Cómo se dice "maito" en inglés

FI

"maito" en inglés

volume_up
maito {sustantivo}
EN
EN

FI maito
volume_up
{sustantivo}

maito
volume_up
milk {sustantivo}
Supistamme maito-, siipikarja- ja viljamarkkinoitamme lihamarkkinoista puhumattakaan.
We are retracting from milk, poultry and grain markets, not to mention beef.
Erityisesti maito on tuote, jonka hinta nousee jatkuvasti kaikissa jäsenvaltioissa.
Milk, in particular, is a product with a constantly rising price in all Member States.
Esimerkkejä on valitettavasti paljon muun muassa pellava-, maito- ja voialalla.
Unfortunately, there are many such examples, for example in the flax, milk and butter sectors.

Ejemplos de uso para "maito" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishTuonti on vaikuttanut voimakkaasti Pohjois-Irlannin maito- ja naudanliha-alaan.
In Northern Ireland, the dairy and beef industry has been greatly affected by imports.
FinnishEhdotamme esimerkiksi, että koululaisten maito -ohjelmalle osoitetaan 10,3 miljoonaa euroa enemmän.
To begin with the school market programme; we propose earmarking an additional 10.3 million for this.
FinnishAnalysoitujen 18 200 pää- ja sivutoimisen maito- ja peltoviljelytilan luvut osoittavat laskua 45 400 eurosta 34 400 euroon.
The figures for the 18 200 full-time dairy and arable farms fell from EUR 45 400 to EUR 34 400.
FinnishMeidän on tehtävä myös ehkäisevää sosiaalipolitiikkaa, eikä meidän ole aina toimittava vasta, kun niin sanoakseni maito on jo kaatunut.
We must also shape social policy along precautionary lines, and not always leave it until, so to speak, the child has fallen down the well.
FinnishHaluamme taata jokaiselle maalle oikeuden tuotantoon, ja vastustamme maito- ja maitotuotealan ja viinialan istutusoikeuksien vapauttamista.
We want to guarantee every country's right to produce, and we are against liberalisation of the dairy sector and of planting rights in the wine sector.
FinnishTarkistuksessa myös todetaan, että EU:n vientituet ovat vakava este AKT-maiden tuottajille maatalouden karja-alalla ja maito- ja maitotuotealalla.
The amendment also states that EU export subsidies represent a serious obstacle for ACP producers in the agricultural livestock and dairy sector.
FinnishMinun on myös mainittava, että suuresti kaltoin kohdeltu maito- ja maitotuoteala on saatava YMP:n poliittiselle asialistalle hyväksymällä tarkistukset 16, 12 ja 5.
I must also mention the need to place the much-abused dairy sector on the CAP political agenda by adopting Amendments 16, 12 and 5.
FinnishMinulle erityisen tärkeitä ovat neuvottelut maito- ja maitotuotealalla ja pääsy Kanadan markkinoille sekä kanadalaisen teuraskarjan alkuperämerkinnät.
Of particular interest to me are the negotiations in the dairy sector and access to the Canadian market as well as origin labelling of Canadian slaughter cattle.
FinnishTunnemme hyvin tarkastuslausumaa (DAS) koskevat menetelmät ja voisimme kuvitella saavamme tietoja esimerkiksi maito- tai tupakka-alan prosenttivirheistä.
We are familiar with the DAS methodology and could envisage getting indicators about the size of the percentage error in the dairy sector or the tobacco sector, for example.
FinnishArvoisa komissaari, ehkäpä tilapäinen ratkaisu voisi olla se, että kaikki tuotettu maito, jonka rasvan viitemäärän keskiarvo on alle 4 %, vapautettaisiin lisämaksusta.
Perhaps, Commissioner, an interim solution would be to allow all dairy production with an average fat content reference quantity under 4 % to be exempt and not subject to an additional levy.
FinnishJäsenvaltioiden erilaisiin rajat ylittäviin menettelyihin turvautuva velkoja voi hyvinkin havaita, että maito on jo maassa, tai kuten me Saksassa sanomme, että jänis on jo kukkulan takana.
Anyone wishing to make use of Member States' various cross-border procedures may well find that the horse has bolted, or as we say in Germany, the hare is already on the other side of the hill.