Cómo se dice "kuten" en inglés

FI

"kuten" en inglés

EN
EN
EN
volume_up
kuten [ejemplo]
EN

FI kuten
volume_up
{adverbio}

kuten
volume_up
as in {adv.}

Ejemplos de uso para "kuten" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishYksityisyyttä ei pitäisi vaarantaa, kuten Malcolm Harbourin mietinnössä tehdään.
Privacy should not be compromised as happened in the case of the Harbour Report.
FinnishKuten esittelijä jo totesi, se on kriittinen mutta kuitenkin rakentava mietintö.
As the rapporteur has already stated, it is a critical, but constructive report.
FinnishSuoria äänivirtoja, kuten radiolähetyksiä, ei voi tallentaa CD- tai DVD-levylle.
It is not possible to burn live streams, such as radio stations, to a CD or DVD.
FinnishKuten hyvin tiedetään, asiaamme palvelee parhaiten, jos puhumme yhdellä äänellä.
As is well known, our interests can be best served when we speak with one voice.
FinnishJa kuten komission jäsen totesi, tämä vaikeuttaa ihmisten valistamista aidsista.
And that makes it hard - as the Commissioner says - to educate people about AIDS.
FinnishNe uhkaavat keskeisiä ihmisoikeuksia kuten oikeutta elämään ja terveydenhuoltoon.
They threaten fundamental human rights such as the right to life and healthcare.
FinnishVenäjä pysäytti tankkinsa 40 kilometrin päähän Tbilisistä, kuten EU oli pyytänyt.
Russia stopped its tanks 40 km outside Tbilisi, as we in Europe had asked it to.
FinnishSe tarkoittaa myös keskittymistä perusasioihin kuten keskikokoinen yritys tekisi.
It also means focusing on the fundamentals, as a medium-sized business would do.
FinnishKuolemanrangaistuksia pannaan yhä täytäntöön demokratioissa kuten Yhdysvalloissa.
The death penalty is still carried out in democracies such as the United States.
FinnishLisäksi, kuten tiedätte, olemme hyvin huolestuneita Ken Hechtmanin sieppauksesta.
As you know, we are also extremely concerned about Ken Hechtman, who is missing.
FinnishKuten komission jäsen Patten totesi, kuoleman kulttuuri on lyötävä ja tuhottava.
As Commissioner Patten said, the culture of death must be defeated and destroyed.
FinnishKuten esittelijä totesi, neuvosto kohteli parlamenttia äärimmäisen ylimielisesti.
As the reporter said, the Council has treated Parliament with complete contempt.
FinnishKuten tiedämme, komissio julkaisi hiljattain Vihreän kirjan rahoituspalveluista.
As we know, the Commission recently produced a Green Paper on financial services.
FinnishIrlannin perustuslaissa ei säädetä asiasta mitään, kuten ei Irlannin laissakaan.
The Irish Constitution is in fact silent on the matter, as indeed is Irish law.
FinnishKuten aikaisemmin totesin, olemme vahvistaneet merkittävästi petosten torjuntaa.
As I said earlier, we have significantly intensified our efforts against fraud.
FinnishKuten joku sanoi, 27 jäsenvaltion saaminen ratifioimaan on kestänyt sangen kauan.
As someone stated, it has taken quite a while to get 27 Member States to ratify.
FinnishJa kierre jatkuu; kuten kaikki tiedämme, Britney on ollut kartalla viime aikoina.
And the cycle continues; as we all know, Britney has loomed pretty large lately.
FinnishSe sisältää, kuten esittelijä on hahmotellut, koko joukon myönteisiä ehdotuksia.
It contains, as the rapporteur has outlined, a whole range of positive proposals.
FinnishTämä ei ole täysin teoreettista, kuten tanskalaisten sarjakuvien tapaus osoittaa.
This is not entirely theoretical as the case of the Danish cartoons illustrates.
FinnishTiedän, että hän on tehnyt paljon asian eteen, kuten muutkin parlamentin jäsenet.
I know he has worked very hard on this case, as have other Members of Parliament.