FI kulua
volume_up
[kulun|kulunut] {verbo}

1. general

kulua (también: noudattaa)
On ehkä annettava ajan kulua, koska kuten tiedätte, Aasiassa kärsivällisyys on suurta taidetta.
We should perhaps let a little time go by, as you know, in Asia, patience is a great art.
Emme voi vain odottaa ja antaa taas kahden vuoden kulua, ennen kuin voimme panna määräyksiä täytäntöön.
We cannot simply wait and let another two years go by before we can implement the provisions.
Ottakaamme oppia historiasta, jotta ei taas annettaisi kulua vuosikymmeniä, ennen kuin Eurooppa saa perustuslain!
Let us learn from history not to allow further decades to go by before Europe has a constitution.
Katson, että meidän on annettava ajan hieman kulua ja katsottava mitä tapahtuu.
I believe that we must allow a little time to pass and see what moves are made.
Emme saa antaa enää 18 päivän kulua ennen kuin toimimme.
We must not allow another 18 days to pass before action is taken.
Hän antoi viiden erittäin kriittisen vuoden kulua ohitse.
He allowed five extremely crucial years to pass by.
Mikä maa antaa maaperänsä kulua pois ja huonontua?
What nation is going to let its soil erode away and degrade?
kulua (también: mennä)
kulua
kulua

2. "ajasta"

Elimen poiston ja siirron välillä ei saa kulua aikaa muutamaa tuntia enempää.
No more than a couple of hours must elapse between removal and transplantation.
Why were four weeks allowed to elapse?
Terveyteen liittyvän tilanteen kohdalla aikaa ei saisi kulua kovin kauan, ei kuluttajien eikä maanviljelijöiden kannalta.
In view of the health situation, a particularly long period ought not to be allowed to elapse, out of consideration for both consumers and farmers.
On ehkä annettava ajan kulua, koska kuten tiedätte, Aasiassa kärsivällisyys on suurta taidetta.
We should perhaps let a little time go by, as you know, in Asia, patience is a great art.
Emme voi vain odottaa ja antaa taas kahden vuoden kulua, ennen kuin voimme panna määräyksiä täytäntöön.
We cannot simply wait and let another two years go by before we can implement the provisions.
Mikä maa antaa maaperänsä kulua pois ja huonontua?
What nation is going to let its soil erode away and degrade?

Ejemplos de uso para "kulua" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishSaattoi kulua viikkoja ilman että pääsin käyttämään lakisääteistä oikeuttani peseytyä.
It was impossible to exercise one's statutory right to a bath for weeks at a time.
FinnishKaiken vanhan sähköpostisi kopioimiseen voi kulua TrueSwitch-palvelulta jopa 24 tuntia.
It can take up to 24 hours for TrueSwitch to copy all of your old email.
FinnishTarkistukseen voi kulua jonkin aikaa tarkistettavien tiedostojen ja kansioiden määrän mukaan.
The scan may take a while, depending on the number of files and folders being scanned.
FinnishNäytteiden antamiseen voi kulua aikaa, joten niitä ei tarvitse kirjoittaa kaikkia kerralla.
Because it can be time-consuming, you don't have to write all of your samples at one time.
FinnishKaikki välineet voivat kuitenkin kulua loppuun ja menettää voimansa, jos niitä ei käytetä harkiten.
But any tool can become blunt and lose its power if it is not used with care.
FinnishJos lataat monta RSS-kuvasyötettä samanaikaisesti, lataamiseen voi kulua paljon aikaa.
If you are downloading multiple RSS image feeds simultaneously, the downloads may take a long time to complete.
FinnishYleissopimuksen voimaantuloon saattaa kulua useita vuosia siitä hetkestä, kun sen sisältö on neuvoteltu.
It can take several years for a convention to come into effect from the time it was negotiated.
FinnishNumeron siirtämiseen ei saisi kulua yli päivää, mihin voidaan soveltaa toimenpiteitä väärinkäytösten estämiseksi.
It should not take more than a day to transfer a number, subject to measures to prevent abuse.
FinnishSovittiin, että niihin saisi kulua enintään viikko.
It was agreed that they should not take longer than one week.
FinnishMutta vakavinta on, että jo nyt rahoitusnäkymien marginaali uhkaa kulua kokonaan.
But the most serious aspect of the issue is that the margin for the Financial Perspective is in danger of being used up entirely.
FinnishTähän halutaan tietysti vastaukseksi, että mahdollisimman nopeasti, että tässä ei voi kulua enää kovin kauan.
The answer people want, obviously, is as soon as possible, so that this cannot continue for much longer.
FinnishKalenterin päivittymiseen voi kulua yli vuorokausi.
Note that this update can take more than 24 hours.
FinnishLisäksi lienee hyvä, että annamme ajan kulua ja että Yhdysvaltojen senaatti voisi ratifioida ydinkieltosopimuksen.
Moreover, it would be better if we gave it some time and the United States Senate ratified the CTBT Treaty.
FinnishTuskin vuotta oli ehtinyt kulua edellisestä vastaavanlaisesta kauhistuttavasta surmatyöstä, joka tehtiin Jokelan lukiossa.
This tragedy occurred less than one year after a similar appalling killing spree at Jokela High School.
FinnishKaikkeen tähän voi kulua useita vuosia, joten meidän on pysyttävä odotuksissamme päättäväisinä mutta realistisina.
All of this could take several years and it is therefore necessary to remain firm but realistic in our expectations.
FinnishMinusta siihen ei pitäisi kulua paljon aikaa.
I do not think it should take a long time.
FinnishUusia linjoja perustettaessa tarvitaan kriittinen massa, mutta saattaa kulua parikin vuotta, ennen kuin se on hankittu.
The setting up of these new lines requires critical mass and it could be one or two years before these resources are available.
FinnishMuistia saa kulua vain tämän verran."
FinnishMaailmanpankin selvityksen mukaan luvan saamiseksi on suoritettava 17 menettelyä ja siihen voi kulua 162 päivää.
According to a report by the World Bank, 17 procedures need to be carried out in order to obtain permission and this may take 162 days.
FinnishJos tarkistus on tarpeen, tarvitsemasi luvan hakemiseen saattaa kulua vielä 1–4 kuukautta (siitä, kun viranomainen saa ilmoituksesi).
If it does, it can take 1 — 4 months longer (after the authority receives your declaration) to get the authorisation you need.