Cómo se dice "lehmiä" en inglés

FI

"lehmiä" en inglés

Mira frases de ejemplo para usos de "lehmiä" en distintos contextos.

Ejemplos de uso para "lehmiä" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishMeidän ei pitäisi joutua laskemaan lehmiä, kesantopeltoja ja muuta sellaista.
We should not have to count cows and set-aside fields and all that kind of thing.
FinnishEuroopassa on tuotettu hulluja lehmiä, dioksiinikanoja ja muita vastaavia ilon aiheita.
Europe has been producing mad cows, dioxin chickens and other such delights.
FinnishMinun mielestäni otsakkeeseen 4 ei pidä sisällyttää mitään pyhiä lehmiä.
As far as I am concerned, category 4 should not contain any holy cows.
FinnishEspanjan parlamentin jäsenen Elena Valencianon mukaan lehmiä suojellaan naisia paremmin.
According to Spanish Member Mrs Valenciano, cows are better protected in the EU than women.
FinnishHyvä Fiori, niinpä toivon, että sinä voisit hankkia meille seitsemäksi vuodeksi lihavia lehmiä!
I hope, then, dear Mr Fiori, that you can bring us seven years of fat cows!
FinnishAlankomaissa lehmiä sairastui ja asian johdosta ryhdyttiin toimiin.
In the Netherlands, the cows became ill and measures were taken.
FinnishVaikuttaa siltä, että EMUsta ja eurosta on tullut pyhiä lehmiä, joita ei voida lainkaan kritisoida EU:ssa.
There is the feeling that EMU and the euro have become holy cows that cannot be criticised at all within the EU.
FinnishKoska kun nuori nainen menee naimisiin Keniassa, hänen isänsä saa vastineeksi lehmiä, koska valuuttana ovat lehmät.
Because when a young woman gets married in Kenya, in return for her hand in marriage, her father receives cows in payment because cows are the currency.
FinnishLait eivät ole pyhiä lehmiä.
FinnishIhmettelen kuitenkin sitä, että jos voimme kaukokartoittaa lehmiä, miksemme kartoita kansalaisten mielipiteitä kansanäänestyksestä.
I do, however, sense - and I feel - that if we can remote sense cows, why do we not remote sense the people's views about the referendum?
FinnishPuolustetaan pyhiä lehmiä.
FinnishNiin, ja lehmiä myös.
FinnishTämä on välttämätöntä sen varmistamiseksi, ettemme voisi enää koskaan sanoa, että jopa lehmiä suojellaan Euroopan unionissa paremmin kuin naisia.
This is necessary in order to ensure that it can never be said again that even cows enjoy better protection in the European Union than women.
FinnishEuroopassa on hulluja lehmiä, mutta Euroopassa näyttäisi olevan myös pyhiä lehmiä, joita vastaan esittelijä ei ilmeisestikään ole uskaltanut hyökätä.
In Europe there are, it seems, some mad cows, but there are also some sacred cows which the rapporteur, quite obviously, has not dared to tackle.
FinnishMeidän ei ole mielekästä rahoittaa pyhiä lehmiä, kuten maatalousbudjetti ja rakenne- ja koheesiopolitiikka, jos emme samalla uudista niitä.
There is no point in us financing sacred cows such as the agricultural budget and structural and cohesion policy if we do not, at the same time, reform and modernise them.
FinnishEdes BSE-kriisin syyt eivät olleet korkeimman kädessä, vaan kriisi johtui siitä, että lehmille syötettiin toisia lehmiä, mikä on täysin vastoin hyvää karjanhoitokäytäntöä.
Even the BSE crisis was not sent down from on high, but was caused by cows being fed to cows, completely contrary to any sense in good farming practice.
FinnishUseita kymmeniä Creutzfeldt-Jacobin taudin tapauksia on tuotu ilmi ja on tuomittu kuolemaan nuoria eurooppalaisia, koska lehmiä vaivaava tauti on ehkä siirtynyt ihmiseen.
Several tens of cases of Creutzfeldt-Jacob's disease were declared, condemning young Europeans because the cattle disease had perhaps been transmitted to humans.
Finnish90 eläimen raja ei koske lehmiä vaan ainoastaan naudoista maksettavaa erityispalkkiota, ja tältä osin tukea maksetaan enintään 90 nautayksiköstä kalenterivuotta kohden eikä sen useammasta.
The 90-head limit does not apply to cows, only to subsidies under the special beef premium; only stocks or rather only up to 90 animals a year are subsidised and no more.
FinnishPitäisikö siitä edes olla yllättynyt, koska samassa Euroopassa tuotetaan hulluja lehmiä, täriseviä lampaita ja dioksiinikanoja ja sinne tuodaan hormonilihaa ja geneettisesti muunnettua viljaa.
What is even more astonishing is that this same Europe produces mad cows, sheep with scrapie and chickens containing dioxin and imports hormone-treated beef and genetically modified cereals.

Aprende otras palabras

Finnish
  • lehmiä

Incluso más traducciones en el diccionario español-inglés de bab.la.