Cómo se dice "muodot" en inglés

FI

"muodot" en inglés

FI muodot
volume_up
{plural}

muodot
Komissio tuomitsee kaikenlaisen lasten hyväksikäytön ja lapsityövoiman pahimmat muodot.
It condemns all forms of child exploitation, as well as the worst forms of child labour.
yhteistyön muodot ovat ylläpitäneet pyrkimystä kohti vapaampaa
other forms of international co-operation, supported efforts to achieve freer
Kaikki orjuuden muodot, "nykyaikaiset" tai muut, ovat täysin tuomittavia.
All forms of slavery, 'modern' or otherwise, are utterly reprehensible.
muodot (también: muotoilut)
The most common formats are RSS and Atom.
Erilaiset sähköiset julkaisun muodot yleistyvät kovaa vauhtia ja arkistoja pidetään entistä enemmän sähköisessä muodossa.
Various electronic publishing formats are rapidly becoming more common and records are being kept in electronic format more than before.
EAMV:n on luotava yhteiset ilmoitusnormit ja -muodot, joita sovelletaan kaikkiin tietoihin sekä järjestäytyneiden kauppapaikkojen että OTC-kauppojen osalta.
ESMA should draw up common reporting standards and formats applicable to all data, both on organised trading venues and OTC.
muodot
Voit muuttaa täyttötyyliä valitsemalla Muodot-ryhmästä Täytä ja valitsemalla täyttötyylin.
To change the fill style, in the Shapes group, click Fill, and then click a fill style.
Pidä valokuva yksinkertaisena ja valitse muodot, jotka on helppo muistaa ja piirtää.
Keep the photo simple and choose shapes that are easy to remember and to draw.
Ehkä kaikki muodot ovat tasavertaisia keskenään.
Maybe each of these shapes is on an equal footing with every other.
muodot (también: kaari, mutka, kaarre, kurvi)
volume_up
curve {sustantivo}

Ejemplos de uso para "muodot" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishViimeisimmät verilöylyt ja niihin liittyvien julmuuksien muodot ovat olleet hälyttäviä.
The latest massacres, and the scale of the savagery involved, have been appalling.
FinnishMeidän on vain löydettävä Euroopan tason vuoropuhelulle oikea sisältö ja oikeat muodot.
We just have to find the right content and form for the dialogue at European level.
FinnishMeidän on välittömästi hylättävä uusliberalismin ja globalisaation pahimmat muodot.
We must immediately move away from the worst versions of neoliberal policy and globalisation.
FinnishHuomauttaisin kuitenkin, että kaikki nationalismin muodot vahingoittavat ensin omaa maata.
However, I would point out that any form of nationalism damages its own country first.
FinnishSiinä sivuutetaan täysin kaikki valtion harjoittaman terrorismin muodot.
It ignores totally all of the different expressions of State terrorism.
FinnishKaikki poliittisen eristämisen muodot auttavat vain Lukashenkoa.
Any form of political isolation will only play into the hands of Lukashenko.
FinnishKaikki maat, myös Puola, ovat sisällyttäneet kaikki syrjinnän muodot strategioihinsa.
All countries including Poland have incorporated all grounds of discrimination into their strategies.
FinnishMolemmat syrjinnän muodot koskevat merkittävällä tavalla sekä naisia että myös muita ryhmiä.
Both of those are crucial for women, as well as for other groups.
FinnishMiksi muukalaisviha ja muut ääriajattelun muodot ovat kasvussa?
Why are xenophobia and other extremist attitudes on the increase?
FinnishMinusta me olemme aikaisemmin aina onnistuneet löytämään muodot toimielinten väliselle yhteistyölle.
I believe that the institutions have always found ways and means of cooperating in the past.
FinnishJo nyt lukemattomat elämän muodot ovat vakavasti uhanalaisia.
Already today, numerous ways of life are under serious threat.
FinnishJa entä kaikki tunnetut yhtiöverotuksen muodot?
With all the different methods of administering corporation tax that exist?
FinnishKaikki väkivallan muodot kaikkia ihmisiä kohtaan ovat tuomittavia.
Any form of violence against anyone is to be condemned.
FinnishLisäksi asiaan on vaikuttanut se, että väkivallan tietyt muodot koskevat hyvin arkoja asioita.
Another contributing factor has been the fact that some types of violence concerned very delicate matters.
FinnishTehdastyön ja liukuhihnatyön klassiset muodot ja myös niihin liittyvä suoja ovat häviämässä.
The traditional factories and conveyor belts and the safety measures that went with them are all in decline.
FinnishMe kaikki tunnemme ne erilaiset terrorismin muodot, joita Espanjan hallitus on käyttänyt vuodesta 1975 lähtien.
We all are aware of the various types of terrorism that have been used by Spanish governments since 1975.
FinnishPehmeät matkailun muodot on asetettava tällöin etusijalle.
Priority must be given to soft tourism here.
FinnishKaatopaikoille sijoittaminen ja polttaminen ovat valitettavasti edelleen laajimmalle levinneet jätteidenkäsittelyn muodot.
Unfortunately, dumping and incineration are still the most widespread ways of dealing with waste.
FinnishTosiasiassa tässä mietinnössä vain todetaan, että tällaiset väkivallan muodot ovat lisääntyneet räjähdysmäisesti.
In truth, all this report does is to state that there has been an exponential rise in these types of violence.
FinnishNeuvoston on siten kiirehdittävä direktiiviehdotuksen esittämistä ja sisällytettävä siihen syrjinnän kaikki muodot.
The Council must therefore make haste and propose a draft directive encompassing all types of discrimination.