Cómo se dice "lähde" en inglés

FI

"lähde" en inglés

volume_up
lähde {sustantivo}

FI lähde
volume_up
{sustantivo}

lähde
volume_up
source {sustantivo}
Siirry Muokkaa-, Lähde- ja Esikatselu-välilehtien välillä Lähdekoodin muokkaaminen -näkymässä
Switch between the Edit, Source, and Preview tabs when working in Source Edit view
Ala on monille kehitysmaille pääasiallinen viennin ja teollisuustyöpaikkojen lähde.
For many of them it is the main source of exports and of industrial employment.
Rehevöittävien ravinteiden - typen ja fosforin - suurin lähde on maatalous.
The main source of eutrophying nutrients - nitrogen and phosphorus - is agriculture.
lähde (también: juuri, kantasana)
volume_up
root {sustantivo}
Lahjonta on kitkettävä pois, oli sen lähde mikä tahansa.
Corruption from whatever source must be rooted out.
Sen ansiosta voimme käyttää tehokkaammin niukkoja luonnonvaroja ja ihmiset pääsevät eroon köyhyydestä, joka on useimpien maailman ympäristöongelmien lähde.
It gives us the ability to make more effective use of scarce resources and lifts people out of poverty, which is the root of most of the world's environmental problems.
Nämä ovat toivottavia arvoja, mutta eräitä yksityiskohtia puuttuu - tarkoitan sitä, että näillä yhteisillä arvoilla on lähteensä, ja se lähde on Euroopan kristilliset juuret.
These values are desirable, but there are some details missing - I am thinking about the fact that those common values have a source, and that source is the Christian roots of Europe.
lähde (también: vesikuoppa, kaivo)
volume_up
well {sustantivo}
Metsät ovat tärkeä elannon ja hyvinvoinnin lähde rajojemme sisäpuolella.
Forests are an important source of livelihood and well-being within our borders.
Ne ovat toisaalta öljyn ja kaasun sekä uusiutuvan energian lähde.
On the one hand, they are a source of oil and gas, as well as a source of renewable energy.
Joku mainitsi valkoisen kirjan, joka on suuri innoituksen lähde myös meille.
Someone mentioned the Delors White Paper, which remains a great inspiration for us as well.
lähde
volume_up
fount {sustantivo}
Ja kuten me tiedämme, hyvät Adamos Adamou ja Androulla Vassiliou, Kypros on viisauden lähde.
And Cyprus, as we know, Mr Adamou, Mrs Vassiliou, is a fount of wisdom.
Onko Eurooppa meille vain pelkkä markkina-alue vai onko se myös sivilisaation lähde?
Do we see Europe as nothing more than a market, or do we see it also as a fount of civilisation?
lähde (también: alkuperä)
volume_up
headspring {sustantivo}
volume_up
reference {sustantivo}
Ensimmäinen lähtökohta, jota pidän keskeisenä, on se, että maaperä on rajallinen vaurauden lähde, maatalouden, tuotannon, ravinnon ja maiseman perusta.
The first point of reference – which I believe to be fundamental – is that the soil is a limited source of wealth, the basis of agriculture and production, of food and support for the landscape.
Tämän vuoksi päättelemme, että perusoikeuskirja on sisällytettävä perustamissopimuksiin, jotta nykyisestä tärkeästä viiteasiakirjasta tulee keskeinen lähde.
Therefore, we conclude that we must incorporate the Charter firmly within the Treaties, so that what is at present an important source of reference will become a central source.
lähde (también: jousi, joustavuus, kevät, vieteri)
volume_up
spring {sustantivo}
Jopa ilosta, joka voi olla onnellisuuden lähde.
Even joy -- that can be the spring of happiness.

Ejemplos de uso para "lähde" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishKokapensaan- ja unikonviljely on ainoa toimeentulon lähde monille pienviljelijöille.
Many farmers rely on growing coca and poppy as their only means of existence.
FinnishJäsen von Wogau osoitti muutamia ratkaisuvaihtoehtoja, en lähde toistamaan niitä tässä.
Mr von Wogau has pointed out a few ways to achieve this. I will not repeat them.
FinnishNäin ollen pyydän, että emme lähde tämänkaltaisten päätösten liukkaalle tielle.
I therefore implore that we get off the slippery slope of these decisions.
FinnishVieläkin pahempaa on se, että pyritään selvästi luomaan uusi omien varojen lähde.
But, worse still, there is a clear intention to create a new own resource.
FinnishEn lähde parlamentista ennen huomisaamua, joten minulla on runsaasti aikaa.
I shall not be leaving Parliament before tomorrow morning so I have plenty of time.
FinnishToivonkin, että kollegani toimivat viisaasti eivätkä lähde väärään taisteluun.
I therefore call on my fellow Members to act wisely and not to fight the wrong battle.
FinnishSe ei kuitenkaan ole itsetarkoitus eikä mikään neutraali tai itseriittoinen hyödyn lähde.
It is not, however, an end in itself, nor some neutral, self-sufficient benefit.
FinnishPäästöjä tarkasteltaessa on erittäin tärkeää määritellä niiden lähde.
It is vitally important, when we look at emissions, to see where they take place.
FinnishLuulenkin, että meidän täytyy pitää varamme, ettemme lähde liikkeelle liian vauhdikkaasti.
I think, therefore, that we have to take care not to start the race too fast.
FinnishOlen pahoillani siitä, että Portugalin hallitus ei lähde alentamaan veroja.
I am sorry that the Portuguese Government is not going down the route of lowering taxes.
FinnishElohopea on pilannut pohjaveden pahoin, eikä se lähde sieltä mihinkään.
The ground water is heavily contaminated with mercury, and that is not going to go away.
FinnishMe kaikki myönnämme sen, että pienet ja keskisuuret yritykset ovat merkittävä työpaikkojen lähde.
We all recognize that small and medium-sized enterprises are major job creators.
FinnishJollet ole varma, kannattaako Lähde-kentän luettelossa olevaan sivustoon luottaa, valitse Peruuta.
If you're not sure you trust the website listed in the From field, click Cancel.
Finnish10:55 Toinen kysymys, jonka kaikki kysyvät, on: miksei hän vain lähde?
10:55 The other question everybody asks is, why doesn't she just leave?
FinnishTämän lisäksi tieto on kasvava lähde, joka vaatii jatkuvaa seurantaa.
Furthermore, knowledge is in a continuous state of flux and requires constant monitoring.
FinnishTätä lähestymistapaa noudatettaessa itse strategia on uusien ja syvempien kriisien lähde.
In following this approach, the strategy will itself be the origin of new and deeper crises.
FinnishMaanviljelijöiden käyttämät typpilannoitteet ovat merkittävä hiilidioksidipäästöjen lähde.
Nitrogen fertilisers used by farmers are significant emitters of CO2.
FinnishSiitä voi tulla oikea voiman lähde, jos se perustuu todelliseen vastavuoroiseen suvaitsevaisuuteen.
It may inject real dynamism into society if it is based on genuine mutual tolerance.
FinnishEmme lähde siihen, että neuvosto pitää meitä Baabelin vankeudessa.
We will not place ourselves in the Babylonian Captivity of the Council.
Finnish9:20 Ensisijainen pilkan lähde näinä päiviä ovat sanomalehdet.
9:20 You know, the number one organ of ridicule nowadays, is the newspaper.