FI laskeminen
volume_up
{sustantivo}

1. general

laskeminen (también: lasku, laskelma, laskenta)
volume_up
calculation {sustantivo}
Päiväkoron laskeminen olisi kuitenkin epäedullista kuluttajille.
Calculation on such a basis, however, would involve disadvantages for the consumer.
Kanatilojen kynnysarvojen laskeminen on liian byrokraattista.
The calculation of threshold values for poultry farms is too bureaucratic.
Toisena asiana on varhaiseläke-etujen määrän laskeminen ja niiden siirtäminen maasta toiseen.
Then there is the calculation and exportation of pre-retirement benefits.
laskeminen
volume_up
computation {sustantivo}
laskeminen (también: lasku, masennus, depressio, aleneminen)
volume_up
depression {sustantivo}

2. matemáticas

laskeminen (también: evaluaatio)
volume_up
evaluation {sustantivo}

Ejemplos de uso para "laskeminen" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishDatansiirron verkkovierailuhintojen laskeminen auttaisi siinä varmasti.
A reduction in the price of data roaming services would certainly help in this regard.
FinnishKahdeksanneksi, maille aiheutuvien kustannusten laskeminen pitäisi asettaa etusijalle.
Eight, decreased transaction costs for countries should be a priority.
FinnishMelualtistuksen tason laskeminen 96 desibelistä 87 desibeliin merkitsee selvää edistystä.
The reduction in the exposure limit value from 96 db to 87 db is clearly good progress.
FinnishMaidon ja juuston rasvaprosenttien laskeminen on aivan oma tieteensä.
It is a real science calculating the fat percentages in milk and cheese.
FinnishYksi ratkaisu tähän pattitilanteeseen voisi olla valtion obligaatioiden liikkeelle laskeminen EU:n tasolla.
One solution out of this deadlock could be to issue government bonds at EU level.
FinnishTekstiviestihintojen laskeminen on kuitenkin erityisen tärkeää.
However, reducing text message charges is especially important.
FinnishSokerin hinnan laskeminen on hyvin merkittävä seikka uusille jäsenvaltioille, myös Virolle.
The lowering of the sugar price is an issue of key importance for the new Member States, including Estonia.
FinnishTähän perustietämykseen kuuluvat niin sanotut akateemiset taidot, lukeminen, laskeminen ja kirjoittaminen.
The cultural techniques of reading, calculating and writing form part of this knowledge base.
FinnishEurooppalaisten arvopaperien laskeminen liikkeelle on yksi mahdollinen keino ratkaista julkisen kulutuksen rahoitus.
One possible solution for financing public expenditure could be to issue euro bonds.
FinnishMuihin toimenpiteisiin kuuluu päivystysajan, myös niiden jaksojen, joina ei työskennellä, laskeminen työajaksi.
Other measures include counting on-call time, including inactive periods, as working time.
FinnishKalojen laskeminen ei ole vaikeaa, se on kuin laskisi puita.
Counting fish is not difficult; it is like counting trees.
FinnishAuttaisiko näiden korkojen laskeminen teidän maatanne?
Would lowering these interest rates help your country?
FinnishToimiin sisältyy leireissä asuvan liikkuvan väestön, mukaan luettuna lapset, tunnistaminen ja laskeminen.
These measures include 'identifying and counting the people, including minors, present in the nomads' camps'.
FinnishKorkojen laskeminen, jonka myös mainitsitte?
A reduction in interest rates, as you also mentioned?
FinnishNopeusrajoituksen laskeminen 30 kilometriin tunnissa asuinalueilla ja koulujen ympärillä säästäisi monta lasta onnettomuudelta.
The introduction of 30 km/h zones in residential areas and around schools saves many children's lives.
FinnishToinen omituisuus tilinpäätöksessä on Yhdistyneen Kuningaskunnan jäsenmaksuun tehtävän hyvityksen laskeminen.
The other peculiarity in the accounts is the reduction in the refund made in respect of the United Kingdom' s contribution.
FinnishKaiken laskeminen maantiekuljetusten varaan onkin nähtävä ylpeyden syntinä, jota pidettiin aiemmin kuolemansyntinä.
To depend exclusively on road transport must therefore be deemed a sin of reckless faith, which used to be a mortal sin.
FinnishHaluamme korostaa, että PM2,5-pitoisuuksien enimmäisarvon laskeminen todella hyödyttää Euroopan unionin kansalaisia.
We should emphasise that reducing the upper limit for concentrations of PM2.5 will certainly benefit European citizens.
FinnishTyöllisyysasteeseen vaikuttavat monet tekijät, ja on liian yksinkertaistettua yleistää, että verojen laskeminen edistää työllisyyttä.
It is an over-simplification to say that, generally speaking, a reduction in tax is also good for employment.
FinnishTason laskeminen – se on Brysselin jatkuvasti käyttämä tekniikka unionin ja unionin ulkopuolisten lainsäädäntöjen yhdenmukaistamisessa.
Levelling downwards – that is the technique constantly used by Brussels to harmonise European and non-European legislation.