FI luovuttaa
volume_up
[luovutan|luovuttanut] {verbo}

1. general

luovuttaa (también: antaa periksi, myöntyä, taipua)
Meillä ei ole mitenkään varaa luovuttaa tällaista kilpailuetua ulkopuolisille.
We cannot possibly afford to give the competitive edge to outsiders in this way.
Tässä tapauksessa en voi luovuttaa yhtä näistä paikoista pienemmälle ryhmälle.
I cannot on this occasion give up one of those places to a smaller group.
Tämä ei kuitenkaan ole missään nimessä syy luovuttaa Kiinan suhteen.
But this should definitely not be a reason to give up on China.
luovuttaa (también: hylätä, luopua, lopettaa, antaa)
Tässä tapauksessa en voi luovuttaa yhtä näistä paikoista pienemmälle ryhmälle.
I cannot on this occasion give up one of those places to a smaller group.
Tämä ei kuitenkaan ole missään nimessä syy luovuttaa Kiinan suhteen.
But this should definitely not be a reason to give up on China.
Meidän on kuitenkin pidettävä "pyörät pyörimässä" , emmekä saa luovuttaa tässä taistelussa.
We must, however, ' keep the pot boiling', and must not give up this struggle.
luovuttaa (también: antaa, ojentaa)
Kansalaisen tai yrityksen täytyy luovuttaa osa tuloistaan.
Citizens or businesses have to hand over part of their income.
Miksi vierailijoidemme, omien kansalaistemme, täytyy luovuttaa passinsa?
Why should someone who comes to visit us, one of our citizens, hand over their identity cards?
Uhrin on pakko luovuttaa ansaitsemansa rahat joko suoraan tai välikäden kautta.
The victim is forced to hand over her earnings either directly or through a third party.
luovuttaa (también: antautua)
Banaani paljastaa totuuden: Eurooppa joko luovuttaa tai kestää.
Europe can either surrender or stand up and be counted.
Ehdotamme, että loppukäyttäjä voi luovuttaa laitteensa kustannuksitta.
We are proposing that end users should be able to surrender their old equipment absolutely free of charge.
We should not surrender something in advance.
luovuttaa (también: jättää)
Tänä iltana Euroopan parlamentti päättää toimikautensa ja luovuttaa toimivaltansa uudelle parlamentille, joka valitaan 4.-7. kesäkuuta.
This evening the outgoing Parliament is handing over to the new Parliament, which will be elected from 4 to 7 June.
Pääjohtaja Duisenberg luovuttaa Jean-Claude Trichet'lle EKP:n neuvoston kokouksissa käytettävän kellon läksiäisissään 22.10.2003.
President Duisenberg handing over the bell used at the Governing Council meetings at his farewell event on 22 October 2003 to Jean-Claude Trichet
Tietojeni mukaan 18:n tiibetiläisen luovuttaminen kiinalaisille oli poikkeustapaus – toivokaamme, että se myös pysyy sellaisena.
According to the information I have received, the handing over to the Chinese of eighteen Tibetans was an exceptional occurrence – let us hope that it remains one.
Euroopan ei pidä luovuttaa tämän haasteen edessä.
Europe must not abandon this challenge.
Kaikkien Kambodžan poliittisten voimien on luovuttava tällaisesta käytöksestä.
All the political forces in Cambodia should abandon this sort of behaviour.
Kaikkien osapuolten on luovuttava lopullisesti väkivallasta.
All parties must abandon violence once and for all.
luovuttaa (también: vältellä velvollisuuksia)
volume_up
to bug out {vb} [slg.]
Muutamat ovat sitä mieltä, että meidän pitäisi nyt luovuttaa!
There are those who say that we should now call it a day.
luovuttaa
volume_up
to call it quits {vb} [coloq.]
luovuttaa
- (EL) Arvoisa puhemies, valtio luovuttaa viimeisenkin valvonnassaan olleen sääntelyalan.
- (EL) Mr President, the state is ceding the last area of regulation under its control.
Ratifioimalla edellä mainitun yleissopimuksen jäsenvaltiot ovat sitoutuneet sisällyttämään sen kansallisiin järjestelmiinsä luovuttamatta määräysvaltaa tässä asiassa unionille.
By ratifying the abovementioned UN Convention, Member States have pledged to implement it in their domestic systems without ceding any powers in that regard to the Union.
Mielestäni Laurent Gbagbon on tullut aika, samalla kun hänen hallintonsa luhistuu hänen kannattajiensa loikkausten seurauksena, luovuttaa valta lailliselle presidentille, Alassane Ouattaralle.
I think that the time has finally come, as his regime is collapsing in the wake of defections by his supporters, for Mr Gbagbo to cede power to the rightful President, Alassane Ouattara.
Jos luovutat kesken pelin napsauttamalla Luovuta-painiketta, sinun on luovutettava pisteistäsi tietty osa vastustajalle.
If you resign in the middle of play by clicking the Resign button, you must concede a certain number of points to your opponent.
luovuttaa (también: laskea, säätää, määrätä)
luovuttaa (también: siirtää, uudistaa)
luovuttaa (también: luopua)
Kansalaisen tai yrityksen täytyy luovuttaa osa tuloistaan.
Citizens or businesses have to hand over part of their income.
Ihminen ei siis voi omia edes osittain tätä omaisuutta, jota on mahdoton luovuttaa.
Human beings cannot, therefore, appropriate for themselves even a part of this heritage, which is, by its very nature, inalienable.
Saatamme myös luovuttaa henkilökohtaisia tietoja osana yrityskauppoja, kuten fuusion tai omaisuuden myynnin yhteydessä.
We may also disclose personal information as part of a corporate transaction such as a merger or sale of assets.
Tämän on oltava enemmän kuin merkki: komissiolla ei ole aikomustakaan luovuttaa tässä asiassa.
This must be more than a sign: the Commission has no intention of relinquishing this matter.
"Brysselin" ja sen kaikkien hallinnollisten tasojen on luovuttava huomattavasta osasta sitä valvontaa, jota ne harjoittavat.
"Brussels" , with all its administrative levels, must relinquish a large degree of control.
Todellinen halu ratkaista tärkeät kysymykset edellyttää valmiutta luovuttaa vähäpätöisempiä kysymyksiä koskeva vastuu muille toimielimille.
An earnest desire to resolve major issues presupposes readiness to relinquish responsibility for minor issues to other institutions.

