FI

laskea [lasken|laskenut] {verbo}

volume_up
1. general
Tässä minun pitää laskea, mutten oikeastaan pidä laskemisesta.
Here I have to calculate, but actually, I don't like to calculate.
Inflaation huomioon ottaen voin laskea, että vähennys on 20 prosenttia.
Taking into account inflation, I can calculate that there is a reduction of 20%.
Meidän tulee laskea kaikki kuljetuksiin liittyvät kustannukset reilun ja tehokkaan hinnoittelun mukaisesti.
We must calculate all the costs of transport into a fair and effective pricing system.
Siinä on varmasti aivan riittävästi aikaa laskea äänet ja julkistaa tulos.
Surely this was ample time to count the vote and announce the result.
Investointipankki ei voi enää tulevaisuudessa laskea muutaman luottojäsenen tuen varaan.
The EIB will no longer be able to count on the support of a few trustworthy Members in the future.
Antakaa avustajienne laskea säädökset. Minä en anna avustajieni tehdä sitä!
You tell your employees to count these legal acts, because I shall not tell mine to do so.
Monista tutkimuksista on käynyt ilmi vahva yhteys koulutuksen ja syntyvyyden välillä: luku- ja kirjoitustaidon parantuessa syntyvyysluvuilla on taipumus laskea.
Many studies have found a strong correlation between education and fertility; as literacy improves, fertility rates tend to decrease.
Toisin sanoen, miten suureksi Kiinasta tuotavien tuotteiden määrän täytyy kasvaa ja miten paljon niiden hintojen täytyy laskea, ennen kuin todella ryhdytte toimeen?
In other words, how big do imports from China have to grow and how much do the prices of these imports have to decrease before you actually start to take action?
Komissio on suositellut matalampaa rajaa kokemattomille kuljettajille ja ammattikuljettajille, mutta valtioissa, joissa jo on rajoitukset, niitä ei pidä laskea.
The Commission has recommended the adoption of a lower maximum limit for inexperienced and professional drivers, while countries who already apply limits should not decrease them.
Osaottajien määrä ei saa laskea."
The attendance must not drop."
Kun merkittäviä hintakriisejä ei ole näkyvissä, vuotuisen inflaatioasteen pitäisi laskea alle kahden prosentin vuoden 2005 aikana.
Provided that there are no further significant shocks to prices, annual inflation rates should drop below 2% in the course of 2005.
Zimbabwen maanviljelijöiden liiton mukaan maissin tuotanto on saattanut laskea 60 % ja karjanhoito 30 % viruksen vuoksi.
According to the Farmers' Union in Zimbabwe, the virus is responsible for a drop in production of 60% for corn and 30% for animal husbandry.
Voisimme laskea, että direktiivillä on vaikutusta korkeintaan 50 prosenttiin alan nykyisistä ongelmista.
As an estimate, we could say that at most, the directive only covers some 50% of the problems currently experienced in the sector.
Voidaan laskea, että EU:n nykykulutuksella omaa kaasua riittää vain kuudeksi tai seitsemäksi vuodeksi.
It can be estimated that at present consumption rates the EU’s own supplies of gas will be enough for just six or seven years.
On nimittäin laskettu, että Korea voisi laskea laivojensa hintaa jopa 30 % säilyttäen silti marginaalin muuttumattomana.
Indeed, estimates show that the Koreans could reduce the cost of their vessels by as much as 30 % without altering their margins.
Kun talous joutuu taantumaan, valuutan arvolla on tapana laskea.
When an economy falls into recession, the value of the currency will tend to fall.
Lisäksi yhden kauppatapahtuman myyntihinta ei saa laskea alle 85 %: n vähimmäishinnasta.
Furthermore, it cannot fall below 85 % of the minimum price on any single transaction.
Sen pitäisi laskea 7,1 prosenttiin tänä vuonna, mutta laskeeko se?
It is due to fall to 7.1% this year, but will it?
Sen ansiosta enimmäistasoja voidaan laskea asteittain tämän laskusuuntauksen noudattamiseksi.
As a result, it will be possible to lower progressively the maximum levels to follow this downward trend.
Vapaan ja tasapuolisen kilpailun oli määrä laskea hintoja.
Free and fair competition was supposed to lower prices.
Komission jäsen Nielsonille kerrottiin myöhemmin, että lääkkeiden hintoja aiottiin laskea entisestään.
And then later in the year Mr Nielson was told they were going to lower them all over again.
He haluavat laskea tavoitteitamme ja he haluavat lisää korvauksia päästöistämme.
