Cómo se dice "korjattu" en inglés

FI

"korjattu" en inglés

EN

FI korjattu
volume_up
{adjetivo}

korjattu (también: parannettu, muutettu)

Ejemplos de uso para "korjattu" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishEsimerkiksi korjattu tie saattaa vaikuttaa onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn.
For instance, an improved road might contribute to the prevention of accidents.
FinnishUSA epäilee edelleen, että myös uusi, korjattu versio on WTO: n sääntöjen vastainen.
The USA continues to doubt whether even this new, revised complies with WTO rules.
FinnishOtin tämän esille jo valiokunnassa, mutta virheitä ei valitettavasti korjattu.
I mentioned this in committee too, but unfortunately the mistakes were not corrected.
FinnishEuroopan unionissa tuli 1.1.1999 voimaan uusi ja korjattu banaanin markkinajärjestely.
The European Union put a new and revised banana regime in place on 1 January 1999.
FinnishKysyn siksi Euroopan parlamentin espanjalaisjäseniltä, onko tämä virhe jo korjattu.
I am therefore asking my fellow Members from Spain: has this error been put right yet?
Finnish(EN) Päätöslauselmaesityksen nimi on ”luonnonkatastrofit”, ja se on korjattu.
The title of the motion for a resolution is 'natural disasters' and it has been corrected.
FinnishYhtä virhettä ei ole vieläkään korjattu, ja kyse on tarkistuksesta 4.
There is an error which has still not been corrected and that is on Amendment No 4.
FinnishKuusi vuotta on lupailtu, mutta edelleenkään rakennusta ei ole korjattu.
Despite six years of promises, the building has still not been repaired.
FinnishD kappale on korjattu sen mukaisesti, joten toivon, että herra Tomlinson on tähän tyytyväinen.
Point D has been corrected accordingly, so I hope Mr Tomlinson is satisfied with that.
FinnishJos niillä ei sitä ole, me pysäytämme ne, kunnes puute on korjattu.
If they do not have one, we will detain the ship until one is secured.
FinnishKun siinä luodaan katsaus kyseiseen vuoteen, ongelmia ei ole korjattu eikä arvioitu.
When it reviews the year in question, there has been no improvement and no measurement of the problems.
FinnishItäisen päätyrakennuksen tiilijulkisivua on korjattu keväästä 2010.
Since the spring of 2010 the brick facade of the eastern wing building has been being repaired.
FinnishHaluaisin tietää, onko painovirhe, joka esiintyi kaiketi sitovassa tekstissä, jo korjattu.
I would like to know whether the typing error, which is actually binding, has since been corrected.
FinnishEllei näitä kuutta alaa oteta mukaan, Euroopan demokratiavajetta ei ole vieläkään korjattu.
If these six areas are not included, the European democratic deficit will not have been eliminated.
FinnishTarkoituksemme on esitellä korjattu ehdotus kesäloman jälkeen.
Our aim is to present a revised proposal after the summer holiday.
FinnishNyt jälkimmäinen virhe on korjattu, mutta uusi ehdotus on jopa entistä federalistisempi.
Now, this latter mistake has been rectified, but the new proposal is even more federalist than the first.
FinnishHenkilötietojen tietosuojassa ja Bratislavan lentokentällä havaitut puutteet on nyt korjattu.
The shortcomings identified in personal data protection and at Bratislava airport have been remedied.
FinnishEmme voi hyväksyä sitä, että näihin puutteisiin ei ole vieläkään puututtu eikä niitä ole korjattu.
This repeated failure to address these deficiencies and successfully remedy them is unacceptable.
FinnishKaikkia näitä otoksia on korjattu, varoja on peritty takaisin, ja tarvittavat asiakirjat on esitetty nähtäväksi.
All these samples have been corrected, recovered and the necessary documents provided.
FinnishTämän suosituksen puutteita ei ole korjattu riittävästi komission tiedonannossa.
The shortcomings with this recommendation do not seem to have been remedied satisfactorily in the Commission's Communication.