FI

lyödä [lyön|lyönyt] {verbo}

volume_up
1. general
Terrorismi voidaan lyödä ainoastaan uhmaamalla sitä.
The only way to defeat terrorism is to confront it.
Paljon on kuitenkin vielä tehtävää, jos talebanit aiotaan lyödä lähitulevaisuudessa.
But much work remains to be done if the Taliban are to be defeated in the near future.
Nämä kansannousut ovat jälleen kerran osoittaneet työväenluokan ja köyhien potentiaalisen voiman nousta ja lyödä sortajansa.
Those uprisings have once again proven the potential power of the working class and the poor to stand up and defeat their oppressors.
lyödä (también: väistää)
Arvoisa puhemies, päätä voi lyödä seinään monella eri tavalla.
Mr President, you can beat your head against the wall in many different ways.
On kuitenkin tietoisesti pyritty löytämään keppi, jolla koiraa voidaan lyödä.
However, a conscious attempt has been made to find a stick to beat a dog.
lyödä (también: iskeä)
volume_up
to boff {vb} [EEUU] [coloq.]
lyödä
lyödä (también: mätkäistä)
Olen kuitenkin samaa mieltä korkean edustajan kanssa siitä, että läimäyttäessämme hallintoa emme saa lyödä Valko-Venäjän kansalaisia.
However, I agree with the High Representative that when we take a swing at the regime, we must not hit Belarusian citizens.
Itävallan lainsäädännön säännöksiä voidaan verrata tapaukseen, jossa joku menee ravintolaan ja alkaa lyödä ihmisiä.
The provisions of the Austrian legislation may be compared with a case in which someone goes into a restaurant and begins hitting people.
Kolikoita ei tarvitse sulattaa ja lyödä niin usein.
You do not have to melt coins down so often and mint new ones.
Ranska ja Italia ovat EU:n nimissä tehneet kyseisten maiden kanssa erityissopimuksen, jonka ansiosta ne voivat lyödä ja laskea liikkeeseen omia eurokolikoitaan yhteisten määritysten mukaisesti.
Special agreements with France and Italy, both acting on behalf of the EU, have made it possible for these countries to mint and issue their own euro coins in line with the common specifications.
lyödä (también: iskeä, juntata)
Mikä olisi parempi tapa lyödä eurooppalainen leima maailman tapahtumiin kuin tämä rauhan ele?
This would be a gesture for peace and what gesture could better stamp Europe’s identity on the world stage?
Ihmiset seuraavat, kuinka eurointoilijat antavat lyödä jäsenvaltioihin taas uuden merkin EU:n liiallisesta toimivallasta.
The people will watch as Europhiles submit their nations to another excessive stamp of EU authority.
lyödä (también: piestä, talloa)
Kotimaassani Ruotsissa ruumiillinen kuritus on kiellettyä ja kaikki lapset päiväkoti-ikäisistä lähtien samoin kuin nuoret tietävät, että aikuiset eivät saa lyödä lapsia.
In my home country, Sweden, where corporal punishment is banned, every child at nursery school and all young people know that adults may not strike a child.
2. deporte: "palloa"

Ejemplos de uso para "lyödä" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishPaljon on kuitenkin vielä tehtävää, jos talebanit aiotaan lyödä lähitulevaisuudessa.
But much work remains to be done if the Taliban are to be defeated in the near future.
FinnishSiksi on myös hyvin vaikeaa lyödä lukkoon yhteinen ja yhtenäinen strategia koko alueella.
It is also very difficult to establish a common strategy for the whole region.
FinnishOlen myös vakuuttunut siitä, ettemme voi lyödä laimin itänaapureitamme.
At the same time, I am convinced that we cannot neglect our neighbours in the east.
FinnishTätä ei todellakaan lyödä lukkoon keskusteltavana olevalla sopimuksella.
This will certainly not be established by the agreement under discussion.
FinnishKuten meillä Irlannissa sanotaan, vetoa voi lyödä kahdesta kärpäsestä seinällä.
As we say in Ireland, you could bet on two flies going up a wall.
FinnishToivon, että tällaiset pyrkimykset voisivat vähitellen lyödä itsensä läpi.
I hope that this school of thought can gradually gain the upper hand.
FinnishVoimme kaikki lyödä vetoa sen puolesta, että tulevaisuus tuo uusia kriisejä.
We can all bet on the fact that the future will bring new crises.
FinnishVoin lyödä vetoa, ja tämä on oikeastaan yksi tapani ansaita rahaa.
So here, I can make a bet, and this is actually one of the points where I get my money.
FinnishMailla ei ole varaa lyödä laimin tätä aluetta valmistautuessaan jäsenyyteen.
They cannot afford to neglect this area in their negotiations.
FinnishParlamentti on aikaisemmin vaatinut, että lähetystöjen enimmäismäärä pitäisi lyödä lukkoon.
In the past Parliament has insisted that there should be a ceiling on the number of delegations.
FinnishToivomme, että menettelyt voidaan lyödä lukkoon mahdollisimman pian.
We hope that the procedures can be finalised as soon as possible.
FinnishHaluaisin lyödä lukkoon tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan uudet puitteet tänä syksynä.
I hope to finalise the new framework for research, development and innovation this autumn.
FinnishMeidän tehtävänämme on siis lyödä lukkoon vuoteen 2013 asti noudatettava politiikka.
So it is now up to us to establish a policy up to 2013.
FinnishSe on hyödytöntä; työmiestä ja työntekijää ei saa lyödä.
That is to no avail: workers and employees should not be made to suffer.
FinnishMielestäni tässä vaiheessa ei ole oikea hetki lyödä lukkoon päivämääriä.
I do not think it is right to set a date at this point.
FinnishPk-yrityksiä on Euroopassa paljon, mikä merkitsee, että ne voivat lyödä työpaikkoja ja kestävyyttä.
There are large numbers of them in Europe, which means that they create jobs and sustainability.
FinnishToiseksi haluamme lyödä lukkoon valmistajan vastuun.
Secondly, we want to establish the fact that the manufacturer is liable.
FinnishPaljon tärkeämpi kysymys koskee eurokolikoita, joiden toiselle puolelle on määrä lyödä kansallinen tunnus.
More important is the question of the existence of a national face for the future euro coins.
FinnishMeidän pitäisi siksi lyödä useampi kärpänen yhdellä iskulla.
We should thus be killing two or more birds with one stone.
FinnishTämä on osoitus lääketeollisuuden tilasta: sen tavoitteena on lyödä rahoiksi ja tehdä valtavia voittoja.
This is an indictment of the pharmaceutical industry: it is out to make a killing, a huge profit.