They want to reduce our targets and they want to offset more of our emissions.
Kolmanneksi päätettiin laskea velvoiteprosentti yhteen prosenttiin (nykyisin 2 %).
Third, to reduce the reserve ratio, which is currently 2%, to 1%.
Tarkistuksen 85 torjuminen tukee komission esitystä laskea kuljetusaikaa.
Voting against Amendment 85 will support the Commission proposal to reduce the transport time.
Tämä saattaa selittää sen surullisen tosiasian, että vakiopaino voi nousta muttei juuri koskaan laskea.
This may explain a very sad fact: Set points can go up, but they rarely go down.
Mielestäni olisi ollut parempi laskea enemmän maidon hintaa, jotta pääsisimme eroon byrokraattisista maitokiintiöistä.
I would have preferred it if we had set milk prices lower so that we could abolish the bureaucratic milk quotas.
On tunnettu tosiasia, että voimme laskea 85 prosentin vapaaehtoisen pellonpoiston vastaavan grande culturen häviämistä.
As you know, we can offset 85 % of any voluntary set-aside against overcultivation of the major crop.
Uusien laskentataulukoiden avulla voit nopeasti laskea tavallisia laskutoimituksia, kuten polttoaineen kulutusta ja autolainan maksueriä.
You can use the new calculation worksheets to quickly compute everyday stuff like fuel economy and auto lease payments.
Myös Venäjän kaasutuotanto alkaa laskea parin vuoden kuluessa.
Russia' s gas production will also start declining in a few years' time.
Siitä lähtien aktiivisen väestön määrä alkaa laskea jonkin verran ja ikääntyneempien työntekijöiden määrä kasvaa nopeasti.
From then on, the size of the active population will show a steady decline and we will witness a rapid growth in the number of older workers.
laskea (también: laimeta)
Tämä saattaa selittää sen surullisen tosiasian, että vakiopaino voi nousta muttei juuri koskaan laskea.
This may explain a very sad fact: Set points can go up, but they rarely go down.
Jos kyse olisi pelkästään valuuttakurssista, hintojen pitäisi laskea valuuttakurssivaihtelujen myötä.
If it were only a question of the exchange rate, then prices should also go down with exchange rate variables.
Vuonna 2009 kokonaistyöllisyys saattaa laskea 1,6 prosenttia, mikä merkitsee 3,5 miljoonan työpaikan menettämistä.
In 2009, overall employment may go down by 1.6%, which represents the loss of 3.5 million jobs.
Voit siis tukea sen pystyyn tai laskea alas – laitetta on mukava käyttää kaikilla tavoilla.
So prop it up or lay it flat—it's fun from any angle.
Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä / Pohjoismaiden vihreä vasemmisto ei aio laskea aseitaan.
The Confederal Group of the European United Left/Nordic Left is not laying down its arms.
Annan teidän siis laskea pettyneiden henkilöiden määrän.
I will leave it to you to work out the number of rejections.
Olisi mahdollista laskea tarkalleen yrityksille tästä syntyneet säästöt, mutta joka tapauksessa viesti on kokonaisuudessaan selkeä.
You could work out the precise savings that this entailed for companies, but the overall message is clear.
2. "arvosta"
Niinpä euro saa luvan laskea, ja korkoa nostetaan, niin että kasvu voi heikentyä ja työttömyys taas lisääntyä.
In this way, the euro is allowed to depreciate and interest rates are increased with the result that there may be lower rates of growth and increased unemployment.
3. "esim. nestettä"
Kiinnitän huomion tilintarkastuskertomuksen liitteen kaavioihin V ja VI, joiden perusteella voidaan laskea jäsenvaltioiden nettomaksuosuudet.
I would like to draw your attention to Diagrams V and VI in the Annex to the Court of Auditors' report, which are for calculating Member States' net contributions.
Vain siinä tapauksessa, että unionin toiminta yhteisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa on demokraattisesti oikeutettua, voidaan laskea Euroopan kansalaisten tuen varaan.
Only Union actions which draw their democratic legitimacy from the common foreign and security policy will be able to count on support from the people of Europe.
4. "jätteitä ym."
Mikäli BNFL:llä on ongelmia sellaisten radioaktiivisten tuotteiden kuten teknetium 99:n kanssa, yhtiön pitäisi varastoida tuo jäte Britannian maaperään, eikä laskea sitä Irlanninmereen.
If BNFL has problems in discharging radioactive products such as technetium 99, it should store such waste materials on land in Britain as opposed to dumping them in the Irish Sea.
