Cómo se dice "myös" en inglés

FI

"myös" en inglés

FI myös
volume_up
{adverbio}

myös (también: -kin)
volume_up
also {adv.}
Haluan kiittää myös parlamenttia, koska sillä on myös omat mahdollisuutensa.
I would also like to thank Parliament, because it also has possibilities.
Se on myös periaatekysymys, ei vain itävaltalaisille vaan myös eurooppalaisille.
This is also a question of principle, not just Austrian, but European principle.
Komissio myöntää myös, että jäljitettävyys on myös parannuksia edellyttävä asia.
The Commission also agrees that traceability is an issue for further improvements.
myös (también: -kin, kanssa)
volume_up
as well [modis.]
Tiedämme, että teidän menestyksenne merkitsee menestystä myös Euroopan unionille.
We know that if it goes well for you, it will certainly go well for Europe.
Ne ovat välttämättömiä myös puolustus- ja turvallisuuspolitiikalle.
Besides, these competencies are essential for defence and security policy as well.
Varsinaisen ympäristönäkökohdan lisäksi myös ruuhkautuminen on huolestuttavaa.
As well as the actual environmental aspect, congestion is worrying.
myös (también: -kin, liian)
volume_up
too {adv.}
Myös hänen oma perheensä menetti lapsensa ja myös heidän elämänsä mullistui täysin.
His family too have lost a child and their world too has been turned upside down.
Perustuslaissa tarjotaan tilaisuus myös suorien kansalaisaloitteiden tekemiseen.
The Constitution will provide an opportunity for direct civil initiatives too.
Nykyisin on liikaa syrjäytyneitä, myös omassa eurooppalaisessa maailmassamme.
Too many people are excluded at the present time, in our own European world too.

Ejemplos de uso para "myös" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishOlisimme kuitenkin halunneet, että kategoria 5:n kemikaalit olisi myös merkitty.
However, we would have liked to see the labelling of chemicals in category five.
FinnishTulevaisuudessa tällainen arvio on luonnollisesti tehtävä myös tulojen kohdalla.
Logically, the same operation will have to be undertaken in future for revenues.
FinnishEurooppalainen ja maailmanlaajuinen valvontajärjestelmä on myös merkittävä askel.
A European and global system for supervision represents further important steps.
FinnishTyöpaikkojen epävarmuuteen liittyy luonnollisesti myös kiusaamistapausten kasvu.
Job uncertainty is, of course, accompanied by an increase in cases of bullying.
FinnishSe on kuitenkin samalla myös alue, jolla voidaan saavuttaa todellista edistystä.
However, this is, at the same time, an area in which real progress can be made.
FinnishOlisi myös hyvä, että perussopimuksiin sisällytettäisiin energiaa koskeva luku.
Furthermore, it would be good if the Treaties could include a chapter on energy.
FinnishSiksi tämä on tappio politiikalle ja myös eurooppalaiselle ympäristöpolitiikalle.
This is why this is a defeat for politics and for European environmental policy.
FinnishMyös EKP:n neuvosto on osallistunut rahanvaihdosta tiedottamiseen käynnistämällä
That's why the Governing Council of the ECB has launched an information campaign.
FinnishJoitakin opintoja voi suorittaa myös osa-aikaisesti, iltaisin tai etäopiskeluna.
Some courses can be studied part-time, in the evenings or by distance learning.
FinnishAjattelen myös esimerkiksi tahtoa tehdä lainsäädäntötyötä eläkerahastojen osalta.
Another example is the intention to draft a legislative frame for pension funds.
FinnishMeillä on EU:ssa yhteinen kalastuspolitiikka, joka tulee säilymään myös jatkossa.
We have a common fisheries policy in the EU and that is how it is going to stay.
FinnishMyös eläinten kloonaus tuottaa tietotaitoa myöhempää ihmisen kloonausta varten.
Even the cloning of animals provides expertise for the future cloning of humans.
FinnishToiseksi tämä voisi tietysti tapahtua myös rautateiden ja televiestinnän avulla.
Secondly, of course, improved access by rail, and by means of telecommunications.
FinnishVerotusta käsittelevä Montin ryhmä ja myös Veilin ryhmä ovat tehneet hyvää työtä.
The Monti Group on tax coordination and the Veil Group have done excellent work.
FinnishSovelletaanko tätä säännöstä myös vaihdettaessa kansallisia valuuttoja euroiksi?
Will this be applicable to monies changed from national currencies to the euro?
FinnishTämän sopimuksen ansiosta myös EU on välillisesti sellainen myönteinen osapuoli.
By signing this agreement, the EU will indirectly play a similar positive role.
FinnishTähän mietintöön perehtyminen oli sekä poliittinen että myös älyllinen nautinto.
Examining your report was a pleasure both for political and intellectual reasons.
FinnishÄänestin mietinnön tarkistusta 39 vastaan ja siten myös tarkistusta 62 vastaan.
I voted against Amendment 39 in this report and, by extension, for Amendment 62.
FinnishMinä kannatan sitä, että siellä missä on toimivaltaa, siellä myös keskustellaan.
I am in favour of things being discussed responsibly by the responsible bodies.
FinnishKeskustan mukaan veropolitiikan pitää myös tulevaisuudessa olla kansallinen asia.
The Centre group thinks that tax policy should continue to be a national matter.