunnellut elintarvikkeet ja maataloustuotteet ovat olleet täysin epäonnistunut kokeilu.
Genetically modified foods and agricultural products are a flop.
FinnishSen tähden tämä kokeilu, joka nyt tosin on kokeiluluontoinen, väliaikainen, on hyvin kannatettava.
For this reason this trial, which at the moment is experimental and temporary, should receive widespread support.
FinnishEnsinnäkin, kokeiluversion mukana ei toimiteta Windows 7 Enterprisen kokeilu- tai päivityskäyttöoikeuksia ja niihin liittyviä etuja.
The trial does not include a Windows 7 Enterprise trial or upgrade rights and associated benefits.
FinnishKorostan kuitenkin sitä, että kyseessä on kokeilu, jota täytyy analysoida, sitten hioa ja täydentää.
Nevertheless, I would emphasise the fact that this is an experimental move, which will have to be analysed, then refined and enhanced.
FinnishLisäksi Euroopan teemavuosi - lienette samaa mieltä - oli kokeilu, joka yhdisti alueelliset ja vähemmistökielet.
Moreover, the European Year - you will no doubt agree - was an experience that integrated regional and minority languages.
FinnishKeskeisenä tekijänä on lupamenettelyyn liittyvä kattava tieteellinen kokeilu, jonka ehdotettu asetus takaa.
The key is the scientific, comprehensive testing that accompanies the licensing process, guaranteed by the proposed regulation.
FinnishHuomaan nyt, että tämä kokeilu, jota olen aina pitänyt loistavana, on vielä parempi kuin alussa osasin kuvitellakaan.
I have noticed that this experience, which I have always considered to be an excellent one, is better than I could ever have imagined.
FinnishSaksassa tehty kokeilu riittää todisteeksi - 35 tunnin työaika otettiin käyttöön, mutta nyt siitä ollaan nopeasti jo perääntymässä.
We need only look at the experience of Germany where, after the introduction of the 35-hour week, they are now quickly taking a step backwards.
FinnishKokeilu, jolla Haute-Normandieen perustettiin Seinen yliopistojen välinen kaksikielinen laitos (IBIS), on tässä mielessä esimerkkitapaus.
In this respect, IBIS (Institut Bilingue Interuniversitaire de la Seine), which first saw the light of day in Haute-Normandie, is most exemplary.
FinnishOlen rehellisesti sanottuna vain tyytyväinen siitä, että Schengen-kokeilu on saanut meidät näkemään, että tällaiset toimenpiteet ovat välttämättömiä.
I am very pleased that the Schengen testing ground for policy, as I have called it, has induced the realization that these measures are essential.
FinnishMinun on todettava teille, että kokeilu on merkittävä, ja meidän iberialaisten ymmärtämin käsittein ilmaistuna pyydätte meiltä tänään mahdollisuutta.
I must say to you that we are carrying out an important exercise and, to put it in terms we Iberians will understand, you are asking us today for an opportunity.
FinnishLisäksi ohjelmien ja toimien kokeilu niiden taloudellisen ja sosiaalisen vaikutuksen mukaan sisältyy itse viidettä puiteohjelmaa koskevaan rakenteeseen.
Piloting programmes and actions, in accordance with their economic and social impact, are inscribed in the very structure of the proposal relating to the fifth framework programme.
FinnishOlemme vakuuttuneita siitä, että tämä kokeilu todistaa, miten arvokas työkalu kilpailukyvyn esikuva-analyysi on Euroopan teollisuuden kilpailukyvyn parantamisessa.
We are convinced that the experience will show the value of the benchmarking of competitive performance as a tool for improving the competitiveness of European industry.