FI kumota
volume_up
[kumoan|kumonnut] {verbo}

1. general

Tietenkin kaikkien on tehtävä oma päätöksensä, jota ei saa kumota ja johon ei saa pakottaa.
Naturally everyone must make their own decision, and no one can overrule them or force them.
Päätöstenteko on ministerineuvoston käsissä, ja se voi kumota sopimuksen määräenemmistöllä.
Decision making is in the hands of the Council of Ministers and it can overrule the arrangement by a qualified majority.
Lisäksi tarkistuksessa 5 annetaan neuvostolle valtuudet kumota komission päätöksiä komiteamenettelyn avulla.
Amendment No 5 also gives the Council the power to overrule the Commission by way of the comitology procedure.
Miten sosiaalista on kumota tavat, joilla kansalliset parlamentit ovat yrittäneet suojella työntekijöitä?
How social is it to overturn the way national parliaments have tried to protect workers?
Jatkan yrityksiäni kumota neuvoston päätöksen.
I will continue to strive to overturn that Council decision.
Näin ainakin tiedämme, mistä äänestämme ja miten voimme kumota päätöksen.
In that way, we shall at least know what we are voting on and how we can overturn a decision.
kumota (también: avata)
Monissa ohjelmissa voit kumota (peruuttaa) tekemiäsi toimintoja tai virheitä.
Most programs allow you to undo (reverse) actions you take or mistakes you make.
Jos teet virheen muokatessasi asiakirjan tekstiä, voit kumota tekemäsi toiminnon.
If you make a mistake while you're editing the text in your document, you can always undo it.
Tietokoneen palauttaminen on tapa kumota viime aikoina järjestelmään tehdyt muutokset.
Restoring your PC is a way to undo recent system changes you've made.
kumota
Tällainen lähestymistapa voisi olla haitallinen ja kumota rajat ylittävän romaniongelman käsittelyn hyödyt kaikessa Euroopan politiikassa.
Such an approach might well be counterproductive and would cancel out the benefits of dealing with the Roma problem across the board in all the European Union's policies.
Tämä halu näkyy lisäksi Euroopan parlamentin tämänpäiväisissä käsittämättömissä pyrkimyksissä kumota päätöslauselmalla Itävallan vapaiden vaalien tulos.
It is expressed again in the unbelievable excess perpetrated by the European Parliament which today in its vote on a resolution wished to cancel out the result of the free elections in Austria.
kumota
Voimme kumota ennakkoluuloja, mutta emme niitä lakeja, jotka ovat voimassa ja joita noudatetaan jäsenvaltioissa niiden itsemääräämisoikeuden mukaisesti.
What we cannot defeat is not the prejudice but the laws that exist and are exercised in sovereign power by Member States.
Esityksen tavoitteena ei ole erottaa EU:ta muusta maailmasta tai kumota markkinoiden sääntöjä.
The objective of the motion is not to cut Europe off from the rest of the world or to override the rules of the market.
Tämän vuoksi poistimme palveludirektiivistä pahamaineiset 24 ja 25 artiklan, ettei näitä oikeuksia voitaisi kumota käyttämällä hyväksi porsaanreikiä.
That is why we removed the infamous Articles 24 and 25 from the directive, because it should not be possible to override these rights by exploiting loopholes.
kumota (también: kiistää)
kumota (también: kukistaa)
Emme halua kumota Euroopan perustuslaillista kehystä.
We do not want to subvert the constitutional framework of Europe.
Jäsen Vidal-Quadras sanoi, että puolueeni ja minä haluamme kumota Espanjan perustuslain.
Mr Vidal-Quadras said that the party I represent, and I myself, want to subvert the Spanish Constitution.

2. "pelkoja, epäilyksiä ym."

Sen lisäksi epäilyksiä vaalivilpistä ei ole voitu kumota.
Moreover, suspicions of electoral fraud cannot be dispelled.
Mielestäni on aika kumota tämä käsitys, sillä Eurooppa itse asiassa on kummankin ohjelman suurin tukija.
I think it is time we dispelled this perception because Europe, in fact, is now the main contributor to both of these programmes.

4. derecho

Emme voi kumota vastuutamme ihmiskunnalle.
We cannot abrogate our responsibility to civilisation.
Päätös tuli voimaan EU:n neuvoston päätettyä 13.7.2010 kumota Viroa koskevan poikkeuksen.
This decision entered into effect following the decision of the EU Council of 13 July 2010 to abrogate the derogation of Estonia.
Päätökset voidaan myös tarvittaessa kumota yksipuolisesti.
They can also be unilaterally abrogated if necessary.

