FI

leikata [leikkaan|leikannut] {verbo}

volume_up
1. general
Voit käyttää esikatseluikkunan alla olevia toistopainikkeita etsiessäsi kohtaa, josta haluat leikata leikkeen.
Use the playback controls under the preview monitor to find the point where you want to trim the clip.
Valitse aikajanasta leikkeen, jonka haluat leikata.
On the timeline, click the clip that you want to trim.
Valitse Muokkaa ja valitse sitten Leikkaa.
In the Contents pane, click the clip that you want to add.
Toiseksi meidän pitäisi leikata matkakulujamme lentämällä turistiluokassa.
Secondly, we should cut our travel costs by flying economy class.
Syöpätutkimuksen rahoittaminen voi pelastaa ihmishenkiä ja leikata hoitokustannuksia.
Funding cancer research can save people's lives and cut treatment costs.
En kannata unionin budjetin kasvattamista, vaan sitä pitää leikata.
I am not in favour of increasing the Union's budget: on the contrary, it should be cut.
leikata (también: supistaa)
Haluamme leikata maatalous- ja aluetukia huomattavasti ja pienentää kokonaismäärärahoja.
We want to cut back on agricultural and regional aid dramatically and reduce the total budget.
Komissio yrittää leikata maanviljelijöille annettavaa suoraa tukea alle 13 prosenttiin.
The Commission is seeking to cut back the amount of direct payments to farmers to less than 13%.
Lopuksi haluan sanoa, että jäsenvaltiot eivät saa leikata nuorisovaihto-ohjelmiaan.
Let me say in conclusion that the Member States must not cut back on their own youth exchange programmes.
Sen ansiosta voimme leikata EU:n toimielinten kustannuksia ja välttää ajan ja rahan tuhlausta.
This will allow us to cut down the costs of the European institutions and avoid wasting time and money.
Jos puhumme kansalaisten tavoittamisesta, emme voi leikata ohjelmia, joilla pyritään juuri tähän.
If we talk about reaching out to citizens we cannot cut down on the programmes where we actually do just that.
Monet valtiot haluaisivat leikata julkisia terveydenhuoltomenoja korottamalla potilaiden omavastuuta lääkekustannuksissa.
Many countries would like to cut down on public health spending by raising the patients' own contributions for medicines.
Valitse aikajanasta leikkeen, jonka haluat leikata.
On the timeline, click the clip that you want to trim.
Tuotujen äänitiedostojen ja videoleikkeiden leikkaaminen, järjestäminen ja kopioiminen
Trim, rearrange, and copy imported audio and video clips
Leikkaa video tai ääni alkamaan valitusta kohdasta
Trim the video or audio so it starts at the selected point
Voit liittää siepatun kuvan Paintiin, joka on piirustusohjelma, jolla voit leikata ja kiertää kuvia ja muuttaa niiden kokoa.
You can paste your screen capture into Paint, which is a drawing program you can use to crop, rotate, and resize pictures.
Sitkeää nahkaa on hankala leikata, jopa puukolla.
The tough hide is difficult to cut, even with a knife.
leikata (también: kuoria, supistaa)
leikata (también: jakaa, lohkoa)
Tarkistus 715, Pääluokka - Parlamentti: 3,1 miljoonan euron leikkaaminen momentilta 209.
Amendment 715, section - Parliament: a reduction of EUR 3.1 million on item 209.
Tarkistus 493, Pääluokka - Parlamentti: 1,9 miljoonan euron leikkaaminen momentilta 1100.
Amendment 493, section - Parliament: a reduction of EUR 1.9 million on item 1100.
leikata (también: saksia, napsia)
2. filme y televisión
Jos haluat leikata kuvia ja lyhentää videotasi videossa esitetyllä tavalla, siirry Muokkaa-välilehteen ja valitse Leikkaustyökalu.
To cut frames and shorten your video like you see in the video, go the Edit tab, and choose the Trim tool.
Valitse Muokkaavalikosta Kopioi tai Leikkaa.
On the Edit menu, click Copy or Cut.
Näin kannattaa tehdä, jos olet kuvannut perheen lomailua ja haluat siirtää videon tietokoneeseen, jotta voit leikata pois vähemmän kiinnostavat osat.
This is what you’d do if you taped your family vacation and wanted to get the footage onto your computer and edit out the boring parts.
3. medicina