5. "selkänojasta"
6. matemáticas
Joku voi hyvin olla sitä mieltä, että kyseinen luku on mielivaltainen ja että välilliset kustannukset pitäisi laskea mahdollisimman tarkasti.
It may well be argued that this figure is somewhat arbitrary and that indirect costs should be calculated as accurately as possible.
Luvut osoittavat selvästi, että kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien määrää voidaan laskea voimakkaasti koko EU:n alueella.
The figures show clearly that the number of fatal accidents can be reduced drastically throughout the EU.
Myös kansalaisten ja yritysten olisi voitava hyötyä tästä tiedollisesta aarrearkusta, jonka kaupallista arvoa on vaikea laskea.
Members of the public and businesses should also benefit from this treasure trove of information, whose commercial value is difficult to put a figure on.
7. "hinnat"

Ejemplos de uso para "laskea" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishJotkut haluavat laskea mukaan vain tietyssä valtiossa asuvat Euroopan kansalaiset.
Others are trying to see only the European citizens residing in a certain country.
FinnishArvoisa puhemies, voitte laskea nuijanne, sillä päätän puheenvuoroni ajoissa.
You can put your gavel down now, Mr President, because I have finished on time.
FinnishKukin euroalueen maa voi kerran vuodessa laskea liikkeeseen 2 euron erikoisrahan.
Once a year, each country in the euro area may issue a €2 commemorative coin.
FinnishOikeus laskea liikkeeseen kolikoita on yksi suvereenin valtion perusoikeuksista.
The right to issue coins is one of the most fundamental sovereign rights of a country.
FinnishTapahtunutta vahinkoa, myös ekologisesti katsottuna, on mahdotonta laskea rahassa.
The damage suffered, also in ecological terms, cannot be expressed in money.
FinnishKolmas ja viimeinen kysymys on se, pitäisikö sakkoja laskea kriisin aikana.
The third and final question is whether fines should be reduced during the crisis.
FinnishKuljettajat olisi saatava vakuuttuneiksi siitä, että asia voidaan laskea.
We need to convince drivers that there is an economic calculation to be made.
FinnishSanokaa yksi numero -- siitä tulee viisinumeroinen luku jonka neliön yritän laskea.
Call out a single digit -- that will be the five-digit number that I will try to square.
FinnishHaluamme lisätä kilpailua, laskea hintoja ja investoida voimakkaammin siirtoverkkoihin.
We want more competition, falling prices, and more investment in transmission networks.
FinnishMeidän ei pidä laskea aseita niiden käsiin, jotka haluavat vahingoittaa meitä.
We must not put weapons in the hands of those who want to harm us.
FinnishEuroalueen maat voivat yleensä laskea liikkeeseen ainoastaan yhden 2 euron erikoisrahan vuodessa.
As a rule, euro countries may each issue only one €2 commemorative coin per year.
FinnishEmme voi laskea pelkästään sen varaan, että talouskasvusta ohjautuu kaikille oma osansa.
You cannot simply rely on a trickle down from growth in the economy.
FinnishJotta alv voitaisiin laskea yhteisön välisissä toimituksissa, tarvitaan uutta tilastojärjestelmää.
A new statistical system is needed in order to levy VAT on intra-Community supplies.
FinnishOlen pettynyt siihen, ettei viisumihakemuksen käsittelymaksua voitu laskea 60 eurosta 35 euroon.
The fact that the visa fee could not be reduced from EUR 60 to EUR 35 is disappointing.
FinnishYmpäristösaasteista johtuville terveysongelmille ei ole myöskään helppo laskea kustannuksia.
Nor is it easy to put a price on the health problems consequent upon environmental pollution.
FinnishJumalan luomakunnan kruununa jokainen ihminen on ainutkertainen ja hänen arvoaan on mahdotonta laskea.
As the crowning glory of God's creation, every human being is unique and invaluable.
FinnishMyös Venäjän kaasutuotanto alkaa laskea parin vuoden kuluessa.
Russia' s gas production will also start declining in a few years' time.
FinnishKokemukset ovat kuin tähtiä: ne näkyvät vasta auringon alkaessa laskea.
Experiences are like stars: you see them first towards sunset.
FinnishTulosten jättäminen julkistamatta ja määräys laskea äänet uudelleen on täysin absurdia.
The non-publication of results and the recount in the way it has been ordered are completely absurd.
FinnishSe olisi toinen katastrofi, jonka seurauksia on mahdotonta edes laskea.
This would be another disaster with incalculable consequences.