5. Informática

On pikemminkin aika kumota etelän valtioiden velat.
On the contrary, it is time today to cancel the debt of the countries of the South.
Tällainen lähestymistapa voisi olla haitallinen ja kumota rajat ylittävän romaniongelman käsittelyn hyödyt kaikessa Euroopan politiikassa.
Such an approach might well be counterproductive and would cancel out the benefits of dealing with the Roma problem across the board in all the European Union's policies.
Eiköhän siis kumota Lissabonin tavoite 2 ja anneta jäsenvaltioiden kansallisten hallitusten ja paikallisviranomaisten tehdä sitä työtä, jota ne on demokraattisesti valittu tekemään.
So let us cancel Lisbon mark 2 and let national governments and local councils of Member States do the job they were democratically elected to do.

Ejemplos de uso para "kumota" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishSiksi olen tullut siihen johtopäätökseen, ettei aseidenvientikieltoa saa kumota.
Hence my conclusion that the answer to the removal of the arms embargo is ‘no’.
FinnishNämä ovat tosiasioita, eikä mikään lakiteksti tai lakialoite voi kumota niitä.
These are facts, and no legal text or proposed legislation can contradict them.
FinnishNäin ollen jos ehdotuksia ei kumota, ne saavat osakseen kovaa vastarintaa ...
That is why, if they are not withdrawn, they will come up against the fighting ...
FinnishTämä huolenaihe on myös johtanut pyyntöihin kumota vakaus- ja kasvusopimus.
This concern also led to the request to revoke the Stability and Growth Pact.
FinnishKomission tekemä päätös ei kuitenkaan voi kumota tieteen lainalaisuuksia.
However, a decision made by the Commission cannot abolish the laws of science.
FinnishToiseksi asetus N:o 17/62 täytyy kumota ja korvata uudella asetuksella.
Secondly, Regulation 1762 must be repealed and replaced with a new regulation.
FinnishNiin sanotun sivistysmaan olisi pitänyt jo aikoja sitten kumota näin sivistymätön tapa.
It is long overdue for a so-called civilised country to abolish such a barbaric act.
FinnishMielestämme asetusta (ETY) N:o 4056/86 ei voida kumota korvaamatta sitä toisella.
It is our belief that Regulation (EEC) No 4056/86 cannot be deleted without being replaced.
FinnishAikooko komissio kumota Yhdistyneen kuningaskunnan opt-out-järjestelyn tälläkin alalla?
Is it the Commission's intention to repeal the UK opt-out in this area too?
FinnishTahdon ainoastaan kumota väitteen, että pyrkimyksemme olisi työskentelyn häiritseminen.
I simply want to refute that our sole aim would be to disturb proceedings.
FinnishTänään keskusteltavana olevan paketin ansiosta voidaan kumota valtava määrä direktiivejä.
What we are discussing today makes possible the repeal of a huge number of directives.
FinnishKatsoimme kuitenkin sopivaksi kumota kyseisen asetuksen vuoden alussa.
In fact we saw fit to abolish this regulation at the beginning of the year.
FinnishMielestäni tieteellisesti on todistettu, että tämä kielto voidaan kumota.
I particularly think there is scientific evidence in place to allow this ban to be lifted.
FinnishMutta tällaista puhutaan ja mielestäni olisi vaivan arvoista, jos se voitaisiin kumota.
But the story is going around, and I think it might be worth refuting.
FinnishNyt on varmasti hetki, tällä puheenjohtajakaudella, kumota tehty päätös.
Surely now is the time, under this presidency, to reverse the decision.
FinnishBrittiläisen luuta sisältävän lihan vientikielto on typerä ja tarpeeton, ja se pitäisi kumota.
The British ban on meat on the bone is stupid and unnecessary and should be lifted.
FinnishNyt kukaan ei voi käytännössä kumota Eurooppaan liittyvää valintaamme.
Now the definitive choice of Europe cannot be refuted by anybody really.
FinnishNykyään ei ole mahdollista kumota merioikeuden kansainvälisiä sääntöjä.
The international rules of maritime law cannot suddenly be overturned.
FinnishLainsäädännössä on silloin jäljellä muotovaatimus, eikä sitä voi siis kumota.
There is therefore a formal requirement there in the legislation, and this cannot be overturned.
FinnishVietnamin on aika kumota lait, jotka kriminalisoivat poikkeavan ja uskonnollisen toiminnan.
It is time for Vietnam to repeal the laws criminalising dissent and religious activities.