FI

laskenut {adjetivo}

volume_up
laskenut (también: alakuloinen, alhaalla, maassa, allapäin)
Lisääntynyt kilpailu on laskenut lentolippujen hintoja ja helpottanut matkustamista.
Increased competition has driven airfares down and made travel easier.
Irlannissa BKT on laskenut 20 prosenttia huipputasosta - miltei käsittämätön luku.
In Ireland, GDP is down 20% from its peak - an almost incredible figure.
Useimpien kilpikonnien, haiden, tonnikalojen ja valaiden määrä on laskenut jyrkästi.
Most of the turtles, sharks, tunas and whales are way down in numbers.

Ejemplos de uso para "laskenut" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishMaataloustyöntekijöiden määrä on laskenut vuosittain 3, 7 % vuodesta 1990 lähtien.
Since 1990, the number of agricultural employees has decreased by 3.7 % per year.
FinnishEU:n tilastojen mukaan karjan määrä on laskenut 25 prosenttia vuodesta 1990.
According to EU statistics, the number of livestock has fallen by 25% since 1990.
FinnishJos se olisi laskenut valuuttansa arvoa, se olisi hyötynyt matkailun noususta.
If it had experienced that depreciation, it would have benefited from a tourist boom.
FinnishMonissa joissa ankeriaiden vaellus ylävirtaan kutemaan on laskenut yli 95 prosenttia.
In many rivers, eels migrating upstream for spawning have fallen by over 95%.
FinnishJäsenvaltioissa euron arvo on nyt laskenut puoleen tai joissakin maissa jopa enemmän.
At national level, the euro is now worth only half or less in some countries.
FinnishKuten hän totesi, kahvin hinta on laskenut jyrkästi viime vuosien aikana.
Just as he says, the price of coffee has fallen dramatically in recent years.
FinnishKukaan ei ole vielä laskenut niiden määrää, ja sen vuoksi en voi sanoa, paljonko niitä on.
No-one has ever counted them and I cannot therefore tell you how many there are.
FinnishOnko Euroopan unionin jäsenyyttä kannattavien ihmisten osuus laskenut?
Has the percentage of people in favour of membership of the European Union fallen?
FinnishSen jälkeen raakaöljyn hinta on laskenut yli 100 dollaria alle 40 dollariin tynnyriltä.
Since then, the price of crude has fallen by a good USD 100 to below USD 40 a barrel.
FinnishPalkkojen osuus lisäarvosta on todellakin laskenut jo muutaman vuosikymmenen ajan.
Indeed its share of added value has been diminishing for some decades.
FinnishViimeisten kymmenen vuoden ajan maapallon lämpötila on pysynyt samana tai laskenut.
For the last 10 years global temperatures have been static or falling.
FinnishTanskalainen naiskeskus Røntofte on laskenut niin ja jokaisen pitäisi tehdä samoin.
The Danish Women's Centre in Røntofte has calculated this and everyone should do the same.
FinnishToivomme samalla, että ihosyöpätapausten määrä on siihen mennessä laskenut.
We also hope that the number of cases of skin cancer will have dropped.
FinnishSen jälkeen niiden osuus on jatkuvasti laskenut, ja vuonna 1998 se oli enää 2, 1 %.
That percentage has been steadily sliding ever since, falling tono more than 2.1 % in 1998.
FinnishTupakanpolton aloittamisiän lisäksi myös alkoholinkäytön aloittamisikä on laskenut.
The age at which people are starting not only to smoke but also to drink alcohol has fallen.
FinnishJulkisen talouden alijäämä Euroopan unionissa on laskenut yli puolella vuoden 2005 jälkeen.
The European Union's public finance deficit has fallen by more than half since 2005.
FinnishEmme myöskään saa unohtaa, että syntyvyys on laskenut viime vuosina.
We should also not forget that the birth rate has decreased in recent years.
FinnishKulutus on laskenut monissa suurissa maissa, mikä heijastuu kasvavina varastoina.
Consumption has dropped in many of the large countries, which is reflected in increased stocks.
FinnishYleinen luottamus elintarviketurvallisuuteen on laskenut valtavasti menneinä vuosina.
Public confidence in food safety has fallen tremendously in the past.
FinnishSamalla muiden kuin lainsäädäntöehdotusten osuus on hieman laskenut.
At the same time, the proportion of non-legislative proposals has slightly decreased.