Ejemplos de uso para "leikata" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishKannatan komission ehdotusta, jonka mukaan menoja ei enää tulevaisuudessa leikata.
I support the Commission’s proposal that there should be no reductions in future.
FinnishTuntuu, että suurimmat suosionosoitukset saa se, joka sanoo, että pitää leikata enemmän.
It seems that those who say that we need to make more cuts get the loudest applause.
FinnishOlisin luullut, että näihin liittyviä kustannuksia olisi jo alettu leikata.
These are items I would have thought we were by now starting to reduce the payments for.
FinnishTiedämme kaikki, että talousarviossa on useita aloja, joilla voisimme leikata menoja.
There are several areas of the budget where we all know we could be cutting expenditure.
Finnish* Mielestämme EU:n olisi alettava leikata maataloustukea viimeistään vuonna 2005.
* We believe that the EU should begin cutting back on agricultural aid by no later than 2005.
FinnishTällaisissa olosuhteissa olisi mieletöntä leikata budjettia näin paljon.
In such circumstances, it would be mad to slash the budget to this extent.
FinnishEnsiksi, tarpeetonta tuhlausta ja tarpeettomia menoja pitäisi leikata.
For a start, we should be cutting unnecessary waste and expenditure.
FinnishEhdotuksen tarkoituksena on leikata ohjelman määrärahoja ensi vuonna.
Here we have a proposal to decrease the funding for the coming year.
FinnishSekä laivanrakennuksen kustannuksia että alusten käyttökustannuksia on ollut pakko leikata.
The cost of both building and operating ships has had to come down.
FinnishMaataloustuotteiden maailmanmarkkinahinnat ovat korkealla, joten EU:n tukia voidaan leikata.
Prices for agricultural products are high on the world market, so our subsidies can be reduced.
FinnishEn voi ymmärtää, kuinka neuvoston on mahdollista määritellä jo heinäkuussa, mitä voidaan leikata.
I have no idea how the Council is able to determine where cutbacks can be made as early as July.
FinnishAinoa järkevä tie tästä tuhlaamisesta on leikata suoraan tukia.
The only sensible way of getting away from this incredible waste is to reduce the subsidy directly.
FinnishTiedän myös, että on hölmöläisten peitonjatkamista leikata toisesta päästä lisäpaloja.
I also know that we cannot rob Peter to pay Paul.
FinnishMeidän pitäisi leikata menojamme sen sijaan, että lisäämme niitä.
We should be cutting our expenditure, not increasing it.
FinnishHeti kun verotulot vähenevät, ei pidä vastaavasti heti leikata menoja.
Consequently, a decrease in revenue should not be then compensated for by an equivalent reduction in spending.
FinnishSaksa pelästyi, kun sen olisi pitänyt leikata 6 miljardia euroa yhteensä 1 000 miljardin euron menoista.
Berlin shrank back in fear from cutting EUR 6 billion from total expenditure of EUR 1 000 billion.
FinnishToiseksi: siirtymäkautena niitä täytyy leikata tavalla, josta ei koidu sosiaalisesti kestämättömiä seurauksia.
Second, during the transitional period, they should be reduced in a socially acceptable manner.
FinnishWTO:n parhaillaan käynnissä olevissa Dohan neuvotteluissa rikkaat valtiot lupasivat leikata tukia jyrkästi.
In the current WTO Doha negotiations, the rich countries promised to reduce those subsidies drastically.
FinnishEnemmistö on sitä mieltä, että muita apua tarvitsevia maita varten tarkoitettuja varoja ei saa leikata.
The majority of people believe that it will not do to make cuts in funds for other countries that need help.
FinnishToivon, että näitä varoja ei leikata.
I trust that resources for the latter will not be eaten up by the Expo.