Cómo se dice "melko" en inglés

FI

"melko" en inglés

EN

FI melko
volume_up
{adverbio}

melko (también: aika)
volume_up
fairly {adv.}
Demokratia edellyttää melko yksinkertaisia ja ymmärrettäviä äänestyssääntöjä.
It is a requirement of democracy that voting rules be fairly simple and comprehensible.
Ohjelman budjetti on melko vaatimaton ja tavoite hyvin kunnianhimoinen.
The programme's budget is fairly modest and the objectives are very ambitious.
Suhtaudumme melko epäilevästi aktiivisiin ja älykkäisiin materiaaleihin.
We are fairly sceptical about the active and intelligent materials.
melko (también: ihan, aika)
volume_up
pretty {adv.}
Vakuutusten myyminen avaruusolentojen kaappausten varalta vaikuttaa melko turvalliselta.
Issuing an insurance policy against abduction by aliens seems a pretty safe bet.
Ja melko tarkkaan jokaisessa järjestelmässä taideaineilla on oma hierarkiansa.
And in pretty much every system too, there's a hierarchy within the arts.
On melko kyseenalaista, että öljyteollisuus esittää tällaisen väitteen.
For the oil industry to adduce such an argument is pretty dubious.
melko (también: paljon, täysin, kovasti, kokonaan)
volume_up
quite {adv.}
Yhteisön aluekehityssuunnitelma käsitteleekin siksi asiaa melko varovaisesti.
The approach adopted by the ESDP is therefore quite a cautious approach.
On melko vastuutonta rajoittaa talousarvion joustavuutta kriisiaikana.
It is quite irresponsible to limit budget flexibility in a time of crisis.
Komission ehdotuksessa kuvataan todellakin melko yksisuuntaista prosessia.
It is really quite a one-way process that is described in the Commission' s proposal.
melko (también: mieluummin, ennemmin)
volume_up
rather {adv.}
Hallitsemattomat ruumiintoiminnot avaruuspuvussa voivat olla melko epämiellyttäviä.
Uncontrolled bodily functions in a space suit can be rather inconvenient!
Toisessa käsittelyssä olemme kuitenkin melko toisenlaisessa tilanteessa.
But at second reading we are in a rather different position.
Kuten mietinnössä todetaan, harjoitamme sitä kohtaan melko epäjohdonmukaista politiikkaa.
As the report points out, we are pursuing a rather inconsistent policy towards it.

Ejemplos de uso para "melko" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishEsitetyt ajatukset ovat kuitenkin asiasisällöltään melko myönteisen suuntaisia.
Admittedly, most of the ideas expressed are more or less along the right lines.
FinnishOlen sitä mieltä, että olemme saaneet tämän asian käsiteltyä melko lyhyessä ajassa.
I think we have been able to conclude this case within a very reasonable period.
FinnishMinusta hän vaikuttaa melko optimistiselta - hän uskoo, että asiat etenevät.
He seems to me to be reasonably optimistic - he believes that things are moving.
Finnish   – EU:n kunnianhimoinen rikosoikeus on vielä melko lailla lapsenkengissään.
   – The criminal law of this ambitious Europe is still very much in its infancy.
FinnishHallintokomiteat työskentelevät kuitenkin toisinaan melko lyhyellä varoitusajalla.
Certainly, the administrative committees sometimes work with very short deadlines.
FinnishKun inflaatioaste on 20 %, 7 %: n kasvuprosentti tuntuu melko vaatimattomalta.
With an inflation rate of 20 %, even growth rates of 7 % look somewhat modest.
FinnishMe kaikki tiedämme, että Euroopan tason yhteinen puolustus tulisi melko kalliiksi.
We all know that a common European defence would cost a fair amount of money.
FinnishMuuntogeenisten organismien osuus oli odotetusti melko kiistanalainen aihe.
As expected, the issue of GMO involvement has been an area of some controversy.
FinnishTämä on siis melko vakava ongelma, mitä kaikki ovat tässä keskustelussa tähdentäneet.
This is therefore a very serious problem as everyone has stressed in this debate.
FinnishSiittiöiden laskenta koko Euroopan unionissa olisi varmasti melko ongelmallista.
Counting the sperm of the whole of the European Union would be difficult.
FinnishSiitäkin meillä oli tilaisuus keskustella melko perusteellisesti samassa kokouksessa.
We also had the opportunity to discuss that part in depth at the same meeting.
FinnishSiellä tuotetaan laadukasta maitoa, koska alueet ovat melko vähän saastuneita.
Good quality milk is produced there because of the relatively low levels of pollution.
FinnishTämä saattaa kuulostaa suurelta määrältä, mutta on itse asiassa melko pieni.
This may sound like a large number, but it is actually not very many at all.
FinnishOn postilaitoksia, joilla on monopoliasema, mutta jotka toimivat silti melko hyvin.
There are postal companies which have a monopoly and are doing a reasonably good job.
FinnishTiedän hyvin, että tämä tilanne on ollut melko vaikea selitettävä Ruotsissa.
I am well aware that this situation has been difficult to explain in Sweden.
FinnishMutta eilinen oli alku, ja olen melko optimistinen sen suhteen, miten asiat sujuvat.
But yesterday was a start and I am reasonably optimistic as to how things are going.
FinnishLopulliset päätökset näistä kysymyksistä tehdään joulukuussa 2006, siis melko pian.
Final decisions on these issues will be made in December 2006 - very soon.
FinnishKaikki tämä rajoittaa melko suuresti meidän toimintamahdollisuuksiamme paikan päällä.
Surely all this very much limits our opportunities for action on the ground?
FinnishEU:n tasolla tehtävä poliisiyhteistyö on ajatuksena melko uusi ja innovatiivinen.
Police cooperation at EU level is a relatively new and innovative idea.
FinnishDirektiivin on oltava melko joustava, sillä kaikki valtiot tarvitsevat oman tasapainonsa.
As each country needs its own balance, the directive must be relatively flexible.