FI

kukistaa [kukistan|kukistanut] {verbo}

volume_up
1. general
Vuoropuhelu on ainoa tapa kukistaa luontomme pimeimmät puolet.
Dialogue is the only way to defeat the worst angels of our nature.
Katson, että voimme kukistaa ETA:n ja terroristit vain torjumalla terrorismia yhdessä.
I believe that the only way to defeat ETA and the terrorists is for us to remain united against terrorism.
Tulevaisuutemme riippuu kyvystämme kukistaa terrorismi.
Our future depends on our ability to defeat terrorism.
kukistaa (también: ponnistaa)
kukistaa (también: voittaa, nujertaa)
kukistaa (también: nujertaa, vallata)
kukistaa (también: kumota)
Minkään armeijan komentajalla ei ole oikeutta ottaa lakia omiin käsiinsä ja kukistaa demokratiaa.
No commander of any army has the right to take any law into his own hands and subvert the course of democracy.
Muistakaa kuitenkin, ettei unionin kansalaisia pidä kukistaa.
   Mr President, my Irish friends, congratulations on your victory over England in the rugby, but remember: EU citizens must not be vanquished; they must decide.
2. coloquial
kukistaa (también: päihittää)
3. deporte, coloquial
kukistaa (también: murskata)
(EN) Arvoisa puhemies, minun puolestani terroristit ja rikolliset voidaan kukistaa.
As far as I am concerned, hammer the terrorists, hammer the criminals.

Ejemplos de uso para "kukistaa" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishSe oli ripeää ja tehokasta ja onnistui tavoitteessaan kukistaa julma hallinto.
It was swift and effective and succeeded in its purpose of removing of an evil regime.
FinnishEn voinut ymmärtää, miten kukaan oikeasti saattoi uskoa, että kommunismi voidaan kukistaa.
I could not understand how anyone could actually believe it was possible to topple Communism.
FinnishToiveena on tietenkin kukistaa maan sotilaallinen voima ja lohkoa vähitellen sen valtava alue.
The aim is clearly to weaken Russia's military force and to gradually dismember this vast territory.
FinnishKyllä, herra Cook, kannatan teitä: luokittelu pitää kukistaa uusien muurien rakentamisen sijaan.
Yes, Mr Cook, I agree with you: the divisions must be overcome, instead of setting up new barriers.
FinnishMitään kansakuntaa ei voida kukistaa, jos se pitää tiukasti kiinni siitä, että elämän mielekkyys on arvo sinänsä.
No nation can be defeated if it insists on the meaning of life as a value in itself.
FinnishTerrorismi ja diktatuuri voidaan kukistaa tehokkaasti ainoastaan ylläpitämällä oikeusvaltion periaatteita.
Only through the rule of law can terrorism and dictatorship be brought effectively to an end.
FinnishTämän vallankumouksellisen saaren sosialistinen järjestelmä yritetään kukistaa yhdessä Yhdysvaltojen kanssa.
Together with the USA, they are endeavouring to overthrow socialism on the island of the revolution.
FinnishTiedämme myös, että Irakin miehitys ruokkii itse asiassa terrorismia, joka sen oli tarkoitus kukistaa.
We also know that the occupation of Iraq is in fact feeding the terrorism that it was supposed to overcome.
FinnishTavoitteena on kukistaa ETA, mutta tärkein sitoumus liittyy demokratian puolustamiseen koko Euroopassa.
The aim is to beat ETA, but the fundamental commitment is to defend democracy throughout the whole of Europe.
FinnishTämän lisäksi meillä on sosiaalinen haaste; meidän pitää näet kukistaa työttömyys ja sosiaalinen syrjäytyminen.
In addition to this, we are facing a social challenge: the need to fight unemployment and social exclusion.
FinnishVelvollisuutenamme on kukistaa tämä vitsaus, ja käsiteltävänämme olevassa mietinnössä laaditut ehdotukset ovat oikeansuuntaisia.
It is our responsibility to combat this plague, and the paths outlined in the report submitted to us are along the right lines.
FinnishTe haluatte kukistaa Moldovan.
FinnishOnko meillä todellakin samanlaiset hygieniavaatimukset - ainakin vähimmäisvaatimukset - joiden avulla voimme kukistaa ja torjua sairauksia?
Do we really have equal standards - at least minimum standards - of hygiene, which enable us to fight disease and beat it?
FinnishTerroristijärjestöt eivät ole perinteisesti keskittyneitä ryhmittymiä, jotka voitaisiin kukistaa perinteisin sotilaallisin operaatioin.
Terrorist organisations are not the traditional centralised formations that can be overcome by conventional military operations.
FinnishYhdysvaltojen johtaman liittoutuman pyrkimys kukistaa terrorismi ansaitsee erityisesti eurooppalaisten demokratioiden tuen.
The intention of the coalition, led by the United States, to eradicate terrorism deserves the support of the European democracies in particular.
FinnishArvoisa puhemies, halu kukistaa epädemokraattinen hallinto ei sinänsä ole ongelmana Irakin-sotaa koskevissa Yhdysvaltojen uhkauksissa.
Mr President, the problem with the American threats of war against Iraq is not the desire in itself to replace an undemocratic regime.
FinnishMeidän on rakennettava tälle moninaisuudelle Iranissa, jotta sietämätön ja totalitaarinen hallinto on mahdollista kukistaa lopullisesti.
We need to build on this plurality in Iran in order to bring about the ultimate downfall of the unacceptable, totalitarian regime there.
FinnishNeuvosto on erittäin huolissaan Darfurin konfliktin alueellisista seurauksista ja yrityksistä kukistaa Tšadin hallitus.
The Council expressed its deep concern regarding the regional ramifications of the conflict in Darfur and attempts of overthrowing the Chadian government.
FinnishTämän vihollisen torjuminen vaatii paljon työtä, mutta uskon ja tiedän, että asialle voidaan tehdä jotain ja että korruptio on mahdollista kukistaa Romaniassa.
Much must be done to fight this enemy, but I believe and know that it can be tackled and that in Romania it can be conquered.
FinnishEuroopassa ja Euroopan unionissa on kyse ajatuksesta - siitä ajatuksesta, että menneisyyden demonit ja vihanpito voidaan kukistaa Euroopan yhdentymisellä.
Europe and the European Union are an idea. It is the idea of overcoming the demons and enmities of the past through European integration.