Cómo se dice "madaltaa" en inglés

FI

"madaltaa" en inglés

FI madaltaa
volume_up
[madallan|madaltanut] {verbo}

Olen tyytyväinen varsinkin valiokunnan päätökseen madaltaa käytössä olevia kynnyksiä.
I especially welcome the committee's decision to lower the thresholds involved.
Miksi haluamme madaltaa Alankomaissa tällä hetkellä olevia erittäin korkeita standardeja?
Why do we want to lower the standards which are currently very high in the Netherlands?
Emme ehdota, että sosiaalisia normeja pitäisi madaltaa.
We are not suggesting that our social standards should be lowered.

Ejemplos de uso para "madaltaa" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishEmme ehdota, että sosiaalisia normeja pitäisi madaltaa.
We are not suggesting that our social standards should be lowered.
FinnishTiedän siis, mitä maantieteelliset raja-aidat ovat ja missä määrin Euroopan unioni voi madaltaa niitä.
I am therefore aware of what geographical barriers are and how the European Union can help to break them down.
FinnishEmme saa madaltaa korkeita standardejamme minkään kolmannen maan, edes lähimmän kumppanimme painostuksesta.
Our high standards must not be lowered under pressure from any third country, even from our closest partners.
FinnishMietinnössä on kuitenkin yksi kohta, joka madaltaa sen kunnianhimoisia tavoitteita, nimittäin 11 kohta.
However, there is one issue, outlined in paragraph 11, which clearly detracts from the report's otherwise good intentions.
FinnishPuolalaiset viljelijät voisivat madaltaa tuotantokustannuksiaan alkamalla viljellä muuntogeenisiä organismeja, mutta he eivät halua tehdä niin.
Polish farmers could reduce production costs by introducing GMOs, but do not wish to do so.
FinnishSe, että eliittiurheilijat käyttävät doping-aineita, saattaa madaltaa doping-aineiden tai muiden huumeiden käyttökynnystä nuorison keskuudessa.
The use of drugs among top sportsmen may entail greater tolerance of the use of drugs among young people.
FinnishOn tietenkin pienempien puolueryhmien asia - herra Frischenschlager huomautti jo siitä - madaltaa äänikynnystä.
Naturally the smaller groups in this House - and this is something which Mr Frischenschlager referred to - wish to drop this qualifying clause.
FinnishElektroninen kaupankäynti voi madaltaa, ja se on jo madaltanut, useiden menestyvien ja innovatiivisten yritysten esteitä päästä markkinoille.
Electronic commerce can, and already has, lowered the barriers to entry for many of those thriving and innovative businesses.
FinnishPirulle ei saa antaa pikkusormea, sillä synteettisten huumeiden käyttö madaltaa kynnystä ryhtyä kovempien huumausaineiden käyttäjäksi.
Give the Devil an inch and he will take a yard, because using synthetic drugs is a step on the way to becoming a user of harder drugs.
FinnishViime vuosi antoi meille toivoa, että Euroopan unionin ja Valko-Venäjän väliset suhteet voivat muuttua ja mainitsemani aitoja voidaan madaltaa.
Last year gave us hope that relations between the European Union and Belarus can change and that the fences I mentioned can be lowered.
FinnishMietintö madaltaa Euroopan unionin ja Serbian välisen kaupan esteitä ja on askel eteenpäin tämän Balkanin maan tiellä kohti mahdollista EU:n jäsenyyttä.
This report lowers the barriers to trade between the European Union and Serbia and is a step on the way towards the prospective accession of this Balkan country.
FinnishMarkkinoille pääsyn esteitä voidaan madaltaa paitsi monenvälisillä keskusteluilla myös hyödyntämällä vapaakauppasopimusneuvotteluiden tarjoamaa vipuvaikutusta.
Apart from the multilateral talks, an important way to overcome these barriers is through the leverage available to us in free trade agreement negotiations.
FinnishTarkistukset 14, 15, 21 ja 24, joiden tarkoituksena on madaltaa sopimuskynnyksiä, eivät auta perustamaan hankkeita, joilla olisi kokonsa puolesta todellista eurooppalaista lisäarvoa.
Amendments 14, 15, 21 and 24 aiming at lowering the contract thresholds will not help us to generate projects which by their size are of real European added value.
FinnishEllemme ole varovaisia, kannusteet tuottaa laadukasta ja turvallista lihaa katoavat, koska annamme laadultaan huonompien tuotteiden madaltaa hintatasoa ja pienentää karjankasvattajien tuloja.
If we are not careful, the incentive to produce high-quality, safe meat will disappear because we are allowing inferior quality products to undermine prices and farmers' incomes.