2. derecho

luovuttaa (también: siirtää)
Toimivallan luovuttaminen yhteisön toimielimille merkitsee sen tosiseikan unohtamista, että hoitoa annetaan ihmisten kesken mikrotasolla.
Assigning powers to European institutions is a failure to appreciate the fact that care is provided between people at the micro level.

3. "hakemus, kotitehtävä"

luovuttaa (también: jättää)
Kansalaisen tai yrityksen täytyy luovuttaa osa tuloistaan.
Citizens or businesses have to hand over part of their income.
Haluaisin mielelläni luovuttaa sen parlamentin puhemiehelle.
I should very much like to hand it over to the President of Parliament.
Miksi vierailijoidemme, omien kansalaistemme, täytyy luovuttaa passinsa?
Why should someone who comes to visit us, one of our citizens, hand over their identity cards?

Ejemplos de uso para "luovuttaa" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishNäiden aloitushuomioiden myötä, arvoisa puhemies, haluaisin luovuttaa kantamme teille.
With those opening remarks, Mr President, I would commend our position to you.
FinnishMeidän ei pidä luovuttaa kaikkea sitä valvontaa komissiolle saati neuvostolle.
We should not leave it all to the Commission, still less to the Council.
Finnish(HU) Peter Mandelson jättää uppoavan laivan ja luovuttaa komentosillan.
(HU) Peter Mandelson is leaving the sinking ship and giving up his captain's bridge.
FinnishKokemus on opettanut meille sen, että neuvostolla on tapana luovuttaa ratkaisevalla hetkellä.
Experience has taught us that the Council tends to cry off at crucial moments.
FinnishTutkimustulokset on määrä luovuttaa komissiolle vuoden 2004 alussa.
Results of the study are due to be delivered to the Commission early in 2004.
Finnish- (EL) Arvoisa puhemies, valtio luovuttaa viimeisenkin valvonnassaan olleen sääntelyalan.
- (EL) Mr President, the state is ceding the last area of regulation under its control.
FinnishMilloin meidän on alettava luovuttaa tietoja syntymistä ja niin edelleen?
When shall we start having to submit details of births and so forth?
FinnishEihän passia tai ajokorttia tarvitsisi sitten enää luovuttaa.
Surely there is then no need to seize their identity cards or driving licences?
FinnishKomissio luovuttaa parlamentille väliaikaisen kertomuksen tuloksista 1. joulukuuta mennessä.
The Commission will submit an interim report of the results to Parliament by 1 December.
FinnishArkaluonteista maatalousalaa ei pidä luovuttaa neuvotteluissa.
The sensitive agricultural sector must not be handed over in the negotiations.
FinnishEmme saisi luovuttaa siksi, että prosessista tulee todennäköisesti pitkä.
We should not be dissuaded by the prospect of a long-term process.
FinnishMeitä vaaditaan tutkimaan nopeasti se, voidaanko asiakirjoja luovuttaa vai ei.
We have a requirement for rapid assessments to be made of whether or not documents can be released.
FinnishKenties oli tarpeen, että keitto kiehahti yli, mutta missään tapauksessa ei pidä luovuttaa.
The boil perhaps needed to burst, but, above all, we must not leave.
FinnishNimittäin siinä, pitikö asiakirja luovuttaa oikeusviranomaisille vai ei.
This was the question of whether or not we should refer the matter to the judicial authorities.
FinnishVieraat kolikot pitää luovuttaa, ja ihmisten pitäisi ehdottomasti saada tietää se jo ennen kesää.
Foreign coins must be spent, and it is vital for people to know this before the summer.
FinnishLontoossa asuva 19-vuotias Andrew Symeou uhataan luovuttaa Kreikkaan taposta syytettynä.
A 19-year-old man in London, Andrew Symeou, faces extradition to Greece on a manslaughter charge.
FinnishOikeastaan meidän pitäisi luovuttaa Nikitinille Euroopan parlamentissa jokin meidän palkinnoistamme.
We should in fact award Mr Nikitin one of our prizes here in the European Parliament.
FinnishTämän on oltava enemmän kuin merkki: komissiolla ei ole aikomustakaan luovuttaa tässä asiassa.
This must be more than a sign: the Commission has no intention of relinquishing this matter.
FinnishKansalaisemme voivat luovuttaa autonsa ilmaiseksi jälleenmyyjälle.
Belgians can deliver their cars back to the vendor without any cost.
FinnishOttaen huomioon ajan ja seuraavan keskustelun haluaisin luovuttaa sen esittelyn teille.
With one eye on the time, and given the discussion which is to follow, let me suggest the following.