Cómo se dice "niinpä" en inglés

FI

"niinpä" en inglés

EN

FI niinpä
volume_up
{adverbio}

Niinpä mietinnössä vaaditaan niiden uudelleenarviointia tilanteen selkeyttämiseksi.
Accordingly, the report calls for a review to clarify this position.
Niinpä meidän on määrättävä dynaamiselle yksimielisyydelle suurin yhteinen nimittäjä.
Accordingly, we have to identify the highest common denominator for a dynamic consensus.
Niinpä käsiteltävässä mietinnössä todetaan, että olisi käytettävä tavanomaisia toimenpiteitä.
Accordingly, the report discussed states that conventional resources should be used.
Niinpä vaikutukset näiden kolmen kasvin viljelyyn ovat todennäköisesti merkittävät.
Consequently, the impact on the cultivation of these three crops is likely to be significant.
Niinpä seuraamuksia tai sitovia toimenpiteitä ei ole.
Consequently, there are no sanctions and there are no binding measures.
Niinpä asiakirja on kuin yhteisön varainhoitoa koskeva tietosanakirja.
Consequently, the document amounts to an encyclopaedia of Community financial management.
niinpä (también: siispä, itsessään)

Ejemplos de uso para "niinpä" en inglés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

FinnishNiinpä protestini tarkoitus on korostaa, että äänestämme tätä mietintöä vastaan.
Therefore, with this protest, I am explaining why we voted against the report.
FinnishNiinpä komissio muistuttaa myös, että alueellinen yhteenkuuluvuus on säilytettävä.
The Commission therefore also highlights the need to maintain regional cohesion.
FinnishNiinpä nämä ehdotukset kärjistäisivät maaseutualueiden yhteiskunnallisia ongelmia.
As a result, these proposals would compound the social problems in rural areas.
FinnishNiinpä siinä ei mainita suoraan talous-, työllisyys- tai sosiaalipolitiikkaa.
Thus there is no explicit reference to economic, employment or social policies.
FinnishNiinpä kehotan komissiota laatimaan uuden maailmankauppaa koskevan strategian.
Therefore, I call on the Commission to develop a new strategy for world trade.
FinnishNäin voin Ze Frankin tavoin ennustaa seuraavan ajatuksenne, joka on: "Niin-pä."
Now I, like Ze Frank, can predict your next thought, which is, "Yeah, right."
FinnishNiinpä niin, arvoisa puhemies, siinäpä monta hyvää syytä hylätä tämä asetus.
There, then, are many more reasons than are needed for rejecting this regulation.
FinnishNiinpä Euroopan teollisuuden tulevaisuus riippuu myös investoinneistamme avaruuteen.
Europe’s industrial future also depends, therefore, upon our investment in space.
FinnishNeuvosto ei tähän pystynyt, ja niinpä se on meille siitä selityksen velkaa.
The Council was not able to do that, and it also owes us an explanation for that.
FinnishNiinpä hyväksyn haasteenne ja pidän sitä vieläpä luottamuksen osoituksena.
Therefore, I accept your challenge; I take it as a sign of confidence, moreover.
FinnishNiinpä äänestäjäni odottavat itsemääräämisoikeutta yhdessä Kashmirin kansan kanssa.
Therefore, my electorate awaits self-determination, along with the Kashmiris.
FinnishNiinpä EU: n puitteissa vain 3-5 prosenttia perintäpyynnöistä on voitu toteuttaa.
Thus only 3 to 5 % of requests for recovery in the EU have been successful.
FinnishNiinpä käymme asian erittäin tarkasti läpi, jotta kaikki saadaan hyvälle tolalle.
We shall therefore look into it properly to ensure that everything is as it should be.
FinnishNiinpä alueita, joita ei käytetä ravinnon tuottamiseen, voidaan käyttää järkevästi.
In this way, areas that are not required for food production can be used profitably.
FinnishNiinpä raskasmetallien kieltäminen ei ratkaise ongelmaa lyhyellä aikavälillä.
Therefore the heavy metal ban does not solve the problem in the short term.
FinnishNiinpä kopiointi on kiellettyä, eikä tietoa voida noin vain myydä eteenpäin.
It is prohibited to make reproductions, and data may not simply be sold on.
FinnishNiinpä pyytäisin parlamenttia muistamaan, mitä aihetta olemme käsittelemässä.
Having said that, I would ask Parliament to remember what is on the table.
FinnishNiinpä minä asetuin ensimmäiseksi Euroopan unionin astronauttiehdokkaaksi.
I therefore put my name forward to become the first European Union astronaut.
FinnishNiinpä huolestuminen on perusteltua, eikä siihen saa suhtautua yliolkaisesti.
This concern is therefore well grounded and should not be treated lightly.
FinnishNiinpä olemme nähneet ohran ja kauran hinnan nousevan jopa 200 euroon tonnia kohden.
Thus, we have seen the price of barley and oats rise to as much as EUR 200 per tonne.