Cómo se dice "niin ikään" en inglés

FI

"niin ikään" en inglés

FI niin ikään
volume_up
{adverbio}

niin ikään (también: yhtä hyvin, samalla vaivalla)
Suhtaudun niin ikään suopeasti ehdotukseen lisätä Afrikan unionin läsnäoloa Darfurissa.
I am also well disposed towards the proposal to increase the African Union’s presence in Darfur.
Haluaisin niin ikään toivottaa komission jäsenelle hyvää vointia.
I should like to wish the Commissioner well.
Meidän on niin ikään parannettava unionin uskottavuutta yrittäjille ja yleensäkin kansalaisille.
We also need to enhance the credibility of this Union for entrepreneurs as well as citizens at large.
niin ikään (también: samoin, kuten myös)
Komissio tuo niin ikään ilmi unionissa vallitsevan köyhyyden ja syrjäytymisen.
The Commission likewise condemns the existence of poverty and marginalisation in the Union.
Parissa tarkistuksessa korostetaan niin ikään hyvin sattuvasti valvontaa.
One or two amendments likewise very aptly stress the importance of inspections.
Niin ikään Kosovon serbivähemmistöllä on huolenaiheita, jotka on otettava huomioon.
Likewise, the Serb minority in Kosovo has concerns that must be addressed.
niin ikään (también: samalla tavalla, samoin)
Ilmoitettiinko pikahälytysjärjestelmälle niin ikään näistä tapahtumista kuten oli tarkoitus?
Similarly, was the rapid alert system notified of these developments as intended?
Niin ikään kiitän komission jäsentä varsin perusteellisesta esityksestä.
Similarly I would like to thank the Commissioner for a very thorough presentation.
Vastustamme niin ikään Schengeniä ja Europolia, jotka myös mainitaan ehdotuksessa.
We are similarly opposed to Schengen and Europol, which are also mentioned in the resolution.

Traducciones similares para niin ikään en inglés

niin adverbio
English

Ejemplos de uso para "niin ikään" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishKomissio niin ikään vastustaa jyrkästi tällaista lainsäädäntöä jäsenvaltioissa.
The Commission also resolutely opposes any such legislation in our Member States.
FinnishKomission toimet Eurostatin tapauksessa ovat niin ikään esimerkki avoimuudesta.
The Commission's handling of the Eurostat case is also an example of transparency.
FinnishOlemme niin ikään samaa mieltä kansalaisjärjestöjen välttämättömästä tehtävästä.
We also agree with the vital role that non-governmental organisations have to play.
FinnishHaluaisimme niin ikään, että komissio tekisi päätöksiä laajojen sopimusten sijasta.
We should also like to see Commission decisions rather than voluminous contracts.
FinnishKomission ja neuvoston välinen yhteistyö oli niin ikään hyvin myönteinen kokemus.
The cooperation between Commission and Council was also a very positive experience.
FinnishVastustamme niin ikään sitä, että mietinnössä puolustetaan EU:n militarisoitumista.
We further protest against the report's advocacy of the militarisation of the EU.
FinnishTyöllisyys- ja sosiaaliasiain valiokunnan lausunto on niin ikään auttanut meitä.
We are also helped by an opinion from the Committee on Employment and Social Affairs.
FinnishNiin ikään maa, joka on nyt peränpitäjänä, voi lopulta olla kaikkia muita nopeampi.
Equally, a country lagging behind at the moment may eventually outpace the others.
FinnishEuroopan unionista tehdyn sopimuksen henki ja kirjain on niin ikään unohdettu.
We have also forgotten about the spirit and letter of the Treaty on European Union.
FinnishOn niin ikään tärkeää, että opimme aiemmissa ohjelmissa tehdyistä erehdyksistä.
It is also important that we learn from mistakes made in the programmes in the past.
FinnishHaluan niin ikään kiittää ja onnitella esittelijä Martínez Martínezia hänen työstään.
I would also like to thank Mr Martínez Martínez and congratulate him on his work.
FinnishYksityiskohdat olisi niin ikään vahvistettava toimielinten välisillä sopimuksilla.
The details of this should also be decided by interinstitutional agreements.
FinnishToimielinten välisessä sopimuksessa on niin ikään voitu edetä huomattavasti.
A lot of progress has also been made in terms of the interinstitutional agreement.
FinnishSe on paremminkin sellaisten komiteoiden summa, joiden lukumäärä niin ikään kasvaa.
In other words, it is an amalgamation of committees whose number is also increasing.
FinnishVaadimme niin ikään komission valvontatehtävää koskevan säännöksen tiukentamista.
We also want a tighter definition of the Commission's monitoring activity.
FinnishOn niin ikään tarpeen nostaa uusien istutusten määrä 3 %: iin vuoteen 2010 mennessä.
It is also essential to increase to 3 % the area for new planting up to 2010.
FinnishSiirryn tarkastelemaan viimeistä asiaa, joka on niin ikään tärkeä: riippumattomuus.
I come now to the last point, which is also an important one: independence.
FinnishSuurten maiden käyttöön annettiin niin ikään uusi väestömäärään perustuva veto-oikeus.
Large countries were also given a new right of veto based on their population.
FinnishOlemme niin ikään huolissamme Ranskan nykyisen hallituksen äskeisestä ilmoituksesta.
I would also add our concern at the French Government's recent announcement.
FinnishValuuttakurssien vaihtelut vaikeuttavat niin ikään etukäteissuunnittelua.
Fluctuations in exchange rates add a further hazard in terms of forward planning.